Základní údaje

Historické adresy

30.6.2010 - 5.1.2011 Předboj 7, PSČ 25072
13.5.1998 - 30.6.2010 Kojetice u Prahy, Předboj 7, PSČ 25072

25667114

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

13. května 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. ledna 2011

Historické názvy

13.5.1998 - 5.1.2011

HORIZONT Production a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5353

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.5.2008 - 5.1.2011

10 250 000 Kč

25.6.2004 - 19.5.2008

41 000 000 Kč

13.5.1998 - 25.6.2004

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2011 - 5. ledna 2011 : Právní mocí rozhodnutí o povolení fúze sloučením zanikající společnosti HORIZONT Production a.s., se sídlem Kojetice u Prahy, Předboj 7, PSČ 250 72, IČ: 256 67 114, do nástupnické ... společnosti YARD a.s., se sídlem Kojetice u Prahy, Předboj 7, PSČ 250 72, IČ: 616 72 262, se zanikající společnost HORIZONT Production a.s. v důsledku fúze vymazává z oddílu B, vložky 5353 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2007 - 19. května 2008 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 30.10.2007 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu v následujícím znění:Snižuje s... e základní kapitál společnosti z částky 41.000.000,-Kč o částku 30.750.000,-Kč na částku 10.250.000,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je změna struktury financování společnosti a přebytek vlastních zdrojů financování společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, takže u všech 41.000 ks akcií bude stávající jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 1000,-Kč snížena na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 250,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty, tj. 250,-Kč na všech 41.000 ks akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Lhůta k předložení akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty, tj. 250,-Kč, je tři měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě výzvy představenstva společnosti učiněné v souladu se zákonem a stanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. dubna 2004 - 25. června 2004 : Valná hromada společnosti HORIZONT Production a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) z částky 1.000.000,-... Kč (slovy: jeden milión korun českých) na částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milión korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem na základě smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5 obch. zák. předem určeným zájemcem - akcionářem - s uvedením osoby zájemce - podle §203 odst. 2 písm. d) obch. zák., a vyslovila souhlas se započtením pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu, takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 40.000 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno s neomezenou převoditelností, v listinné podobě.c) Vzdání se přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, neboť oba akcionáři společnosti, tj. pan Jindřich Malý a pan ing. Jaroslav Vacek, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali podle §204a odst. 7obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií.d) Způsob, lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem panem Jindřichem Malým ve smlouvě o upsání akcií podle §204 odst. 5 obch. zák. (dále jen "smlouva o upsání akcií"), která musí být uzavřena v poskytnuté čtrnáctidenní lhůtě od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zašle určenému akcionáři společnost; místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 9,00 do 16,00 hodin.e) Emisní kurz nových akcií: emisní kurz nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě tj. bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).f) Souhlas se započtením: připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Jindřicha Malého vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu s tím, že emisní kurz nových akcií bude splacen výhradně započtením.g) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: představenstvo společnosti doručí určenému akcionáři - panu Jindřichu Malému návrh smlouvy o započtení mezi společností a tímto akcionářem do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení a doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za společnost.h) Lhůta a způsob splacení emisního kurzu nových akcií: emisní kurz nových akcií bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurz bude splacen započtením následující pohledávky akcionáře pana Jindřicha Malému vůči společnosti:- pohledávka Jindřicha Malého ve výši 60.612.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů šest set dvanáct tisíc korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze společníka Jindřicha Malého na společnosti HORIZONT Production a.s. ve společnosti Horizont, spol. s.r.o. ze dne 10.2.2000, splatná dne 18.7.2003, zvýšená o inflaci, ze které byla splacena k 31.12.2003 částka 3.400.000,- Kč, takže ke dni 31.12.2003 činila 60.612.000,-Kč; z této pohledávky se započítává částka ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých);proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu nových akcií v celkové výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 13. května 1998 - 25. června 2004 : Zakladatelé l. Jindřich Malý, Praha 6, Na Ořechovce 59 r.č. 57.07.18/0567 vklad 500.000,- Kč 500 akcií 2. Ing. Jaroslav Vacek ... r.č. 52.02.19/383 vklad 500.000,-Kč 500 akcií zobrazit více skrýt více
posunout dolů