51 418 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

-3 759 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

5 531 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 14.8.2012Praha 10, Kutnohorská 288, PSČ 10903

Historické adresy

9.3.1999 - 14.8.2012Praha 10, Kutnohorská 288, PSČ 10403
4.12.1997 - 9.3.1999Praha 10, Hlohová 26

25629328

DIČ

od 22.12.1997

CZ25629328

Datum vzniku

4. prosince 1997

Datová schránka

puzehea

Historické názvy

3.3.1998 - 4.9.2013

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

4.12.1997 - 3.3.1998

ICS - International Cargo Services, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5074

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.10.2010

2 000 000 Kč

Historické jmění

3.1.2003 - 25.10.2010

4 000 000 Kč

23.1.2001 - 3.1.2003

1 600 000 Kč

4.12.1997 - 23.1.2001

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 25.2.2014

2108762794 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 27.1.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kutnohorská 288/82, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 14. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. června 2010 - 25. října 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu ze dne 13.5.2010 učinil tato rozhodnutí:1) Snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu, že podnikání obch... odní společnosti (rozsah jejích aktivit) nevyžaduje tak vysokou výši základního kapitálu, která je k dnešnímu dni, s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2) Snižuje se základní kapitál společnosti o 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tj. ze 4.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč.3) Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech (tj.400) akcií společnosti, které mají stejnou jmenovitou hodnotu (10.000,- Kč), takže jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena z 10.000,- Kč na 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), s tím, že nová jmenovitá hodnota bude vyznačena přímo na dosavadních akciích s podpisem jediného člena představenstva.4) Představenstvo vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie společnosti způsobem určeným ve stanovách ke svolání valné hromady, a to s lhůtou nejméně 45 dní a nejvýše 60 dní po uveřejnění této výzvy k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Tato lhůta počíná po pěti pracovních dnech po zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li však v této době výzvy jediný akcionář ve výpisu z obchodního rejstříku uveden nadále jako jediný akcionář a představenstvu, resp. jedinému členu představenstva bude známo, že jediný akcionář je nadále jediným akcionářem, tj. že nedošlo k žádné změně, vyzve představenstvo jediného akcionáře dopisem zaslaným doporučeně držitelem poštovní licence na adresu jeho bydliště s lhůtou nejméně 15 dní po doručení a nejvýše 30 dní po doručení k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Počátek lhůty se nemění.5) Ukládá se představenstvu společnosti, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podalo Městskému soudu v Praze do 30 dnů od dnešního dne. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2002 - 3. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada konaná 2.listopadu 2001 rozhodla takto:a) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o celkovoučástku 2.400.000,-Kč(slovy: dvamilionyčtyřistatisíc koru... nčeských)ze současné výše 1.600.000,-Kč (slovy:jedenmilionšestsettisíc korun českých) na novou výši4.000.000,-Kč(slovy: čtyři miliony korun českých).Upisování akcií nad částku 2.400.000,-Kč(slovy:dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) se nepřipouští.b) Navrhovaný počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podobaupisovaných akcií: 240 ks(slovy: dvěstěčtyřicet kusů)neregistrovaných kmenových akcií znějících na jméno vlistinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých).c) A)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlospolečnosti v Praze 10,Kutnohorská 288.Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií počneběžet 15(slovy: patnáct) dnů po nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valnéhromady společnosti o zvýšení základního kapitáluspolečnosti(ve smyslu ustanovení § 203 obchodního zákoníku)do obchodního rejstříku a bude trvat 30(slovy: třicet)dnů.Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva na úpisakcií oznámí společnost akcionářům dopisem na adresuakcionáře dle seznamu akcionářů vedeného společností.B)Na 1(slovy: jednu) dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých)lze upsat1,5(slovy: jeden a půl) nové akcie o téže jmenovité hodnotě.Upisovat lze pouze celé akcie.C)Jmenovitá hodnota,druh,forma,podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:- neregistrované kmenové akcie znějící na jméno v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:desettisíc korun českých),emisní kurs jedné nové akciese bude rovnat její jmenovité hodnotě,tj.10.000,-Kč(slovy:desettisíc korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle§ 205 obchodního zákoníku.e) Každý upisovatel je povinen splatit 30%(slovy: třicetprocent)jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do 6(slovy:šesti)měsíců ode dne úpisu na zvláštní účet společnostizřízený za účelem splacení peněžitých vkladů, číslo127231455/0300 vedený ČSOB, a.s., pobočka Průhonice azbývající částka musí být splacena nejpozději do 1(slovy:jednoho)roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 17. srpna 2002 : Zvýšení základního jmění o finanční částku ve výši 800.000,-Kč(slovy: osm set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním80(slovy: osmdesáti) kusy akcií, veřejně neobchodovatelných... ,znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:deset tisíc korun českých), v listinné podobě a jejich emisníkurs bude shodný s jejich nominální hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 17. srpna 2002 : Tyto akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohodyakcionářů, tak že oba stávající akcionáři pan Jaromír Formánek apaní Ing. Eva Svobodová upíší každý 40 (slovy: čtyřic... et) kusůakcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíckorun českých), celkem tedy o jmenovité hodnotě 800.000,- Kč(slovy : osm set tisíc korun českých) a to na účet společnostičíslo: 127231455/5100, vedený u IPB a.s., pobočka Průhonice zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 17. srpna 2002 : Každý upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent)jmenovité hodnoty do šesti měsíců ode dne úpisu na účetspolečnosti, shora uvedený a zbývající částka musí být splacen... anejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základníhojmění. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 17. srpna 2002 : Lhůta pro úpis akcií počne běžet 15 dnů po nabytí právní mociusnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního jmění společnosti, ve smys... luust. § 203 obchodního zákoníku do rejstříkového soudu a budetrvat 30 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 17. srpna 2002 : Valná hromada společnosti ICS_Intercontinental Cargo Services,a.s. konaná dne 16.5.2000 dále přijala usnesení o zvýšenízákladního jmění o finanční částku ve výši 800.000,- Kč (slov... y:osm set tisíc korun českých, s tím, že zvýšení základního jměníbude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady dleustanovení par 203 a následujících obchodního zákoníku. Nad tutočástku se zvýšení základního jmění nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1999 - 17. srpna 2002 : 1. Zvýšení základního jmění společnosti činí 600.000,- Kč(slovy: šest set tisíc korun českých), s tím, že zvýšenízákladního jmění bude provedeno upsáním nových akcií peněžitýmivkla... dy dle ustanovení par. 203 a následujících obchodníhozákoníku.Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění o finanční částku ve výši 600.000,-Kč bude provedeno upsáním 60 (slovy: šedesáti) kusy akcií,veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, každá ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských), v listinné podobě a jejich emisní kurs bude shodný sjejich nominální hodnotou.3 Tyto akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základědohody akcionářů, tak že oba stávající akcionáři pan JaromírFormánek a paní Ing. Eva Svobodová upíší každý 30 akcií ojmenovité hodnotě 300.000,- Kč, a to na účet společnosti číslo :127231455/5100, vedený u IPB a.s., pobočka Průhonice.4. Lhůta pro úpis akcií počne běžet 15 dnů po nabytí právní mociusnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základní jmění společnosti v smyslu ust. §203 obchodního zákoníku do rejstříkového soudu a bude trvat 30dnů.5. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty došesti měsíců ode dne úpisu na účet společnosti, shora uvedený azbývající částka musí být splacena nejpozději do jednoho rokuode dne účinnosti zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů