Trendy

414 622 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

955 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

42 497 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

18.11.2008 - 1.6.2011 Kroměříž, Kollárova 632, PSČ 76701
27.4.1999 - 18.11.2008 Kroměříž, Hulínská 2193 ( nádraží ČD), PSČ 76701
17.12.1997 - 27.4.1999 Kroměříž, Nádražní ( nádraží ČD), PSČ 76701

25511718

DIČ

Není plátce DPH

5.1.1998 - 1.6.2011

CZ25511718

Datum vzniku

17. prosince 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2011

Historické názvy

24.6.2002 - 1.6.2011

TEXIMPEX a.s.

17.12.1997 - 24.6.2002

TEXIMPEX a.s..

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2532

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.9.2002 - 1.6.2011

33 930 000 Kč

18.10.1999 - 26.9.2002

18 930 000 Kč

21.6.1999 - 18.10.1999

17 910 000 Kč

17.12.1997 - 21.6.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. června 2011 - 1. června 2011 : Důvodem výmazu společnosti TEXIMPEX a.s., IČO: 255 11 718, se sídlem: Kroměříž, Kollárova 632, PSČ 767 01, je vnitrostátní fúze této společnosti a společnosti PRODES-Říčany a.s., I... ČO: 256 28 763, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Štítného 388/18, PSČ 130 00, sloučením se společností I.D.C. Praha, a.s., IČO: 257 25 319, se sídlem: Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00,s přechodem jmění společnosti TEXIMPEX a.s. a společnosti PRODES-Říčany a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na nástupnickou společnost I.D.C. Praha, a.s.. Společnost TEXIMPEX a.s. tedy zanikla vnitrostátní fúzí sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 28. října 2003 - 29. dubna 2004 : Usnesením Okresního soudu v Kroměříži č.j. 3Nc 3272/2003-4 ze dne 22.8.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 56.925,-Kč.Prove... dením exekuce byl pověřen Mgr.František Gajdoš, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad ve Valašském Meziříčí, Poláškova 77.Usnesení nabylo právní moci dne 28.10.2003. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Jediný akcionář splatí:1.) 30 % emisního kursu nových akcií ve výši 4,500.000,-Kč(čtyři miliony pět set tisíc korun českých) do 1 měsíce poupsání akcií na účet č. 8010-703868033/03... 00 u Československéobchodní banky, a.s., pobočka Zlín.2.) 70 % emisního kursu nových akcií ve výši 11,500.000,-Kč(jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) do 1 roku poupsání akcií na stejný účet. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Jediný akcionář upíše akcie v sídle obch. společnosti TEXIMPEXa.s. do 6 měsíců po zápisu zvýšení základního jmění v obch.rejstříku Krajského obch. soudu v Brně.
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Celou hodnotu zvýšení základního jmění (emisní kurs všech novýchakcií) upíše jediný akcionář obch. společnosti I. D. C. Prahaa.s. se sídlem v Praze 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00,I... ČO 25725319. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem těchto novýchakcií:a) počet akcií: 1.500 ksb) druh akcií: kmenovéc) forma akcií: na majiteled) podoba akcií: zaknihovanée) nominální ... hodnota: 10.000,-Kč/1 akcief) emisní kurs: totožný s nominální hodnotou zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Upisování akcií nad 15,000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 10. května 2000 - 26. září 2002 : Zvýšení základního jmění:Zvyšuje se základní jmění obch. společnosti TEXIMPEX a.s. o15,000.000,-Kč (slovy patnáct miliónů korun českých), tj. z18,930.000,-Kč na 33,930.000,-Kč peně... žitým vkladem jedinéhoakcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : h) Akcie, které nebudou upsány určeným zájemcem nebudounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : g) Místem upsání je sídlo společnosti v Kroměříži, Hulínská2193. Úpis akcií lze vykonat v uvedené lhůtě a na uvedeném místěv pracovní době od 8,00 hodin do 15,00 hodin.
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : f) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen jednorázověsplatit v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, ato na účet společnosti u Komerční banky,a.s., pobočka ... Kroměříž,č.účtu 8314350237/0100. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : e) Právo na úpis akcií bez využití přednostního práva může býturčeným zájemcem o úpis vykonáno ve lhůtě 60 dnů, přičemž tatolhůta počne běžet prvého dne po zapsání tohoto usnesení ... valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : d) Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovitéhodnotě, tj. emisní kurz jedné upsané kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč, znějící na majitele, veřejněneobchodova... telné, která bude vydána v listinné podobě je10.000,-Kč, (slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : c) Stávající akcionáři se vzdávají přednostního práva k úpisuakcií s tím, že všechny akcie, upisované bez přednostního právak úpisu akcií, budou zcela upsány konkrétním zájemcem ze... stávajících akcionářů, a to společnosti s obchodním jménemI. D. C. Praha, a.s., se sídlem Praha 3, Štítného 388/18,PSČ 130 00, IČO 25725319. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : b) Za účelem zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 102 ks(slovy: jedno sto dva kusů) kmenových akcií znějících namajitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy:d... eset tisíc korun českých), v listinné podobě, které nebudouveřejně obchodovatelné. S novými akciemi budou spojena všechnapráva podle zákona a stanov společnosti TEXIMPEX a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše17,910.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set deset tisíckorun českých) o částku ve výši 1,020.000,-Kč (slovy: jedenmil... ion dvacet tisíc korun českých) na částku ve výši18,930.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů devět set třicet tisíckorun českých), a to úpisem akcií, které budou zcela splacenyformou peněžitého vkladu jednoho ze stávajících akcionářů, a tona základě usnesení mimořádné valné hromady.Úpis akcií nad stanovenou částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního jmění je nezbytné posílenívlastních zdrojů společnosti v souvislosti s očekávaným rozvojemspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 1999 - 18. října 1999 : Z důvodu posílení finanční pozice společnosti se zveřejňuje vsouladu s ustanoveními §§ 202,203 a 204 obchodního zákoníkunávrh usnesení o zvýšení základního jmění společnosti formou... upsání nových akcií, dle 3. programu, v tomto znění: zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : f) Upisovatel peněžitého vkladu ve výši 2,510.000,-Kč je povinensplatit tento vklad v plné výši na účet společnosti u Komerčníbanky,a.s., pobočka Kroměříž, č.účtu 8314350237/0100 n... ejpozdějido tří dnů ode dne úpisu akcií, upisovatel nepeněžitého vkladu vcelkové výši 14,400.000,-Kč je povinen tento vklad zcela splatitv sídle společnosti na základě protokolu o předání a převzetísouboru věcí a nehmotného majetku (know-how, související aaktivitami velkoobchodního prodeje zboží v majetku KarlaJochmanna), a to nejpozději do tří dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva dledohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií či... ní 15dní a počne běžet 15.dnem ode dne zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurzupisovaných akcií je určen hodnotou nepeněžitého vkladu dleznaleckých posudků v celkové výši 14,400.000,-Kč, z čehož1,465.000,-Kč připadá na hmotný a drobný investiční majetek ačástka ve výši 12,935.000,-Kč tvoří oceněné know-how a nominálníhodnotou vkládaného peněžitého vkladu ve výši 2,510.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : d) Splácení akcií bude provedeno tak, že emisní kurz upsanýchakcií bude jednorázově splacen jednak peněžitým vkladem ve výši2,510.000,-Kč (dva miliony pět set deset tisíc korun čes... kých),který upíše akcionář - společnost s obchodním jménem I. D. C.Praha,a.s., se sídlem Praha 3, Štítného 388/18, PSČ 130 00,IČO 25 72 53 19 a dále nepeněžitým vkladem podniku KarelJochmann - Texpo, IČO 46295062, se sídlem Kroměříž, Nádražní(nádraží ČD), tvořeným jednak souborem hmotného investičního adrobného neinvestičního majetku (zařízení a vybavení sídlapodniku, výpočetní technika, paletové vozíky, dále vysokozdvižnévozíky, zařízení skladu, nákladní automobil IVECO 59 E 12,nákladní automobil DAEWOO - Lublin 3302), který je popsán veznaleckém posudku soudního znalce z oboru ekonomika, odvětvíceny a odhady, specializace věci movité Ing.Svatopluka Březíka,bytem Santražiny 575, 760 01 Zlín, č.posudku 34998 ze dne20.8.1998 a oceněn částkou ve výši 1,612.773,-Kč a ve znaleckémposudku soudního znalce z oboru ekonomika, ceny a odhadymovitostí Václava Šaníka, bytem Kutná Hora, Jánské nám. 541,č.posudku 1597/99/98 ze dne 1.10.1998, který ocenil předmětvkladu částkou 1,467.648,-Kč a také nehmotným majetkem, tvořenýmhodnotou duševního vlastnictví v majetku Karla Jochmanna -Texpo, IČO 46295062 (know-how, související s jeho aktivitamivelkoobchodního prodeje zboží) oceněným dvěma znaleckými posudkysoudních znalců - znalecký posudek č. 22/98 ze dne 30.6.1998znalce Ing.Zdeňka Kučery, bytem Slušovice, Padělky 548, znalce voboru patenty a vynálezy, který ocenil hodnotu duševníhovlastnictví částkou 14,100.000,-Kč a znalecký posudek č.10/1998ze dne 25.9.1998 znalce Petra Dobeše, bytem Vsetín, Stará cesta1782, znalce v oboru průmyslové právo - patenty a vynálezy,který ocenil hodnotu duševního vlastnictví částkou12,935.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : c) Upsání nových akcií bude provedeno na základě dohodyakcionářů podle ustanovení § 205 obch.zákoníku, tj. bez využitípráva k přednostnímu upsání akcií. Takovou dohodu můžou uzavří... takcionáři nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Vpřípadě, že bude dohoda akcionářů podle § 205 obch.zákoníkuuzavřena do dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, musí obsahovatpředmětná dohoda akcionářů odkládací podmínku, dle níž nastaneúčinnost dohody akcionářů dle § 205 teprve dnem zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : b) Za účelem zvýšení základního jmění bude upsáno 1.691 ks(slovy: jeden tisíc šest set devadesát jedna kusů) akcií namajitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíckoru... n českých), stejného druhu a podoby jako dosavadní akcie,které nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurz je určenznaleckými posudky nepeněžitého vkladu a nominální hodnotouvkládaného peněžitého vkladu. S novými akciemi jsou spojenavšechna práva podle zákona a stanov společnosti TEXIMPEX a.s. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1999 - 21. června 1999 : a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku vevýši 16,910.000,-Kč (šestnáct milionů devět set deset tisíck... orun českých) na částku ve výši 17,910.000,-Kč (sedmnáctmilionů devět set deset tisíc korun českých, a to úpisem akcií,které budou splaceny ve formě peněžitého a nepeněžitého vkladustávajících akcionářů, a to na základě dohody akcionářů dle §205 obch.zákoníku.Úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem pro zvýšení základního jmění je posílení vlastníchzdrojů společnosti v souvislosti s očekávaným rozvojemspolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů