Trendy

44 440 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

4 241 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

41 480 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.1997 Hořany 23, okres Nymburk, PSČ 28914

25619667

DIČ

od 1.2.1998

CZ25619667

Datová schránka

v4qefgt

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5010

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.11.2003

22 276 000 Kč

Historické jmění

29.10.1997 - 15.11.2003

17 184 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nymburk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9298650217 / 0100

Provozovny

od 8.3.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 289 14, Hořany 23

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 24. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 24. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 29. října 1997 : K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
  • 29. října 1997 : Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schválenyzakladateli společnosti dne 26.3.1997.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. března 2013 - 24. června 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti Hořanská a. s., přijala dne 4. 2. 2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany ... 23, okres Nymburk, PSČ 289 14, IČ: 25 61 96 67 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je Ing. Petr Martin, datum narození 13. srpna 1980, bytem Poříčany čp. 464, PSČ 289 14, (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 20. 172 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1. 000,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,55% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. X. odst. "Způsob rozhodování valné hromady" bod 4. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,55%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře.Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3, obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1, obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1, obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 543,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1, obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2095-185/12 ze dne 30. 11. 2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44 11 90 97, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5, obchodního zákoníku společnosti tak, že dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že listinné akcie předá vlastník listinné akcie administrátorovi procesu společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 28401, tel. 327 588 311 (dále jen "administrátor"). V době prodlení nemohou akcionáři požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění bance Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54 a potvrzením vystaveném bankou Komerční banka, a. s. tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje administrátor po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2, obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií administrátorovi.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že administrátor protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3, obchodního zákoníku, bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
  • 20. září 2003 - 15. listopadu 2003 : Představenstvo společnosti Hořanská a.s. na základě usnesení valné hromady ze dne 27.6.2003, kterým bylo představenstvo společnosti pověřeno k rozhodnutí o zvýšení základního kapit... álu rozhodlo na svém zasedání dne 19.8.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti Hořanská a.s., se sídlem Hořany 23, PSČ 289 14, IČ 25619667 upsáním nových akcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál pro rozšíření výroby, vzhledem k tomu, že nemovitosti, kterými má být základní kapitál navýšen jsou hospodářskými budovami na farmě Skrňov, které má společnost pronajaty od Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech a tyto objekty slouží k uskladnění zemědělských produktů, zajištění živočišné výroby a zajištění chodu hospodaření společnosti. Bez těchto nemovitostí by společnost nemohla zajistit efektivní hospodaření v rostlinné výrobě a živočišnou výrobu by musela ukončit.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5,092.000,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, s tím že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upisováno bude:- 5092 kusy (slovy: pět tisíc devadesát dva kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas.- Všechny upisované akcie budou v zaknihované podobě, neregistrované, převodiltelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.- Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.- Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech, sídlo Hořany čp. 23, IČ 14799260.- Místem pro uplatnění práva předem určenému zájemci k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti Hořanská a.s., v Hořanech čp. 23, PSČ 289 14, okres Nymburk, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.\ n- Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsou nemovitosti ve vlastnictví Zemědělského družstva se sídlem v Hořanech, IČ 14799260, a to zemědělská stavba na stavební parcele číslo 129 (budova kravína s přípravnou a manipulací píce a steliva) s venkovními úpravami a vedlejšími stavbami (ocelovým přístřeškem), zemědělská stavba na stp.č. 141 (hala pro úpravu zemědělských produktů - máku ) s venkovními úpravami, zemědělská stavba na stp. 136 (montovaná hala), zemědělská staba na stp. č. 124 (ocelový sklad včetně dřevěného přístavku a čerpací stanice včetně spodní nádrže), občanská vybavenost na stp. č. 125 (mostní váha, vážní domek, kancelář, sklad), zemědělská stavba na stp. č. 131 (hnojiště), zemědělská stavba na stp. č. 132 (hnojiště) vše v kat. území Skvrňov, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví č. 531 pro obec a k.ú. Skvrňov u Katastrálního úřadu Kolín.- Uvedené nemovitosti byly oceněny posudkem znalce z oboru ekononmika, odvětví ceny a odhady nemovitostí jmenovaným dle ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26.6.2003, sp. zn. Nc 4042/2003, a to Deanou Mikyskovou, bytem Nymburk, Sídliště 1916, ze dne 28.7.2003, číslo 1991-105/2003, částkou 5,092.404,- Kč (slovy: pět milionů devadesát dva tisíce čtyři sta čtyři koruny české).- Ocenění nepeněžitého vkladu na základě shora uvedeného posudku znalce jmenovaného podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. rozhodne na základě určení valné hromady, konané dne 27.6.2003, dozorčí rada.- Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitostí společnosti, a to v sídle společnosti v Hořanech čp. 23, před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů