Základní údaje

Historické adresy

1.10.1997 - 27.11.2010 Nový Malín 303, PSČ 78803

25382799

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1998 - 31.8.2006

CZ25382799

Datum vzniku

1. října 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. listopadu 2010

Historické názvy

6.12.2000 - 27.11.2010

Malín, a.s. "v likvidaci"

1.10.1997 - 6.12.2000

Malín, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1720

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.2.1999 - 27.11.2010

22 794 000 Kč

1.10.1997 - 12.2.1999

1 284 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. listopadu 2010 - 27. listopadu 2010 : Společnost se vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 31 K 10/2005-137 ... ze dne 30.7.2007, které nabylo právní moci dne 28.8.2007 - výrok I., dne 31.7.2007 - výrok II., byl konkurs prohlášený na majetek úpadce Malín, a.s. "v likvidaci" zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2000 - 27. listopadu 2010 : d) lhůta pro předložení listinných akcií:Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akciepředstavenstvu společnosti do 60-ti dnů od zápisu sníženízákladního jmění v obchodním re... jstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2000 - 27. listopadu 2010 : c) způsob snížení základního jmění:Snížení základního jmění bude provedeno poměrným sníženímjmenovité hodnoty dosavadních akcií a to bezúplatně, přičemžsnížení jmenovité hodnoty ka... ždé akcie je na 65% její jmenovitéhodnoty, tj.- jmenovitá hodnota akcií společnosti, jejichž současná hodnotačiní 1.000,- Kč se snižuje na 650,- Kč- jmenovitá hodnota akcií společnosti, jejichž současná hodnotačiní 10.000,- Kč se snižuje na 6500,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2000 - 27. listopadu 2010 : b) rozsah snížení základního jmění:Navrhované snížení základního jmění je z částky 22.794.000,- Kčna 14.816.100,- Kč tedy o 7.977.900,- Kč.
 • 30. května 2000 - 27. listopadu 2010 : a) důvod snížení základního jmění:Důvodem snížení základního jmění společnosti je úhrada ztrát zminulých let a snížení základního jmění za účelem převodu dorezervního fondu společn... osti na úhradu budoucí ztrátynásledujících období ve výši 7.977.900,- Kč, přičemž částka vevýši 7.343.416,- Kč bude použita na úhradu ztráty z minulýchobdobí. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2000 - 27. listopadu 2010 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 10.12.1999 o sníženízákladního jmění takto: Snižuje se základní jmění společnosti,ze stávajících 22.794.000,- Kč na 14.816.100,- Kč tedy o7.977... .900,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 1998 - 12. února 1999 : B) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšenízákladního jmění Zemědělsko-obchodní družstvo Nový Malín sesídlem Nový Malín, okr. Šumperk, IČO: 16 62 66 48 úpisemnepeněžité... ho vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti vevlastnictví tohoto družstva zapsané v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Šumperku na listu vlastnictví č. 19 proobec a katastrální území Nový Malín jako zemědělské hospodářskébudovy na pozemcích parc. č. 3796 a 3801 a to silážní žlab apřečerpávající jímka a silážní žlaby umístěné na pozemku parc.č.3787 v katatrálním území Nový Malín geometricky nezaměřené, vkatastru nemovitosti nezapsané inventární číslo 102431,102432 a 102433 včetně všech součástí a příslušenství, zejménavenkovních úprav.Nepeněžitý vklad - nemovitosti shora popsané - byl oceněnznaleckými posudky dvou znalců, a to Jaroslavem Krejčím ze dne14.09.1998, znalecký posudek č. 1752-121/98 v celkové výši3.222.510,-Kč a Václavem Žouželkou ze dne 17.09.1998, znaleckýposudek č. 2202-202/98 a to částkou 3.071.420,-Kč, oba znalci voboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu předemurčeného upisovatele - nemovitého majetku ve výši jak je uvedenove znaleckých posudcích výše uvedených, přičemž se na nepeněžitývklad započítává hodnota nepeněžitých vkladů ve výši3.071.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 1998 - 12. února 1999 : Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií:Předmětem nepežitých vkladů jsou:A) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělsko -... obchodního družstva Nový Malín sesídlem v Novém Malíně, okr. Šumperk, IČO: 16 62 66 48 podlezákona č. 42/1992 Sb.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti o postoupenípohledávky, t.j. nejpozději dnem úpisu akcií.Každý upisovatel v souladu s ustan. § 59 odst. 5 obchodníhozákoníku podepíše smlouvu o postoupení pohledávky, kterou svoupohledávku vůči Zemědělsko-obchodnímu družstvu Nový Malínpostoupí do vlastnictví společnosti.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1922 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve společném znaleckémposudku znalce JUDr. Bohumíra Krestýna ze dne 30.07.1998,znalecký posudek č. 254/9/1997 a ing. Jiřího Ruprechta ze dne30.07.1998, znalecký posudek č. 1771/97 oba znalci pro základníobor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělsko - obchodního družstva Nový Malín sesídlem Nový Malín, okr. Šumperk, IČO: 16 62 66 48, kteří jsouvlastníky majetkových podílů u transformace družstva podlezákona č. 42/1922 Sb. , jak jsou dále uvedeni v notářském zápisuN 109/98, NZ 103/98 JUDr. Jitky Vaškové, notářky v Šumperku. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 1998 - 12. února 1999 : Bude upisováno: 880 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč2063 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné p... odobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Nový Malín 303, okr.Šumperk, PSČ: 788 03 v kanceláři ekonoma společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnajícímu se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 1998 - 12. února 1999 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 6.10.1998 o zvýšenízákladního jmění upsáním nových akcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k... uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozníkapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnostspolečnosti.Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění se zvyšuje o 21.510.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1997 - 12. února 1999 : Jediný akcionář:Zemědělsko-obchodní družstvo Nový MalínSídlo: Nový Malín 303, okr. ŠumperkIČO: 16626648
posunout dolů