Základní údaje

Sídlo

od 21.6.2007 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

Historické adresy

5.3.2003 - 21.6.2007 Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 11000
2.10.2002 - 5.3.2003 Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 12000
18.2.2002 - 2.10.2002 Praha 3, Milíčova 470/6, PSČ 13000
3.7.1998 - 18.2.2002 Praha 3, Milíčova 6, PSČ 13000

25677888

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ25677888

Datum vzniku

3. července 1998

Datová schránka

a4hdmts

Historické názvy

5.3.2003 - 31.12.2011

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

6.4.2000 - 5.3.2003

OB Invest, investiční společnost, a.s.

3.7.1998 - 6.4.2000

O.B.INVEST, investiční společnost, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5446

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2011

499 000 000 Kč

Historické jmění

22.10.2003 - 31.12.2011

216 000 000 Kč

3.7.1998 - 22.10.2003

25 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. prosince 2011 : Na společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (před sloučením ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ Na společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (před sloučením ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ...: 150 57, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3544. V souvislosti s fúzí došlo ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a ke změně výše základního kapitálu z 216000000 Kč na 499000000 Kč, s čímž souvisí i změna počtu akcií z 216 kusů na 499 kusů. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2004 : Na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ: 115 20, Na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ: 115 20, ...IČ: 002 55 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 365. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2003 : Společnost je právní nástupcem obchodní společnosti O.B.INVEST, investiční společnost, spol. s r.o., IČ 44 26 74 87, se sídlem U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. září 2003 - 22. října 2003 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 21. července 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým... i vklady za těchto podmínek:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 191.000.000,- Kč (slovy: stodevadesátjednamiliónů korun českých) na částku 216.000.000,- Kč (slovy: dvěstěšestnáctmiliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 191.000.000,- Kč, se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet: 191 ks (slovy: sto devadesát jeden kus)jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)druh: kmenováforma: na jménopodoba: listinná3. Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 191 ks nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 191.000.000,- Kč, upsány nepeněžitými vklady, takže stávající akcionář nebude mít přednostní právo k upsání těchto akcií, a tyto akcie budou nabídnuty následujícím společnostem, jako předem určeným zájemcům ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku:a) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 115 20 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46;b) Auxilium, a.s., se sídlem 111 50 Praha 1, Jindřišská 16/937, IČ 25636855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5146.4. Československá obchodní banka, a.s. upíše 158 akcií a Auxilium, a.s. upíše 33 akcií.5. Emisní kurs upisovaných, tzn, všech nově vydávaných akcií, se stanovuje částkou 3.031.989,53,- Kč (slovy: tři miliony třicet jeden tisíc devět set osmdesát devět korun českých padesát tři haléřů) za jednu akcii.6. Emisní ážio ve výši 388.110.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm milionů sto deset tisíc korun českých), které tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů, tj. částkou 579.110.000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 191.000.000,- Kč, bude převedeno na účet emisního ážia Společnosti.7. Předmětem nepeněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti je 5.906 akcií společnosti První investiční společnost, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 365 (dále je "PIAS"). Akcie PIAS mají jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a jsou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě.8. Československá obchodní banka, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 4.878 akcií PIAS, které byly ke dnei 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 478.309.952,59 Kč, přičemž Československé obchodní bance, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 158 nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.9. Auxilium, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 1.028 akcií PIAS, které byly ke dni 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 100.800.047,41 Kč, přičemž společnosti Auxilium, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 33 nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.10. Jediný akcionář shodně s rozhodnutím představenstva o hospodářské využitelnosti vkladu konstatuje, že předmětný nepeněžitý vklad je pro Společnost ve vztahu k jejímu předmětu podnikání hospodářsky využitelný. Společnost navýšením základního kapitálu získá kontrolu nad jinou investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování upravené zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Propojením obou společností předpokládá jediný akcionář prohloubení efektivity a výnosnosti obou společností, a proto má za to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti.11. Akcie nového druhu nebudou vydány, vydání poukázek na akcie se nepřipouští.12. ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo společnostem Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane.13. Upsání akcií Společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřených mazi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. (dále též "upisovatelé") bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.14. Představesntvo Společnosti je povinno předat upisovatelům návrh na uzavření smluv o upsání akcií podepsaný jménem Společnosti společně s oznámením, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Text návrhu smluv o upsání akcií, které budou uzavřeny mezi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., tvoří přílohy č. 3 a 4 notářského zápisu.15. Společnosti Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., jako předem určení zájemci, upíší akcie Spolenčosti tím, že Společnosti doručí řádně podepsané smlouvy o úpisu akcií, které obdrželi od Společnosti podepsané jejím jménem, a to nejpozdějí do 14 dní od doručení písmeného oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž smlouvy o úpisu akcií mají být doručeny do výše uvedeného sídla Společnosti.16. Představnestvo Společnosti je povinno oznámit upisovatelům nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbyteného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Upisovatelé jsou povinni zcela splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do 5 dní od doručení oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem Společnosti. Emisní kurz bude splacen protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu v sídle Společnosti.17. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 14 dní od splnění obou těchto skutečností, tj. od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a úplného splacení emisního kurzu všech akcií, upsaných upisovateli. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů