Základní údaje

Historické adresy

21.7.2004 - 1.10.2005 Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ 60200
14.1.2002 - 21.7.2004 Brno, Kounicova 284, okres Brno-město, PSČ 60200
17.8.1998 - 14.1.2002 Brno, Kounicova 284/39, okres Brno-město, PSČ 60200

25536613

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2000 - 30.9.2005

CZ25536613

Datum vzniku

17. srpna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2005

Historické názvy

17.8.1998 - 1.10.2005

Home Credit Finance a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2722

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.6.2003 - 1.10.2005

300 000 000 Kč

29.11.2000 - 9.6.2003

250 000 000 Kč

11.1.2000 - 29.11.2000

12 000 000 Kč

17.8.1998 - 11.1.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2005 - 1. října 2005 : Společnost Home Credit Finance a.s. zanikla v důsledku jejího rozdělení se současným vznikem dvou nových nástupnických společností, společnosti Home Credit a.s., se sídlem Brno, Mo... ravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ 602 00 a společnosti HC Holding a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ 602 00. zobrazit více skrýt více
 • 5. září 2002 - 1. října 2005 : V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost HomeCredit Finance a.s. jmění zanikající společnosti Home Credita.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, Brno, Okres: Brno... -město,PSČ 602 00, IČ: 25326201. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 9. června 2003 : a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií Společnosti,znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(s... lovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě s tím, žeupisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 9. června 2003 : c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopředn... ostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem serealizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsánypředem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti.Úpis všech nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvímSmlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5Obchodního zákoníku.Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tatolhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy bylpísemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři,přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrhSmlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, conabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušnémobchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcie budouprostory Společnosti na adrese jejího pracoviště v Praze 4, Nám.Hrdinů 1634. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméněnáležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku stím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu upsanýchakcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dnenabytí její účinnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 9. června 2003 : d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány veSmlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v so... uladu sustanovením § 167 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 9. června 2003 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stěpadesát milionů korun českých) o 50.000.000,- Kč (slovy: padesátm... ilionů korun českých) na částku 300.000.000,- Kč (slovy: třista milionů korun českých), a to formou úpisu nových akciíSpolečnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částkuse nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitáluSpolečnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202a násl. Obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2003 - 9. června 2003 : b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemžemisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisovanéakcie. Em... isní kurs všech upisovaných akcií bude splacenpeněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácíemisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen nazvláštní účet Společnosti, vedený u eBanky, a.s. v Brně, čísloúčtu 339462087/2400. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnostiHome Credit Finance a.s. přijal dne 26.7.2000 toto rozhodnutí:
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Zvýšení základního jmění:
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : 2. Schvaluje se doplněk ke stanovám společnosti Home CreditFinance a.s.
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : 3. Schvaluje se úplné znění stanov společnosti Home CreditFinance a.s.
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě.Upisovatel je povinen splatit upsané akcie na účet společnostiHome Credit Finance u ČSOB č.8010-0003007283/0300.
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Úpis akcií proběhne úpisem akcií do listiny upisovatelů v sídlespolečnosti Home Credit Finance a.s. v pracovních dnech denně od8.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upisování nových akcií... společnosti je čtrnáctidenní, a počíná běžet prvního pracovníhodne, jenž následuje po dni, kdy bude zveřejněno toto rozhodnutív Obchodním věstníku. Upisovatel splatí emisní kurs upsanýchakcií nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Získané prostředky budou použity na finanční posíleníspolečnosti, a krytí ztráty vzniklé v roce 1999.
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : Úpis nad tuto částku se nepřipouští.
 • 20. září 2000 - 29. listopadu 2000 : 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti Home Credit Financea.s. z dosavadní výše 12.000.000,-Kč o 238.000.000,-Kč (slovy:dvěstětřicetosm milionů korun českých) na 250.000.000,- (s... lovy:dvěstěpadesát miliónů korun českých) s přednostním právem úpisujediného dosavadního akcionáře, a to vydáním 238 ks akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie1.000.000,-Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 1999 - 11. ledna 2000 : Základní jmění společnosti Home Credit Finance a.s. se zvyšuje o11.000.000,-Kč (slovy o jedenáct milionů korun českých), vsouladu s § 203 obchodního zákoníku v platném znění, a tov... ydáním 11 ks akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1.000.000,-Kč.Akcie budou vydány v listinné podobě. Získané prostředky budoupoužity na finanční posílení společnosti.Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Upisování akcií proběhne úpisem do listiny upisovatelů v sídlespolečnosti Home Credit Finance a.s. v pracovních dnech denněod 8.00 do 12.00 hod. Lhůta pro upisování nových akciíspolečnosti je čtrnáctidenní, a počíná běžet prvního pracovníhodne, jenž následuje po dni, kdy bude zveřejněno toto rozhodnutív Obchodním věstníku. Upisovatel splatí emisní kurs upsanýchakcií nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě.Upisovatel je povinen splatit upsané akcie na účet společnostiHome Credit Finance a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů