Trendy

221 146 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

16 304 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

223 652 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

16.8.2011 - 1.6.2016 Dolní Benešov, Hlučínská 628
5.3.1997 - 16.8.2011 Dolní Benešov, Hlučínská 41

25368109

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1997 - 31.5.2016

CZ25368109

Datum vzniku

5. března 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2016

Datová schránka

7nyrhei

Historické názvy

22.12.2006 - 1.6.2016

MS BOLT a.s.

5.3.1997 - 22.12.2006

MS BOLT, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 15854

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.9.2015 - 1.6.2016

10 850 000 Kč

22.12.2006 - 10.9.2015

5 950 000 Kč

7.2.2004 - 22.12.2006

5 894 000 Kč

5.3.1997 - 7.2.2004

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hlučín

Provozovny

od 30.3.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hlučínská 628, 747 22, Dolní Benešov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2016 - 1. června 2016 : Společnost MS BOLT a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností ARMATURY Group a.s. se sídlem Bolatická 20... 45/39, Kouty, 747 21 Kravaře, IČ 255 72 881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 2572, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost ARMATURY Group a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti MS BOLT a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. zobrazit více skrýt více
  • 8. září 2015 - 1. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. prosince 2013 - 1. června 2016 : Jediný akcionář rozhodl dne 5.9.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4 900 000,- Kč s t... ím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Upisováno bude 98 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč každé z nich, všechny akcie budou v listinné podobě. c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty, na základě rozhodnutí o předem určeného zájemce, k úpisu 98 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, kdy emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií – akcionáři Bruno Štefkovi, narozenému 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11. d) Předem určený zájemce uzavře se společností písemnou smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti do 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. e) Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. f) Jediný akcionář při působnosti valné hromady rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky určeného zájemce Bruna Štefka ve výši 4 900 000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. g) Emisní kurs 98 kusů kmenových akcií upisovaných zájemcem Bruno Štefkem bude splacen výhradně započtením části pohledávky Bruno Štefka ve výši 4 900 000,- Kč vůči společnosti MS BOLT a.s. h) Emisní kurs 98 kusů akcií upisovaných zájemcem Bruno Štefkem bude splacen započtením pohledávky pana Bruno Štefka vůči společnosti MS BOLT a.s. ve výši 4 900 000,- Kč.i) Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději však do 30-ti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 10. září 2015 - 10. září 2015 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.8.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o :a)Základní kapitál společnosti se z v y š u j e o... částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to ze stávající výše základního kapitálu, která činí 5.950.000,- Kč (slovy: pět miliónů devět set padesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.850.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set tisíc korun českých ) navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b)Základní kapitál se zvyšuje upsáním 98 ks (slovy: devadesát osm kusů), nových kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, na jméno, v listinné podobě, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. c)Všechny nově upisované akcie, a to 98 ks (slovy: devadesát osm kusů) akcií, kmenových, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, na jméno, v listinné podobě, kdy emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií, budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, kterým je pan Bruno Š t e f e k , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11. Údaje podle ust. § 485 odst. 1 se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, neupravují. Upisování akcií na zvýšení základního kapitálu jinými osobami než jediným akcionářem se nepřipouští a akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, nebudou upisovány případnou dohodou akcionářů ani nebudou nabízeny určenému zájemci nebo jakýmkoliv jiným zájemcům. d)Akcie budou upsány uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, uzavřené mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem jakožto upisovatelem, na straně druhé, v sídle společnosti na adrese : Dolní Benešov, Hlučínská 628, a to ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, která počíná běžet ode dne 17.8.2015 (slovy : sedmnáctého srpna roku dva tisíce patnáct). Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří) dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. e)Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část na zvláštní účet společnosti č.ú. 2413802/0800, vedený u ČS, a.s. ve lhůtě 15-ti (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upisování akcií. f)Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Bruno Š t e f k a , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11, ve výši 4.900.000,- Kč (slovy : čtyři milióny devět set tisíc korun českých) vůči společnosti MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, z celkové pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých), z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.2.2008 (slovy: patnáctého února roku dva tisíce osm) mezi panem Bruno Š t e f k e m , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11, jako věřitelem na straně jedné a společností MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, jako dlužníkem na straně druhé, ve znění následně uzavřených dodatků, zejména posledního dodatku ze dne 20.12.2012 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce dvanáct), kdy byla lhůta splatnosti uvedené půjčky věřiteli stanovena do 31.12.2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), proti pohledávce společnosti MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Započtení části pohledávky je výhradní formou splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. g)Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15-ti (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upisování akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů