Trendy

1 168 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

897 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

225 470 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 15.7.1999 Brno, Tovární 1, okres Brno-město, PSČ 64300

25569678

DIČ

od 19.4.2000

CZ25569678

Datum vzniku

15. července 1999

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. října 2005

Datová schránka

akbbiqf

Historické názvy

15.7.1999 - 25.7.2000

Limart steel service centrum, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3039

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.3.2001

170 200 000 Kč

Historické jmění

18.12.2000 - 22.3.2001

103 500 000 Kč

19.9.2000 - 18.12.2000

71 500 000 Kč

15.7.1999 - 19.9.2000

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4060016774 / 6800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. srpna 2004 : Usnesením Městského soudu v Brně č.j. 2098/2004-4 ze dne 28.05.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5002,-Kč.Provedením exek Usnesením Městského soudu v Brně č.j. 2098/2004-4 ze dne 28.05.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5002,-Kč.Provedením exek...uce byl pověřen: Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, se sídlem Poděbradova 41, 702 00 Ostrava. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 2002 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne16.10.2002.
 • 27. dubna 2001 : Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 21.3.2001, ve znění změn způsobenýchjinými právními skutečnostmi dle ustanovení § 173 odst. 4 zák Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 21.3.2001, ve znění změn způsobenýchjinými právními skutečnostmi dle ustanovení § 173 odst. 4 zák...onač. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2001 : společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne15.12.2000.
 • 18. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadouspolečnosti dne 3.10.2000.
 • 19. září 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadouspolečnosti dne 27.6.2000.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. září 2003 - 15. března 2004 : Na základě vykonatelného notářského zápisu JUDr. Alice Sedlákové č.j. NZ 556/2003 ze dne 18.6.2003, a vykonatelného notářského zápisu JUDr. Alice Sedláková, č.j. N 540/2003 ze dne ... 18.6.2003, v souladu s usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15.9.2003, č.j. 69 Nc 5321/2003-10, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 160.452.629,50 Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce, se nařizuje exekuce prodejem podniku s názvem LIMART a.s., IČ 255 69 678, se sídlem Tovární 1, Brno, PSČ 643 00 a to věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu.Správcem podniku se ustanovuje JUDr. Kateřina Pavlíková, Horní 32, Brno, PSČ 639 00.Rozhodnutí sp. zn. EX 1801/03-34 ze dne 22.9.2003 nabylo právní moci dne 25.9.2003. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Místem upisování Nových akcií je sídlo společnosti EPICSecurities, a.s. tj. Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, a to vdobě od 9.00 hod. do 17.00hod. každý den určený ve Lhůtě proupis... ování. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Lhůta pro upisování bude trvat čtrnáct kalendářních dnů (dále"Lhůta pro upisování"). Počátek běhu Lhůty pro upisování budestanoven přdstavenstvem v souladu s Obchodním zákoníkem ta... k, abypřipadl do období dvanácti měsíců ode dne podání návrhu nazápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, abude oznámen písemným oznámením doručeným každému pisovateli.Upisovatel je povinen splatit 100% peněžitého vkladu (tj. celouvýši emisního kursu) nejpozději do konce třetího pracovního dnenásledujícího po dni uzavření smlouvy o upsání akcií (popřípadězápisu do listiny upisovatelů), a to bankovním převodem nabankovní účet č. 147010/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V:organizační složka se sídlem na adrese Lazarská 3, Praha 1,případně jiný účet společnosti zřízený společností v souladu sustanovením § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podánnávarh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku aup... isování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítutí návrhu na zápis rohodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Představenstvo se tímto usnesením pověřuje, aby určilo emisníkurs Nových akcií s tím, že minimální výše emisního kurzu, vjaké může být emistní kurs každé Nové akcie určen, je 175,-... Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Vylučuje se přednostní právo akcionářů společnosti v souladu sustanovením § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku. Důvodemvyloučení přednostního práva je potařeba zajištění dodatečnýchz... drojů financování společnosti nutných k dalšímu rozvojispolečnosti s tím, že financování uvažovaného objektu cizímizdroji není pro společnost optimální a současní akcionáři nejsouschopni se na financování uvažovaného objemu podílet. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Nové akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti EPIC Securities,a.s. IČO: 61858781 se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1.Vedle toho mohou být Nové akcie nabídnuty k úpisu též da... lšímosobám vybraných představenstvem. Společnost EPIC Securities,a.s. a popřípadě jiný upisovatel vybraný představenstvem (každýjednotlivě dále jen "Upisovatel") upíšou Nové akcie na základěsmlouvy o upsání akcií (případně listiny upisovatelů), a to vsouladu s příslušnými ustnoveními Obchodního zákoníku a tímtousnesením. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání dodatečnýchvlastních zdrojů financování nezbytných k dalšímu rozvojispolečnosti.
 • 27. dubna 2001 - 17. prosince 2001 : Zvýšení základního jmění:Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 170 200 000,-Kč na270 200 000,-Kč, a to upsáním 1 000 000 ks nových kmenovýchakcií, každá o jmenovité hodnotě 10... 0,-Kč, ve formě na majitele,v zaknihované podobě (dále jen "Nové akcie"). Upisování Novýchakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu sepřipouští, a to bez omezení. Orgánem, který rozhodne o konečnéčástce zvýšení základního kapitálu je představenstvospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2001 - 22. března 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 21.12.2000.Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o66.700.000,- Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští.Ke zv... ýšení základního jmění bude vydáno 667.000 kusů akcií namajitele v listinné podobě, druh upisovaných akcií-kmenové vejmenovité hodnotě 100,- Kč.Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akciív rozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboťzvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybranýmzájemcem-obchodní společností LIMART SSC, s.r.o., IČ: 64 51 0859, se sídlem Tovární l, Brno.Lhůta pro upisování nových akcií je 5-ti denní a počíná běžetnásledující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisováníakcií je sídlo společnosti Tovární l, Brno. Emisní kurz budesplacen nepeněžitým vkladem ve výši 66.712.000,- Kč. Rozdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií sepovažuje za emisní ážio.Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnostiLIMART, a.s., Tovární l, Brno.Lhůta pro splácení emisního kurzu je pět dnů od konce lhůty proupisování.Nový druh akcií se nevydává.Předmětem nepeněžitého vkladu je movitý majetek, a to:technologická linka LST 2000/15.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudku Ing.Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, č.posudku 030/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AUDITs.r.o., č. znaleckého posudku 111/2000. Hodnota nepeněžitéhovkladu určená na základě dvou znaleckých posudků bylastanovena na 66.712.000,- Kč.Akcie společnosti budou rozděleny (štěpeny) na více akcií onižší jmenovité hodnotě. Nominální hodnota l kusu akcie bude100,- Kč. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně je15-ti denní a začne běžet poté, co bude v obchodním rejstříkuzapsána nová výše základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Předmět nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudkuIng. Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, čísloposudku 024/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AUDI... Ts.r.o. zapsaným pod č.j. 32/99 - OOD, číslo znaleckého posudku084/2000. Hodnota nepeněžitého vkladu určená na základě dvouznaleckých posudků byla stanovena na Kč 32.200.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu: je movitý majetek, a to:- linka na stříhání plechů, evidenční číslo HIM 99003.1výrobce, dodavatel NOVASTILMEC S.p.A., Itálie typové označení1600/6- l... inka na stříhání plechů, evidenční číslo HIM 99010.1 výrobce,dodavatel TECHNA, spol. s r.o., Itálie typové označeníQA-Turbo 1550/1,75 zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Nový druh akcií se nevydává.
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnostiLimart steel service centrum, a.s., se sídlem Tovární 1, Brno,PSČ 643 00. Lhůta pro splácení emisního kurzu je 30 dnů od... koncelhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Lhůta pro upisování nových akcií je 15-ti denní a počíná běžetnásledující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisov... áníakcií je sídlo společnosti. Emisní kurz bude splacen nepeněžitýmvkladem ve výši Kč 32.200.000,-. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje zaemisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií vrozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboťzvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybr... anýmzájemcem - obchodní společností LIMART SSC s.r.o., IČ:64510859, Tovární 1, Brno. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 30 kusů akcií namajitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy akcií na majitele v listinnépodob... ě, druh akcií - kmenové o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč a10 kusů akcií na majitele v listinné podobě, druh akcií -kmenové o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o 32.000.000,-Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
 • 13. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.10.2000:
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudkuIng. Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, čísloposudku 021/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AU... DITs.r.o. zapsaným pod č.j. 32/99 - OOD, číslo znaleckého posudku064/2000. Hodnota nepeněžitého vkladu určená na základě dvouznaleckých posudků byla stanovena na 70.512.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek: průmyslovýobjekt na pozemku p.č. 1893/11, a pozemky p.č. 1893/11, p.č.1893/145, p.č. 1893/156, id. 2/5 průmyslového objektu na po... zemkup.č. 1893/5 a id 2/5 pozemku p.č. 1893/5 vše v k.ú. Chrlice,obec Brno a dále věci movité - transformátory T2, T3 nacházejícíse v průmyslovém objektu na pozemku p.č. 1893/5 v k.ú. Chrlice,obec Brno. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Nový druh akcií se nevydává.
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnostiLimart steel service centrum, a.s. se sídlem Tovární 1, Brno,PSČ 643 00. Lhůta pro splácení emisního kurzu je 30 dnů od ... koncelhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Lhůta pro upisování nových akcií je 15-ti denní a počíná běžetnásledující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisov... áníakcií je sídlo společnosti. Emisní kurz bude splacen nepeněžitýmvkladem ve výši 70.512.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje zaemisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií vrozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboťzvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybr... anýmzájemcem - obchodní společnosti LIMART SSC s.r.o.,IČ: 64510859, Tovární 1, Brno. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 70 kusů akcií namajitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč a jeden kus akcie na majitele v listinnépo... době, druh akcie kmenová o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o70.500.000,-Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští.
 • 25. července 2000 - 19. září 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 27.6.2000:
 • 15. července 1999 - 25. července 2000 : Omezení převoditelnosti akcií: jestliže se akcionář rozhodnepřevést svoje akcie, musí učinit nabídku na prodej těchto akciívšem dosavadním akcionářům. Tito mají předkupní právo nap... řeváděné akcie, které je možno uplatnit ve lhůtě 1 měsíce odoznámení převodu akcií, a to podle jejich podílů na základnímjmění společnosti.Po této lhůtě lze akcie na jméno převést na osoby, které dosudnejsou akcionáři, avšak jen se souhlasem valné hromady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů