Trendy

57 458 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-9 208 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

101 797 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2013 č.p. 266, 755 01 Janová

Historické adresy

20.10.2008 - 10.12.2013 Janová 266, PSČ 75501
6.3.1997 - 20.10.2008 Hovězí č.p. 614, okr. Vsetín, PSČ 75601

25366734

DIČ

od 15.12.1997

CZ25366734

Datová schránka

z5zgys2

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1540

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.10.2010

50 025 000 Kč

Historické jmění

18.8.1999 - 19.10.2010

41 825 000 Kč

11.8.1998 - 18.8.1999

37 568 000 Kč

6.3.1997 - 11.8.1998

1 042 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 19.7.2016

127405726 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 7.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 755 01, Janová 266

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. března 2015 - 12. května 2016 : I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01, IČ: 25366734, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu... v Ostravě, oddíl B, vložka 1540 (dále jen Společnost) je společnost Mléčné farmy, s.r.o., se sídlem Lubina 525, PSČ 742 21 Kopřivnice, IČ: 286 51 391, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37036 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 3 326 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč a 4 380 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,-Kč, jejíž základní kapitál činí 50 025 000,-Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 47 126 000,- Kč, což činí 94,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,2 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích.II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 212,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a částku 2 117,-Kč (slovy: dva tisíce jedno sto sedmnáct korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 799/02/15 ze dne 12.1.2015 vypracovaným ke dni 31.10.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 212,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct korun českých) a hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 2 117,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto sedmnáct korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti.IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hromady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2014 - 3. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. srpna 2014 - 3. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 11. srpna 2014 - 3. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. listopadu 2009 - 19. října 2010 : 1. Základní kapitál společnosti Vsacko Hovězí, a.s. se zvyšuje o částku 8.200.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu ve výši 50.025.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhova... ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 820 kusů nových listinných kmenových akcií, na jméno upisovatele, s nominální hodnotou každé akcie ve výši 10.000,-Kč.3. Přednostní právo všech akcionářů na úpis akcií se vylučuje postupem dle § 204a ObchZ.4. Všechy akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, společností Genoservis, a.s., IČ 47151609, se sídlem Grygov, Komenského 367, PSČ 783 73 (dále jen "předem určený zájemce").5. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ formou podpisu smlouvy o úpisu akcií s předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci odeslán do 20 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs každé nové akcie s nominální hodnotou 10.000,-Kč se stanoví ve výši 10.000,-Kč.7. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.8. Smlouva o započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude podepsána současně se smlouvou o úpisu akcií. Návrh na uzavření smlouvy o započtení bude předem určenému zájmci odeslán do 20 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Smlouvu o započtení musí předem určený zájemce podepsat současně se smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 19. října 2010 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
 • 6. března 1997 - 19. října 2010 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100%.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisuakcií.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:1.)Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko, sesídlem v Hovězí, okr... . Vsetín, IČO: 47672714, podle zákona číslo42/1992. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem úpisu akcií.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Doba upisování se stanoví 50 dnů.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisní... mkursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Hovězí 614, okr.Vsetín, PSČ: 756 01, v sekretariátu předsedy představenstvas... polečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Všechny nově upsané akcie jsou akciemi na jméno v listinnépodobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodníhozákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhled... em k upsání akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204aobchodního zákoníku nepoužije. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Základní jmění ve výši Kč 37.568.000,- se zvyšuje o částku4.257.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Budou upiso... vány nové akci, a to:477 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-378 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Základní jmění společnosti Vsacko Hovězí a.s. se zvyšuje upsánímnových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitýmivklady.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Představenstvo akciové společnosti rozhodlo na společnémzasedání s dozorčí radou dne 21.12.1998 o zvýšení základníhojmění společnosti v souladu s ust. § 203 a § 210 obchodníhozákon... íku. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněnce.Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - fyzickým osobám,které ukončily členství v Zemědělském obchodním družstvu HorníVsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín a jsou vlastníkyvyp... ořádacích podílů vůči tomuto družstvu a jež jsou uvedeni vnotářském zápisu NZ 412/98, N 440/98 notářky JUDr. DanyMenclerové, notářky ve Vsetíně. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Ocenění nepeněžitých vkladů, pohledávek fyzických osob,vlastníků vypořádacích podílů jednomyslně schvaluje dozorčí radave výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing.... Antonína Nováka ze dne 08.10.1998 - znalecký posudek č.39/1998,a ing. René Matyse, CSc. ze dne 08.10.1998, znaleckýposudek č. 39/1998. Oba znalci jsou znalci z oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblastizemědělství. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisuakcií.
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : 2.)Pohledávky fyzických osob, vlastníků vypořádacích podílů, kteříukončili členství ve smyslu ustanovení § 233 obchodního zákoníkuv Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko, se ... sídlem vHovězí, okr. Vsetín, IČO: 47672714. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobámZemědělského obchodního družstva Horní Vsacko v Hovězí, okr.Vsetín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transforma... cedružstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni vnotářském zápisu NZ 412/98, N 440/98 notářky JUDr. DanyMenclerové, notářky ve Vsetíně. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1999 - 18. srpna 1999 : Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona číslo 42/1992 Sb.,dozorčí rada jednomyslně schvaluje v výši, jak jsou uvedeny vezn... aleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne08.10.1998 - znalecký posudek č. 39/1998, a ing. René Matyse,CSc. ze dne 08.10.1998, znalecký posudek č. 39/1998. Oba znalcijsou znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných anehmotných aktiv v oblasti zemědělství. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 1997 - 11. srpna 1998 : Jediný akcionář Zemědělské obchodní družstvo Horní Vsacko sesídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14 rozhodl dne16.06.1997 o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nový... chakcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje kuskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozníkapitál pro rozšíření výroby. Základní jmění se zvyšuje upsánímnových akií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění se zvyšuje o 20.000.000,-Kč (slovy:dvacetmiliónůkorun českých) s tím, že se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to surčením maximální výše do 57.143.000,-Kč (slovy:padesátsedmmiliónůjednostočtyřicettřikorun českých). O konečnéčástce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akionářspolečnosti při výkonu působnosti valné hromady.Budou upisovány:akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a akcie na jménove jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku ajsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upsání akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204aobchodního zákoníku nepoužije.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Hovězí 614, okr.Vsetín, PSČ: 756 01 v sekretariátu předsedy představenstvaspolečnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 60 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou.Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 1997 - 11. srpna 1998 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko, sesídlem v Hovězí, okr... . Vsetín, IČO: 47 67 27 14 podle zákona č.42/1992 Sb.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisuakcií.Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko se sídlem vHovězí, okr. Vsetín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů ztransformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsouuvedeni v notářském zápisu NZ 210/1997 JUDr. Dany Menclerové,notářky ve Vsetíně.2) Pohledávky fyzických osob - vlastníků vypořádacích podílůkteří ukončily členství ve smyslu ustanovení § 233 obchodníhozákoníku v Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko se sídlemv Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisuakcií.Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - fyzickýmosobám, které ukončily členství v Zemědělském obchodním družstvuHorní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín a jsou vlastníkyvypořádacích podílů vůči tomuto družstva, jak jsou uvedeni vnotářském zápisu NZ 210/1997 JUDr. Dany Menclerové, notářky veVsetíně. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 1997 - 11. srpna 1998 : 3) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšenízákladního jmění Zemědělské obchodní družstvo Horní Vsacko sesídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14 úpisemnepeněžitéh... o vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti vevlastnictví tohoto družstva:* dosušovna krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/13,katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetínv hodnotě 4.050.000,-Kč* dosušovna obilí v areálu farmy Janová st.p.č. 316/13,katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetínv hodnotě 1.000.000,-Kč* výrobna tvarovaných krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č.316/13, katastrální území Janová, okres Vsetínv hodnotě 950.000,-Kč* prodejna zemědělských potřeb v areálu farmy Janová na st.p.č.316/11, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetínv hodnotě 450.000,-Kč* administrativně - sociální budova v areálu farmy Janová nast.p.č. 316/7, katastrální území Janová, obec Janová, okresVsetínv hodnotě 650.000,-Kč* sklad krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/5,katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetínv hodnotě 332.031,-Kč (zaokrouhleno: 332.000,-Kč)Nemovitosti celkem : 7.432.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. srpna 1998 : Jediný akcionář:Zemědělské obchodní družstvoHorní Vsackose sídlem Hovězí, okr. VsetínIČO: 47 67 27 14.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů