Trendy

147 870 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 546 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

243 227 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Roketská 786/21, 751 02 Troubky

Historické adresy

23.3.2002 - 29.11.2016 Troubky, Roketská 786/21, PSČ 75102
21.10.1996 - 23.3.2002 Troubky nad Bečvou, ul. Roketská, PSČ 75102

25357972

DIČ

od 1.1.1997

CZ25357972

Datum vzniku

21. října 1996

Datová schránka

4b5ch99

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1340

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2012

135 800 000 Kč

Historické jmění

23.11.1998 - 21.12.2012

140 000 000 Kč

21.10.1996 - 23.11.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 11.10.2017

7375112 / 0800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

21.10.1996 - 6.3.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Roketská 786/21, 751 02, Troubky

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. února 2018 : Valná hromada společnosti dne 8.2.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1/ Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoFarmy, a.s., se síd Valná hromada společnosti dne 8.2.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1/ Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoFarmy, a.s., se síd...lem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 054 57 289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901 (dále též jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 19.1.2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i k rozhodnému dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK.2/ Valná hromada rozhoduje dle § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 054 57 289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři.3/ Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých) a 941.405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 533-3-2018, vyhotoveným dne 19. ledna 2018 (slovy: devatenáctého ledna roku dva tisíce osmnáct), vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČO: 282 13 645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017 (slovy třicátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct), což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941 405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu.4/ Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10-ti (slovy: deseti) pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10-ti (slovy: deseti) pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám, a to spolu s úrokem ve smyslu § 388 ZOK. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou osobou sdělen při předání akcií Společnosti.5/ Valná hromada stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky, v pracovní dny v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky v pracovní dny v době od 9.00 hod do 14.00 hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. zobrazit více skrýt více
  • 20. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. října 2012 : Valná hromada společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/21, PSČ 751 02, IČ 25357972 rozhodla dne 26.6.2012 o snížení základního kapitálu společnosti d Valná hromada společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Troubky, Roketská 786/21, PSČ 751 02, IČ 25357972 rozhodla dne 26.6.2012 o snížení základního kapitálu společnosti d...le ustanovení § 211 obchodního zákoníku takto:- Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada celkové ztráty společnosti z minulých let dle ustanovení § 216a obchodního zákoníku.- Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.200.000,- Kč, slovy čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých, tj. z částky 140.000.000,- Kč, slovy jedno sto čtyřicet milionů korun českých na částku 135.800.000,- Kč, slovy jedno sto třicet pět milionů osm set tisíc korun českých. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let.- Na snížení základního kapitálu budou použity ve smyslu ustanovení § 213 odst. 1, 2 obchodního zákoníku vlastní akcie v majetku společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota se rovná částce, o níž je snižován základní kapitál společnosti, a to tak, že společnost tyto vlastní akcie zničí.- Snížením základního kapitálu společnosti způsobem účetního převodu ztráty z účtu Neuhrazené ztráty minulých let na vrub účtu Základního kapitálu, tedy bez generace peněžních prostředků a jejich alokace, se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 1997 : Ostatní skutečnosti:Zemědělské družstvo Troubky, jako jediný akcionář společnostipři výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.4.1997 ozvýšení základního jmění upsáním nových Ostatní skutečnosti:Zemědělské družstvo Troubky, jako jediný akcionář společnostipři výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.4.1997 ozvýšení základního jmění upsáním nových ...akcií o 139.000.000,-Kčna zvýšení základního jmění bude vydáno 139.000 listinnýchkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přiemisním kurzu 1.000,-Kč na 1 akcií.Zvýšení základního jmění o 15.191.000,- peněžitými vklady budeupsáno peněžitými vklady v jednom kole jediným akcionářemspolečnosti Zemědělským družstvem Troubky. Všechny akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií.Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti Troubky nad Bečvou, ul. Roketská, PSČ 751 02.Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a počíná běžet 15. dnem pozapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Úpis akcií nad stanovenou částku139.000.000,- se nepřipouští. V případě nesplacení celéhoemisního kurzu upisovatelem je jeho úpis neúčinný. zobrazit více skrýt více
  • 21. října 1996 : Základní jmění: Základní jmění je tvořeno peněžitým vklademzakladatele.

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. května 2014 - 2. srpna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 20. května 2014 - 2. srpna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů