Trendy

2 793 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-4 305 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

80 046 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

6.6.2008 - 6.6.2008 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
15.8.2007 - 6.6.2008 Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
17.10.2001 - 15.8.2007 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp.239,č.or.59, PSČ 70200
11.6.1996 - 17.10.2001 Ostrava, 28. října 59, okres Ostrava-město, PSČ 70200

25351354

DIČ

Není plátce DPH

24.6.1996 - 4.9.2012

CZ25351354

Datová schránka

6s7fchn

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1304

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.2.2009

58 421 500 Kč

Historické jmění

24.9.2008 - 28.2.2009

114 195 000 Kč

19.5.2003 - 24.9.2008

165 500 000 Kč

11.6.1996 - 19.5.2003

100 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

11.6.1996 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 28. října 239/59, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. března 1998 : Rozsah splacení základního jmění:splaceno 100 % základního jmění společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. února 2008 - 24. září 2008 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 13.2.2008 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu : I. Důvod snížení: rozdělení přebytku provozního kapitál... u mezi akcionáře. II. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. III.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 51.305.000,- Kč ( slovy: padesátjedenmiliontřistapěttisíc korun českých) ze stávajících 165.500.000,- Kč na 114.195.000,- Kč. IV. Způsob, jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 10.000,- Kč na 6.900,- Kč. V. Lhůta pro předložení listinných akcií : akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 ( třicet) dnů ode dne, kdy společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře k předložení akcií k výměně. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : C) Věřitel: BESKYDY INVEST, a.s., identifikační číslo:25 85 35 46Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne15.11.2002, postupitel: SLAVA Kredit - finanční druž... stvo(smlouva o půjčce s přísl. ze dne 23.9.1996, vklad tichéhospolečníka ze dne 25.6.1996).Výše započítávané pohledávky: celkem: 11.400.000,-Kč, slovy:jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých.Počet akcií/jmenovitá hodnota: 11 ks (jedenáct kusů) akcií vejmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korunčeských,4 ks (čtyři kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy:jednostotisíc korun českých.CELKEM: 65 500 000,00 KčPočet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,00 Kč: 64ksPočet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč: 15ks zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : B) Věřitel: společnost WBTC Ltd., identifikační číslo:443 559 117Identifikace pohledávky:- smlouva o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2002, postupitel:Internet Promotion LLC (sml... ouva o úvěru s přísl. ze dne26.8.1996),- smlouva o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel:Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne10.2.1999),- smlouva po postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel:Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne10.2.1999 a úrok ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.2.1999).Výše započítávané pohledávky: celkem: 27.800.000,-Kč, slovy:dvacetsedmmilionůosmsettisíc korun českých.Počet akcií/jmenovitá hodnota: 27 ks (dvacetsedm kusů) akcií vejmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korunčeských,8 ks (osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy:jednostotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : A) Věřitel: Hotel Palace a.s., identifikační číslo: 45 19 36 49Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne1.3.2000, postupitel: Kredital a.s. ( smlouva o úvěru ... s přísl.ze dne 5.2.1997).Výše započítávané pohledávky: celkem: 26.300.000,-Kč, slovy:dvacetšestmilionůtřistatisíc korun českých.Počet akcií/jmenovitá hodnota: 26ks ( dvacetšest kusů ) akcií vejmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korunčeských,3 ks ( tři kusy ) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy:jednostotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci jsou níže uvedenésubjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouvao započtení:
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávkaupisovatele vůči společnosti specifikovaná pod bodem III. dovýše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávkaspo... lečnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitýmzájemcem, započtením. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácípeněžitými vklady určitých zájemců. Valná hromada připouští, abypohledávky společnosti vůči určitým zájemcům na splaceníemisní... ho kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradnězapočtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců vůčispolečnosti uvedeným pod bodem III, a to smlouvou o započtení.Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavíránypostupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady prouzavírání smluv o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádně podepsanásmlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa proupis... ování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, čipodpisem osob oprávněných jednat jménem určitého zájemce,jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveníchsmlouvy ... o úpisu akcií a o započtení vzájemných pohledávek předorgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií, na adresu: Ostrava-Moravská Ostrava,28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek bude doručen všem určitým zájemcům vetrojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osobopráv... něných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhusmlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce v 15-ti denní lhůtěurčené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisováníakcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímtozpůsobem: zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla,jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu,ve shora uvedené lhůtě:- návrh na uzavření smlouvy o... upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodníhozákoníku, obsahující současně- návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávkyurčitého zájemce, vůči společnosti proti pohledávce společnostina splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele vesmyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Lhůta pro upisování akcií činí 60 dnů, přičemž lhůta počínáběžet doručením písemného oznámení představenstva jednotlivýmzájemcům. Skutečnost, že usnesení rejstříkového soudu o zápi... suusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabyloprávní moci, sdělí představenstvo jednotlivým zájemcům písemnýmoznámením doručeným nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdyusnesení rejstříkového soudu nabude právní moci. Současně spísemným oznámením zašle představenstvo zájemcům písemný návrhna uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinniupsat akcie do 15-ti dnů od doručení písemného návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy ainformace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučenýmdopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listinpředem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhusmlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího s... ídla:Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ702 00. Sídlo společnosti je místem pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : III. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem dle ust.§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 4... 3a,ust. § 43c, ust. § 44 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : II. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva všechakcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5obchodního zákoníku, a to z následujících důvodů: důvo... demnavrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je sníženívýše závazků společnosti vůči jejím věřitelům, kterým budespolečností, jakožto předem určeným zájemcům, nabídnuto upsánínových akcií na zvýšení základního kapitálu. S ohledem napotřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílenízákladního kapitálu je navrhováno, aby peněžité pohledávkypředem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkámspolečnosti vůči těmto zájemcům na splacení emisního kursuakcií peněžitými vklady, byly vzájemně započteny. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromadarozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitýmzájemcům určeným rozhodnutím valné hromady a současně ... věřitelůmpeněžitých pohledávek za společností. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. emisníkurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy:jedenm... ilion korun českých) a emisní kurs 1 ks akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) činí100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál vrozsahu o částku ve výši 65.500.000,- Kč, slovy:šedesátpětmilionůpětsettisíc korun českých úpisem nových akcií.Upisování ... akcií nad částku 65.500.000,-Kč se nepřipouští.Společnost nabízí upsání těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty1.000.000,-Kč(jedenmilion korun českých): 64 ks (šedesátčtyřikusy),2. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty100.000,-Kč(jednostotisíc korun českých): 15 ks (patnáct kusů),3. Druh upisovaných akcií: kmenové,4. Forma upisovaných akcií: na jméno,5. Podoba všech upisovaných akcií: listinné zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2003 - 19. května 2003 : Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti NATIONALBUSINESS CENTRE Ostrava a.s. se sídlem Ostrava - MoravskáOstrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00, IČ:25 35 ... 13 54, konané dne 17.1.2003, o zvýšení základníhokapitálu: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů