Trendy

94 742 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 002 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

190 913 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.1997 Polešovice 308, PSČ 68737

25505769

DIČ

od 11.11.1997

CZ25505769

Datová schránka

djdg4re

Historické názvy

30.10.1997 - 1.6.2012

ZEAS Polešovice,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2436

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2002

136 000 000 Kč

Historické jmění

7.7.1998 - 10.5.2002

136 000 000 Kč

30.10.1997 - 7.7.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5621720257 / 0100

Historické provozovny

1.1.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 687 37, Polešovice 308

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. října 2014 - 11. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. října 2014 - 11. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 16. prosince 2015 - 8. července 2016 : Valná hromada společnosti schválila dne 14.12.2015 toto rozhodnutí:1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZEAS Polešovice, a.s., IČ: 25505769, se sídlem: Polešovice 308, PSČ ... 68737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2436 (dále jen Společnost) je společnost CHEMAGRA s. r. o., IČ: 25982605, se sídlem: Lázně Bohdaneč, Langrova 38, PSČ 53341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18656 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 5. 11. 2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: 17.827 ks (slovy: sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), dále 3.546 ks (slovy: tři tisíce pět set čtyřicet šest kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 776 ks (sedm set sedmdesát šest kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 96,24 % (devadesát šest celých dvacet čtyři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 96,24 % (devadesát šest celých dvacet čtyři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost CHEMAGRA s. r. o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 563,- Kč (slovy: pět set šedesát tři korun českých) za 1 (jednu) akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých); ve výši 5.630,- Kč (slovy: pět tisíc šest set třicet korun českých) za 1 (jednu) akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); ve výši 56.300,- Kč (slovy: padesát šest tisíc tři sta korun českých) za 1 (jednu) akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 354-17/2015 ze dne 21.10.2015, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30. 6. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 354-17/2015 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost CHEMAGRA s.r.o., IČ: 259 82 605, se sídlem Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností ZEAS Polešovice, a.s., se sídlem Polešovice 308, PSČ 687 37, IČ: 255 05 769, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. června 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti ZEAS Polešovice, a.s. na částku: 563,- Kč (slovy: Pět set šedesát tři koruny české) za 1 (jednu) akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); 5.630,- Kč (slovy: Pět tisíc šest set třicet korun českých) za 1(jednu) akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých); 56.300,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc tři sta korun českých) za 1 (jednu) akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 572 593 181. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577217375. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 26. srpna 2008 : Zapisuje se nové znění stanov ze dne 8.12.1997.
 • 30. října 1997 - 26. srpna 2008 : Jediný akcionář Zemědělsko-obchodní družstvo SlováckoPolešovice, se sídlem 687 Polešovice, IČO 00141097.
 • 30. října 1997 - 26. srpna 2008 : Převod akcií na jméno platí předkupní právo dosavadníchakcionářů.
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : III. Nemovitosti a stavby nepodléhající vkladu do katastru-----------------------------------------------------------nemovitostí-----------pol.1 - 93 v celkové hodnotě 29,935.250,-... Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : II. Stavby až dosud nezapsané na LV------------------------------------Obec a k.ú. Polešovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště.1. Garáže pro 2 osobní auta, na dosud neodměřené pa... rcele,invent. č. 1812371.2. Posklizňová linka - vybavení staré sýpky, na dosud neodměřenéparcele, invent. č. 1812386.3. Čerpací stanice na doposud neodměřené stavební parcele,invent. č. 281413, to vše v celkové hodnotě 1,143.488,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : I. Stavby zapsané na LV------------------------Obec a k.ú. Polešovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č.95, v celkové ceně 28,369.131,- Kč.Obec Ořechov, k.ú. Ořechov u Uhers... kého Hradiště, Katastrálníúřad Uherské Hradiště, LV č. 1035, v celkové ceně 17,181.272,-Kč.Obec Vážany, k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, k.ú. UherskéHradiště, LV č. 4, v celkové ceně 3,306.631,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených akcií, tedyZemědělsko - obchodního družstva Slovácko Polešovice, IČO00141097, přitom tyto splatí, ve 100 % výši jejich jmenovit... éhodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto: zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : f) Každý z držitelů společností do budoucna nově vydanýchlistinných akcií znějících na jméno má právo účastnit se valnéhromady akcionářů s právem hlasovacím. Za každých 1.000,- Kčj... ejich jmenovité hodnoty přitom akcionáři náleží jeden hlas.Každý z jejich držitelů má současně právo na dividendu, jejížvýše je dovozena z poměru účasti akcionáře na základním jměníspolečnosti. Obchodovat lze s kteroukoli akcií znějící na jméno,to však jen za podmínek ve stanovách společnosti uvedených.Převod akcie se přitom uskuteční rubopisem s jejím následnýmpředáním jejímu nabyvateli.Práva dosavadních akcionářů společnosti majících listinné akcieznějící na jméno nejsou touto novou emisí akcií znějících najméno nijak dotčena či pozměněna a vycházejí s platného zněnístanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : e) Pro případ, že ve shora uvedené lhůtě nedojde k upsání, sejejich současným 100 % splacením, nově vydávaných akcií, pozbývátoto usnesení mimořádné valné hromady platnost.
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : d) Všechny shora uvedené, společností nově vydané akcie smí být,ze strany Zemědělsko - obchodního družstva Slovácko Polešovice,IČO 00141097, upsány v třicetidenní lhůtě s tím, že b... udezahájeno první pracovní den následující po dni, kdy zápisusnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku příslušnýsoud pravomocně povolí. O tomto termínu musí být každý sestávajících akcionářů společnosti vyrozuměn, když postačítelefonická či faxová zpráva o takovémto rozhodnutí soudu.Upisování akcií přitom proběhne ve lhůtě shora uvedené, v doběod 08.00 hod do 16.00 hod. každého pracovního dne v advokátníkanceláři JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., Brno, Opuštěná 4.Emisní kurs akcií přitom činí:da) 101.300,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčdb) 10.130,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčdc) 1.013,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- KčVýše tohoto emisního kursu nově vydávaných akcií je dovozenoz předpokládané výše nákladů spojených s navýšením základníhojmění společnosti. Dalším důvodem takto stanovené výše emisníhokursu nově vydaných akcií je snaha o vytvoření dostatečnýchmajetkových rezerv společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : c) Všechny společnosti nově vydané shora specifikované listinnéakcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatí Zemědělsko -obchodní družstvo Slovácko Polešovice, IČO 00141097.
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvolánímse na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku vjeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářůs... polečnosti přednostní právo na upsání nových touto společnostído budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jměníbude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom budeprovedeno novou emisí:aa) 800 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 100.000,- Kčab) 3.687 ... ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 10.000,- Kčac) 18.130 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nicho jmenovité hodnotě 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : I. Mimořádná valná hromada schvaluje:1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních1,000.000,- Kč na 136,000.000,- Kč, tedy o 135,000.000,- Kč stím, že se, a to bez dalšího,... nepřipouští upisování akcií nadrámec tohoto zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ZEAS Polešovice,a.s., konané dne 8.12.1997 o zvýšení základního jmění.
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : S ohledem na skutečnosti, zejména pod bodem e), shora uvedené as odvoláním se na ustanovení § 204a obchodního zákoníku nenímožné, aby kterýkoli z dosavadních akcionářů uplatnil své... předností právo na upsání nové emise akcií, neboť tyto můžeupsat a současně shora uvedeným způsobem i splatit jen současnývýlučný vlastník věcí movitých a nemovitých, ke vkladu dospolečnosti určených. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1998 - 7. července 1998 : IV. Věci movité----------------1. Náhradní díly v celkové hodnotě 24,298.634,- Kč.2. Základní stádo - prasnice a kanci, to vše v celkové hodnotě826.280,- Kč.3. Nakoupená osiva a sa... dba, hnojiva, pohonné hmoty, chemie,ochranné prostředky, krmiva a steliva, ostatní materiál,pracovní oděvy, obuv, ochranné prostředky , náhradní díly kestrojům a materiál, to vše v hodnotě 4,238.371,- Kč.4. Zvířata v hodnotě 7,806.647,- Kč.5. Pohledávky v hodnotě 7,979.103,- Kč.6. Zásoby - výrobky, rostlinná výroba, živočišná výroba, výrobkyostatní výroby, výrobky pomocných výrob, zásoby a zboží, celkem90.267,- Kč.7. Zásoby nedokončená výroba, v hodnotě celkem 9,825.926,- Kč.Hodnota vkladu celkem 135,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů