Základní údaje

Historické adresy

21.9.2001 - 1.7.2007 Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
18.5.1998 - 21.9.2001 Praha 1, Těšnov 1/1059

25667653

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1998 - 1.7.2007

CZ25667653

Datum vzniku

18. května 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2007

Historické názvy

2.11.1998 - 1.7.2007

SPEED RENT a.s.

18.5.1998 - 2.11.1998

PALAESTRA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5361

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.4.2003 - 1.7.2007

6 000 000 Kč

17.8.1999 - 23.4.2003

1 000 000 Kč

18.5.1998 - 17.8.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2007 - 1. července 2007 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. Společnost SPEED RENT a.s. zanikla společně se společností Reality Sever s.r.o., se sídlem Praha 1, Tě... šnov 1059/1, PSČ: 110 00, IČ: 261 77 706 sloučením se společností SPEED LEASE s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1059/1, PSČ: 110 00, IČ:629 12 691, jakožto společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 30. ledna 2003 - 23. dubna 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 17.12.2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti SPEED RENT a.s. z původní výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 5.000.000,... - Kč(slovy: pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem vestejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společ-nosti SPEED RENT a.s. po jeho zvýšení bude činit 6.000.000,- Kč(slovy: šest milionů korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálová přiměřenostzahrnující úvěrové a tržní riziko.Zvýšení základního kapitálu společnosti SPEED RENT a.s. budeprovedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude vydáno 50 kusů akcií o jmenovité hodnotě kaž-dé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a tokmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávanéakcie nebudou registrované.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta proupisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií.Společnost Saconia CZ, a.s., jako jediný akcionář společnostiSPEED RENT a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníkupřednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu,a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu.Společnost Saconia CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059,IČ 26 46 39 71, se tímto přednostního práva podle § 204a obchod-ního zákoníku v plném rozsahu vzdává. Veškeré akcie, které majíbýt upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapi-tálu akciové společnosti SPEED RENT, a.s., budou nabídnuty kupsání společnosti Saconia CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov1/1059, IČ 26 46 39 71, jako předem určenému zájemci ve smyslu §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.Všech 50 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) bude upsáno předem určenýmzájemcem, tj. společností Saconia CZ, a.s. na základě smlouvy oupsání akcií uzavřené mezi společností Saconia CZ, a.s., se síd-lem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26 46 39 71, jako předem určenýmzájemcem a společností SPEED RENT a.s., se sídlem Praha 1, Těš-nov 1/1059, IČ 25 66 76 53 podle § 204 odst. 5 obchodního záko-níku.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitostiuvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen před-stavenstvem společnosti SPEED RENT předem určenému zájemci -společnosti Saconia CZ, a.s., bez zbytečného odkladu spolu soznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v pů-sobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod-ního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nadčástku 5.000.000,- Kč, se nepřipouští.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií:a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchod-ního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předemurčenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutíjediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ-ního kapitálu do obchdoního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze,b)Společnost Saconia a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ26 46 39 71, jako předem určený zájemce upíše akcie doručenímakceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společ-nosti SPEED RENT a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti SPEEDRENT, a.s., tzn. podepsané společností Saconia CZ a.s.c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsá-ní akcií doručit společnosti SPEED RENT a.s. nejpozději do 30dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsaní akcií.Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, buderoven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budouvydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurzupisovaných akcií 100.000,- Kč za kus.Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem spla-cen v penězích. Předem určený zájemce je povinen splatit emisníkurz na zvláštní účet, který bude společností SPEED RENT a.s.založen za účelem splacení emisního kurzu akcií při zvýšení zák-ladního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Číslo účtu a peněžníústav bude součástí návrhu smlouvy o upsání akcií, který budepředem určenému zájemci představenstvem společnosti doručen.Předem určený zájemce, tj. společnost Saconia CZ a.s., se sídlemPraha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26 46 39 71 je povinen zcela splatitemisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 30 dnů od doru-čení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů