Základní údaje

Historické adresy

15.3.2004 - 31.8.2005 Štětí, Litoměřická č.p. 746, PSČ 41108
15.8.2001 - 15.3.2004 Štětí, Litoměřická 272, PSČ 41108

25433997

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2001 - 1.9.2005

CZ25433997

Datum vzniku

15. srpna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. srpna 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. srpna 2005

Historické názvy

15.8.2001 - 31.8.2005

Frantschach Energo a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1377

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.1.2002 - 31.8.2005

905 440 000 Kč

15.8.2001 - 17.1.2002

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2005 - 31. srpna 2005 : Společnost Frantschach Energo a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická č.p. 746, PSČ 411 08, identifikační číslo 25433997 se vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Společnos... t Frantschach Energo a.s. byla zrušena bez likvidace a zanikla sloučením s nástupnickou společností Mondi Packaging Paper Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, okres Litoměřice, PSČ 411 08, identifikační číslo 26161516. zobrazit více skrýt více
  • 17. prosince 2001 - 17. ledna 2002 : Společnost Frantschach Pulp & Paper a.s., se sídlem Litoměřická272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 44569939, jako jediný akcionářvykonávající působnost valné hromady společnosti Frantschac... hEnergo a.s. rozhodla v souladu s § 202 a násl. obchodníhozákoníku a článkem 6.1.4 a) a b) stanov o zvýšení základníhokapitálu společnosti Frantschach Energo a.s. o částku903.440.000,- Kč (slovy: devět set tři milionů čtyři stačtyřicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitýmvkladem.Jediný akcionář konstatoval, že mu byla předložena písemnázpráva představenstva společnosti Frantschach Energo a.s., vekteré jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady aodůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu. Zprávapředstavenstva potvrdila, že upsání akcií na zvýšení základníhokapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je v důležitémzájmu společnosti Frantschach Energo a.s.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnostiFrantschach Energo a.s. schválil svůj nepeněžitý vklad v hodnotě903.445.000,- Kč určený na základě znaleckého posudku ze dne 20.září 2001. Společný posudek byl zpracován dvěma na společnostinezávislými znalci jmenovanými rozhodnutím okresního soudu vÚstí nad Labem č.j. 42 Nc 6007/2001, a to Ing. Otto Šmídou aznaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o. Předmětem vkladu jsoumajetkové hodnoty jediného akcionáře, jenž tvoří energetickoujednotku, vymezené ve znaleckém posudku a oceněné tamtéž nahodnotu 903.445.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitéhovkladu stanovenou ve znaleckém posudku a jmenovitou hodnotouakcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, který činí5.000,- Kč, se považuje za emisní ážio.Základní kapitál společnosti Frantschach Energo a.s. bude zvýšenz 2.000.000,- Kč na 905.440.000,- Kč, tedy o částku903.440.000,- Kč.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celkový početupisovaných akcií bude 90.344 ks o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno v listinné podobě, snimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a jež nebudouregistrované na veřejném trhu. Akcie budou vydány jako hromadnálistina nahrazující jednotlivé akcie. Na žádost akcionáře vydáspolečnost Frantschach Energo a.s. do 14 dnů od obdržení žádostiproti vrácení hromadné listiny požadované množství akcií a novouhromadnou listinu, nahrazující dosud nevydané akcie. V ostatnímse výměna hromadné listiny za požadované množství akcií a novouhromadnou listinu řídí příslušnými ustanoveními zákona o cennýchpapírech.S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitýmvkladem, nemá jediný akcionář v souladu s § 204a odst. 1obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Nazákladě této skutečnosti dojde k upsání akcií postupem podle §204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnostiFrantschach Energo a.s., kterým je společnost Frantschach Pulp & Paper a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ:44569939.Zájemce, tj. jediný akcionář upíše bez využití přednostníhopráva všechny nové akcie společnosti Frantschach Energo a.s. nazákladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářema společností Frantschach Energo a.s.Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právačiní 15 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, a to jedinému akcionáři společnosti naadresu jeho sídla, popř. k rukám jeho zmocněnců StanislavuDvořákovi či Martinu Lukášovi na adresu sídla advokátníkanceláře WEINHOLD ANDERESEN LEGAL, v.o.s., která se nachází vHusově 5, Praha 1, 110 00. Návrh na uzavření smlouvy je možnopřijmout kdykoliv až do uplynutí patnácti dnů od doručení tohotonávrhu jedinému akcionáři, popř. jeho zmocněncům, přičemž tatolhůta počíná běžet dřívějším z obou doručení. V případě, ženávrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři předloženpřed zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, bude návrh smlouvy o upsáníakcií obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právnímoci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti Frantschach Energo a.s. doobchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis nových akcií vsídle advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., naadrese Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurz upisovaných akciíbez využití přednostního práva bude stejný jako jejich nominálníhodnota, tedy 10.000,- Kč.Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě10 dnů ode dne upsání nových akcií. O splacení nepeněžitéhovkladu bude vyhotoven zápis o převzetí majetkových hodnot, kteréjsou předmětem nepeněžitého vkladu. Společnost FrantschachEnergo a.s. vydá jedinému akcionáři prohlášení o převzetípředmětu nepenětitého vkladu. Místem splacení nepeněžitéhovkladu bude sídlo společnosti Frantschach Energo a.s.Se zvýšením základního kapitálu společnosti Frantschach Energoa.s. není spojeno vydání akcií nového druhu.Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité a nemovité věcijediného akcionáře vymezené a oceněné ve společném znaleckémposudku ze dne 20. září 2001, zpracovaného dvěma znalcinezávislými na společnosti Frantschach Energo a.s., a to Ing.Otto Šmídou a společností HZ Praha spol. s r.o. Oba znalci bylijmenováni za tímto účelem rozhodnutím okresního soudu v Ústínad Labem č.j. 42 Nc 6007/2001. Oba znalci ocenili ve znaleckémposudku nepeněžitý vklad jediného akcionáře na 903.445.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou ve znaleckémposudku a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydányakcionáři jako protiplnění, který činí 5.000,- Kč, se považujeza emisní ážio. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem90.344 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Bude se jednato kmenové akcie na jméno v listinné podobě, s nimiž nebudouspojena žádná zvláštní práva.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů