Základní údaje

Historické adresy

22.8.2001 - 19.8.2009 Kunín 291,742 53
10.3.2000 - 22.8.2001 Kunín 291, PSČ 74253
23.4.1998 - 10.3.2000 Olomouc, Pavelkova 2

25396552

DIČ

Není plátce DPH

4.8.2004 - 31.8.2009

CZ25396552

1.11.1998 - 9.5.2000

CZ25396552

Datum vzniku

23. dubna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. srpna 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. srpna 2009

Historické názvy

23.4.1998 - 19.8.2009

Moravskoslezské mlékárny a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1865

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.2.2002 - 19.8.2009

132 576 200 Kč

8.12.2000 - 6.2.2002

110 357 200 Kč

10.3.2000 - 8.12.2000

1 000 000 Kč

23.4.1998 - 10.3.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2009 - 19. srpna 2009 : Společnost Moravskoslezské mlékárny a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Lactalis CZ, s.r.o., identifikační číslo 271 32 471 se sídlem Praha 9, Českobrodská 117... 4, PSČ 19800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707, nástupnickou společností společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s. Obchodní jmění společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s., včetně práv a závazků, přešlo ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost Lactalis CZ, s.r.o., identifikační číslo 271 32 471 se sídlem Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 19800, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 19. srpna 2009 : Stanovami společnosti je převoditelnost akcií na jméno omezena.Převod akcií na jméno je přístupný jen s předchozím souhlasempředstavenstva společnosti.
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : VII. Emisní kursy akcií se splácí peněžitými vklady předemurčených zájemců. Valná hromada vyslovuje souhlas, abypohledávky Společnosti vůči předem určeným zájemcům na splaceníemisn... ího kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradnězapočtením proti peněžitým pohledávkám předem určených zájemcůvůči Společnosti vyjmenovaným pod bodem V. rozhodnutí valnéhromady, a to dohodou o započtení. Jednotlivé smlouvy ozapočtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodníhozákoníku budou uzavírány formou dohod Společnosti a předemurčených zájemců, jež budou nedílnou obsahovou náležitostíjednotlivých smluv o upisování akcií a budou tak uzavíránypostupem, stanoveným pod bodem VI. rozhodnutí valné hromady prouzavírání smluv o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokudbude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovenídoručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k... upisování akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zaniknepohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodemV. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současněpohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií,upsaných předem určeným zájemcem, započtením. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : Společnost doručí každému předem určenému zájemci na adresu jehosídla ve shora uvedené lhůtě:a) návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v u... st. § 205 odst. 3)Obchodníhozákoníku, obsahující současněb) návrh na uzavření dohody smluvních stran o započtení peněžitépohledávky předem určeného zájemce, specifikované pod bodem V.rozhodnutí valné hromady, vůči Společnosti proti pohledávceSpolečnosti na splacení emisního kursu peněžitým vklademupisovatele, kdy tato dohoda o započtení je smlouvou o započteníve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody ozapočtení vzájemných pohledávek bude doručen všem předem určenýmzájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenýmipodpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Ve vztahu kpředem určenému zájemci, jenž je adresátem návrhu smlouvy oupsání akcií začně běžet 14-ti denní lhůta k přijetí návrhusmlouvy ode dne doručení návrhu. Účinky přijetí návrhu smlouvy oupsání akcií nastanou, jestliže předem určený zájemce ve 14-tidenní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akciíprojeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:a) podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupenípředem určeného zájemce, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy oúpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií, na adresu: Moravskoslezské mlékárnya.s., Kunín 291, PSČ: 742 53. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : VI. Předem určení zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvěo upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dleust. § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku, v návaznosti na u... st. §43a, ust. § 43c, ust. § 44 zákona č. 40/1964 Sb., Občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu předem určeného zájemce s obsahem písemnéhonávrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejíhosídla: Moravskoslezské mlékárny a.s., Kunín 291, PSČ: 742 53.Sídlo Společnosti je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 14 kalendářních dnů. Tato lhůtazačne běžet dnem doručení předem určenému zájemci návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Jednotlivé návrhy na uzavřenísmlouvy o upsání akcií budou předem určeným zájemcům doručeny do60-ti kalendářních dnů ode dne doručení usnesení Krajského souduv Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to formou doporučenéhodopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen předemurčeným zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu snávrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy ainformace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučenýmdopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listinpředem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : a) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školnízemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Šenov u Nového Jičína,E. Krásnohorské , PSČ: 742 42, IČ: 62 15 71 24, pohledávka kzapo... čtení ve výši 1.572.000,-Kčb) NETIS, a.s., se sídlem Návsí 905, PSČ: 739 92, okres:Frýdek-Místek, IČ: 25 83 89 38, pohledávka k započtení ve výši1.292.000,-Kčc) Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, se sídlem Sedlnice,okr. Nový Jičín, IČ: 47 67 24 04, pohledávka k započtení ve výši707.000,-Kčd) AGROSUMAK a.s., se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211,okres: Nový Jičín, IČ: 25 35 01 11, pohledávka k započtení vevýši 1.212.000,-Kče) Zemědělské družstvo Kelečsko, se sídlem Kelč, okres: Vsetín,IČ: 00 15 09 83, pohledávka k započtení ve výši 897.000,-Kčf) Zemědělské družsto M Í R se sídlem v Ratiboři, sídlemRatiboř, okres: Vsetín, IČ: 00 15 12 46, pohledávka k započteníve výši 792.000,-Kčg) Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem Frýdlant nadOstravicí, Žižkova 965, okres:Frýdek-Místek, IČ: 64 61 00 47,pohledávka k započtení ve výši 893.000,-Kčh) Zemědělské družstvo "SLEZAN" Klimkovice, se sídlemKlimkovice, Lagnovská 669, PSČ: 743 83, okres:Nový Jičín, IČ: 1461 44 99, pohledávka k započtení ve výši 641.000,-Kči) Družstvo vlastníků Lubina, se sídlem Kopřivnice-Lubina, IČ:00 14 66 33, pohledávka k započtení ve výši 285.000,-Kčj) státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlemPraha 6, Pod Juliskou 5, IČ: 00 00 02 05, pohledávka k započteníve výši 245.000,-Kčk) Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlemOstrava-Polanka, IČ: 13 64 40 09, pohledávka k započtení ve výši493.000,-Kčl) Beskyd Agro a.s. Palkovice, se sídlem okr. Frýdek-Místek,Palkovice č.p. 619, IČ: 61 97 47 65, pohledávka k započtení vevýši 458.000,-Kčm) ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres:Nový Jičín, IČ: 61 97 49 86, pohledávka k započtení ve výši687.000,-Kčn) MORAVAN, a.s., se sídlem Petřvald, okr. Nový Jičín, IČ: 47 6724 39, pohledávka k započtení ve výši 399.000,-Kčo) TOZOS spol. s r.o., se sídlem Horní Tošanovice, HorníTošanovice čp. 1, PSČ: 739 53, IČ: 49 61 06 51, pohledávka kzapočtení ve výši 594.000,-Kčp) Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, se sídlem okr.Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice, IČ: 47 67 32 22, pohledávka kzapočtení ve výši 554.000,-Kčq) SUGAL spol. s r.o., se sídlem Bílovec, Ostravská 314/3, PSČ:743 01, IČ: 48 39 65 59, pohledávka k započtení ve výši317.000,-Kčr) Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, sídlemLešná, okres Vsetín, IČ: 00 15 10 41, pohledávka k započtení vevýši 519.000,-Kčs) ROLS Lešany, spol. s r.o., se sídlem Lešany, PSČ: 798 42,farma Lešany, IČ: 49 96 95 52 pohledávka k započtení ve výši500.000,-Kčt) Zámoraví, a.s., se sídlem Břest 307, okres:Kroměříž, IČ: 2531 30 45, pohledávka k započtení ve výši 468.000,-Kču) Starojicko, a.s, se sídlem Nový Jičín, Starý Jičín - Jičina26, PSČ: 741 00, IČ: 25 35 20 41, pohledávka k započtení ve výši1.243.000,-Kčv) Zemědělské obchodní družstvo Poruba, se sídlemOstrava-Poruba, Záhumenní ul., PSČ: 708 00, IČ: 47 67 35 16,pohledávka k započtení ve výši 476.000,-KčAkcie o jmenovité hodnotě 900,-Kč budou nabídnuty k upsání nížeuvedenému jedinému předem určenému zájemci:w) Starojicko, a.s., se sídlem Nový Jičín, Starý Jičín - Jičina26, PSČ: 741 00, IČ: 25 35 20 41, pohledávka k započtení ve výši6.975.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : V.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání níže uvedenýmzpůsobem předem určeným zájemcům, jimiž jsou věřitelé peněžitýchpohledávek vůči Společnosti vyjmenovaní pod písm. a) až w... ). Podpísm. a) až p) včetně a r) až v) včetně, jsou specifikovánivěřitelé peněžitých pohledávek, jejichž právním titulem jsouSmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20.3.2001. Pod písm. q)je uveden věřitel peněžité pohledávky, jejíž právním titulem jeSmlouva o postoupení pohledávky ze dne 3.5.2001. Shora uvedenépohledávky představují právo předem určených zájemců (věřitelů)na úhradu úplaty za postoupenou pohledávku. Pod písm. w) jeuveden věřitel peněžité pohledávky, jejíž právním titulem jeSmlouva o převodu cenných papírů ze dne 14.12.2000, a kterápředstavuje právo předem určeného zájemce na úhradu kupní cenyakcií.Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč budou nabídnuty k upsánínásledujícím předem určeným zájemcům: zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : IV. Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií se provšechny akcionáře Společnosti vylučuje postupem dle ust. § 204aodst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedeného v pís... emnézprávě představenstva. Tímto ekonomickým důvodem k vyloučenípřednostního práva všech akcionářů je snížení výše závazkůSpolečnosti vůči jejím věřitelům, neboť Společnost nemá dostatekdisponibilních peněžních prostředků ke splnění závazků vůčivěřitelům, kterým bude nabídnuto upsání akcií v rámci zvýšenízákladního kapitálu. Společnost tímto postupem sníží svézávazky vzájemným započtením peněžitých pohledávek věřitelů vůčiSpolečnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisníhokursu nových akcií peněžitými vklady. Pro tyto účely budou novéakcie nabídnuty k upsání výlučně předem určeným zájemcům,kterými jsou věřitelé Společnosti, a závazek ke splaceníemisního kursu akcií peněžitými vklady zanikne výlučně vzájemnýmzapočtením peněžitých pohledávek věřitelů vůči Společnosti protipohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akciípeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : B/1) Počet upisovaných akcií: 3.025 ks akcií(připouští se úpis do počtu 15.244 ks akcií)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 1.000,-Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 3.... 025.000,-Kč(připouští se úpis do jmenovité hodnoty všech upisovaných akciíve výši 15.244.000,-Kč)4) Emisní kurs akcií: 1.000,-KčAkcie nabízené k upisování se jmenovitou hodnotou ve výši900,-Kč a 1.000,-Kč jsou stejného druhu, formy a podoby:5) Druh všech upisovaných akcií: kmenové6) Forma všech upisovaných akcií: na jméno7) Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované ve Střediskucenných papírů zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : A/1) Počet upisovaných akcií: 7.750 ks2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 900,-Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 6.975.000,-Kč4) Emisní kurs akcií: 900,-KčUpisování a... kcií o jmenovité hodnotě 900,-Kč se nad navrhovanýpočet kusů akcií a celkovou výši jmenovité hodnoty všechupisovaných akcií nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : III. Společnost nabízí upsání akcií na zvýšení základníhokapitálu o jmenovité hodnotě ve výši 900,-Kč a 1.000,-Kč vcelkovém počtu nejméně 10.775 ks akcií a nejvýše 22.994 ksakcií,... a to pro celý úpis následovně: zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : II. Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu o částku ve výši10.000.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se připouští, a to s určením o... mezení- nejvýše do částky 22.219.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : I. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií dle ust. §203 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů (dále také jen "Obchodní zákoník").
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnostiMoravskoslezské mlékárny a.s. (dále také jen "Společnost") ze dne6.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti:
 • 22. srpna 2001 - 6. února 2002 : VIII. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodnepředstavenstvo Společnosti.
 • 23. dubna 1998 - 22. srpna 2001 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena a převod akcií je přípustný jens předchozím souhlasem valné hromady.
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : n) O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti Moravskoslezské mlékárny a.s.
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : l) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitouhodnotou akcií, které budou upisovateli vydány jako protiplnění,je určen ke zvýšení rezervního fondu společnosti Moravskosle... zskémlékárny a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : k) Navrhovaná výše emisního kursu všech upisovaných akcií serovná jmenovité hodnotě akcií, tj. 900,- Kč za jeden kus akcie ojmenovité hodnotě 1 kusu akcie 900,- Kč. Emisní kurs 1 k... usu nověupisované akcie o jmenovité hodnotě 900,- Kč může být splacennepeněžitým vkladem, jehož předmět tvoří:- 1 akcie společnosti Mlékárna Kunín a.s. o jmenovité hodnotě1.000,- Kč (oceněná na 928.161,- Kč), anebo- 20 kusů akcií společnosti Mlékárna Kunín a.s. o jmenovitéhodnotě 50,- Kč (oceněných na 928.16,- Kč = 46,408 x 20). zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : Jediný akcionář oceňuje nepeněžitý vklad na základě Znaleckéhoposudku č. 88/2000, vypracovaného Ing. Alešem Galatíkem, kdyakcie, emitované společností Mlékárna Kunín a.s., o jmenov... itéhodnotě 1.000,- Kč se oceňují částkou 928.161,- Kč a akcie ojmenovité hodnotě 50,- Kč se oceňují částkou 46.408,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : j) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn následujícímiZnaleckými posudky:1) Znaleckým posudkem č. 1-08/00, vypracovaným Ing. YvetouJanásovou, znalcem pro obor ekonomika, odvětví c... eny a odhadycenných papírů, podniků a nehmotného majetku, ze dne 10.8.2000,kterým byl předmět nepeněžitého vkladu oceněn následovně:- akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč oceněny na 960,- Kč- akcie o jmenovité hodnotě 50,- Kč oceněny na 48,- Kč2) Znaleckým posudkem č. 88/2000, vypracovaným Ing. AlešemGalatíkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, motorových vozidel, cenných papírů, akcií, podnikůa obchodních společností, ze dne 10.8.2000, kterým byl předmětnepeněžitého vkladu oceněn následovně:- akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč oceněny na 928.161,- Kč- akcie o jmenovité hodnotě 50,- Kč oceněny na 46.408,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : i) Lhůta pro upisování akcií začne běžet do 60 kalendářních dnůpočínaje dnem, který následuje po dni nabytí právní mociusnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výk... onupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě, kdy konkrétní datum počátku běhu lhůty pro úpis akciíurčitými zájemci bude určeno v písemné nabídce k úpisu akciíspolečnosti, doručené v přiměřené lhůtě před prvním dnem úpisuvšem určitým zájemcům na adresu jejich sídla. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : h) Zájemci o úpis akcií budou upisovat akcie zápisem do listinyupisovatelů, která bude obsahovat náležitosti, stanovené ust. §165 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku.
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : g) Lhůta pro upisování akcií činí 5 kalendářních dnů. Místem proupisování akcií je sídlo společnosti AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN -ODBYTOVÉ CENTRUM a.s. na adrese Nový Jičín, Divadelní 9,... PSČ 74111, velká zasedací místnost. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : f) Akcie budou upisovány bez využití přednostního právadosavadního akcionáře, když emisní kurs bude splácen výlučněnepeněžitými vklady upisovatelů. Upsání všech nových akcií nazvýš... ení základního jmění bude nabídnuto určitým zájemcům,kterými jsou následující právnické osoby:1. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školnízemědělský podnik Nový Jičínse sídlem Šenov u Nového Jičína, E. Krásnohorské, PSČ: 742 42,IČ: 00 02 26 162. NETIS, a.s.se sídlem Návsí 905, PSČ: 739 92, okres: Frýdek-Místek, IČ: 2583 89 383. Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnicese sídlem Sedlnice, okr. Nový Jičín, IČ: 47 67 24 044. AGROSUMAK a.s.se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres: Nový Jičín,IČ: 25 35 01 115. AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN - ODBYTOVÉ CENTRUM a.s.se sídlem Nový Jičín, Divadelní 9, PSČ: 741 11, IČ: 25 36 04 266. Zemědělské družstvo Kelečskose sídlem Kelč, okres: Vsetín, IČ: 00 15 09 837. Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratibořise sídlem Ratiboř, okres: Vsetín, IČ: 00 15 12 468. Agro Odersko, a.s.se sídlem Odry, tř. Osvobození 25, IČ: 25 36 67 269. Frýdlantská zemědělská a.s.se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965, okres:Frýdek-Místek, IČ: 64 61 00 4710. Zemědělské družstvo "SLEZAN" Klimkovicese sídlem Klimkovice, Lagnovská 669, PSČ: 742 83, okres: NovýJičín, IČ: 14 61 44 9911. Družstvo vlastníků Lubinase sídlem Kopřivnice - Lubina, IČ: 00 14 66 3312. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.se sídlem Praha 6, Pod Juliskou 5, IČ: 00 00 02 0513. Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.se sídlem Kopřivnice - Lubina, PSČ: 742 21, IČ: 49 60 96 9614. Družstvo vlastníků Polanka nad Odrouse sídlem Ostrava - Polanka, IČ: 13 64 40 0915. Beskyd Agro a.s. Palkovicese sídlem okr. Frýdek-Místek, Palkovice č.p. 619, IČ: 61 97 476516. ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.se sídlem Pustějov č.p. 92, okres: Nový Jičín, IČ: 61 97 49 8617. MORAVAN, a.s.se sídlem Petřvald, okr. Nový Jičín, IČ: 47 67 24 3918. TOZOS spol. s r.o.se sídlem Horní Tošanovice, Horní Tošanovice čp. 1, PSČ: 739 53,IČ: 49 61 06 5119. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovicese sídlem okr. Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice, IČ: 47 67 32 2220. SUGAL spol. s r.o.se sídlem Bílovec, Ostravská 314/3, PSČ: 743 01, IČ: 48 39 65 5921. Zemědělské družstvo Mír se sídlem ve Fulnekuse sídlem Fulnek, okres: Nový Jičín, IČ: 00 05 70 1122. Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešnése sídlem Lešná, okres: Vsetín, IČ: 00 15 10 4123. ROLS Lešany, spol. s r.o.se sídlem Lešany, PSČ: 798 42, farma Lešany, IČ: 49 96 95 5224. Zámoraví, a.s.se sídlem Břest 307, okres: Kroměříž, IČ: 25 31 30 4525. Starojicko, a.s.se sídlem Nový Jičín, Starý Jičín - Jičina 26, PSČ: 741 00,IČ: 25 35 20 4126. Zemědělské obchodní družstvo Porubase sídlem Ostrava-Poruba, Záhumenní ul., PSČ: 708 00, IČ: 47 6735 16 zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : e) Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku, a to pro celýúpis následovně:1) Počet upisovaných akcií: 108.140 ks (... připouští se úpis až dopočtu 139.951 ks)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 900,- Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 97.326.000,- Kč(připouští se úpis až do výše jmenovité hodnoty všechupisovaných akcií ve výši 125.955.900,- Kč)4) Druh upisovaných akcií: kmenové5) Forma upisovaných akcií: na jméno6) Podoba upisovaných akcií: zaknihované ve Středisku cennýchpapírů7) Obchodovatelnost upisovaných akcií: akcie nebudou veřejněobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : Hospodářská využitelnost předmětu nepeněžitého vkladu prospolečnost Moravskoslezské mlékárny a.s. je emitentem spatřovánav koncentraci výkonu akcionářských práv vůči společnostiMlé... kárna Kunín a.s. za účelem efektivnějšího ovlivňovánípodnikatelské činnosti akciové společnosti Mlékárna Kunín a.s.ze strany společnosti emitenta. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : Akcie tvořící předmět nepeněžitého vkladu nesmí být zatíženyprávy třetích osob, zejména zástavními právy, a nesmí býts těmito akciemi pozastaven výkon práva nakládat s cennýmipapír... y dle ust. § 27 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : d) Předmětem nepeněžitých vkladů upisovatelů jsou akcie, tvořícízákladní jmění akciové společnosti Mlékárna Kunín a.s. sesídlem Kunín 291, IČ: 45 19 22 94, a to:a) kmenové akcie na... majitele o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie1.000,- Kč (společností Mlékárna Kunín a.s. emitováno celkem29.962 kusů)b) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie1.000,- Kč (společností Mlékárna Kunín a.s. emitováno celkem151.214 kusů)c) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie 50,-Kč (společností Mlékárna Kunín a.s. emitováno celkem 193.340kusů) zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : c) Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je koncentracevýkonu akcionářských práv vůči akciové společnosti MlékárnaKunín a.s. do jednoho subjektu a tímto získání možnostiefe... ktivnějšího ovlivňování podnikatelské činnosti společnostiMlékárna Kunín a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : b) Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučněnepeněžitými vklady upisovatelů.
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : a) Základní jmění se zvyšuje v rozsahu nejméně o částku97.326.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se připouští, a to maximálně do část... ky125.955.900,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Moravskoslezskémlékárny a.s. ze dne 22.srpna 2000 o zvýšení základního jmění vrozsahu nejméně o 97.326.000,- Kč a nejvýše o 125.955.900,- ... Kčupsáním nových akcií: zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : Jediný akcionář:AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN - ODBYTOVÉ CENTRUM a.s. se sídlem NovýJičín, Divadelní 9, PSČ 741 11, IČ: 25 36 04 26
 • 2. října 2000 - 8. prosince 2000 : m) Emisní kurs akcií musí být splacen v celém rozsahu do 2kalendářních měsíců ode dne upsání akcií příslušným akcionářem.Splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedenonásled... ujícím postupem:a) upisovatel, jenž upíše akcie zápisem do listiny upisovatelů,uzavře při úpisu akcií s emitentem smlouvu o převodu akcií asoučasně zmocní emitentem určenou osobu k provedení převoduakcií převodem přes přepážku ve Středisku cenných papírů,přepážka Ostrava, která je místem pro splacení emisního kursuakcií nepeněžitými vklady upisovatelů,b) osoba zmocněná emitentem i upisovatelem k převodu akciíprovede příkaz k registraci převodu akcií k tíží účtu majitelecenného papíru, vedeného v SCP pro upisovatele, ve prospěch účtumajitele cenného papíru, vedeného v SCP pro emitenta, přičemžregistrací tohoto příkazu dojde ke splacení nepeněžitého vkladuupisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2000 - 2. října 2000 : Jediný akcionář:Mlékárna Kunín a.s. se sídlem Kunín 291, IČ: 45 19 22 94.
posunout dolů