Základní údaje

Historické adresy

4.9.2002 - 1.11.2007 Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712
9.11.1999 - 4.9.2002 Praha 1, Národní 41, PSČ 11000
5.8.1998 - 9.11.1999 Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000

25685511

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2002 - 1.11.2007

CZ25685511

Datum vzniku

5. srpna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2007

Historické názvy

18.12.2002 - 1.11.2007

GZ Digital Media,a.s.

5.8.1998 - 18.12.2002

Charles Advantage, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5492

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.12.2004 - 1.11.2007

26 833 500 Kč

16.12.2002 - 22.12.2004

25 555 500 Kč

9.11.1999 - 16.12.2002

1 000 000 Kč

5.8.1998 - 9.11.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2007 - 1. listopadu 2007 : Společnost GZ Digital Media,a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 256 85 511, zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností EG Investme... nts, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČ 273 80 068. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2002 - 1. listopadu 2007 : Na společnost Charles Advantage,a.s.přešlo jmění akciovéspolečnosti GZ Digital Media,a.s.se sídlem Loděnice,PSČ 26712,IČ 60193387,která zanikla z důvodu převodu jmění na hlavníhoak... cionáře. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2004 - 22. prosince 2004 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.278.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosm tisíc korun českých), tj. z Kč 25.555.500,- na Kč 26.833.500,- Kč. Nové akc... ie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku.b) Na zvýšení základního kapitálu se upíše 2556 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500,- znějící na jméno v listinné podobě. Navrhuje se emisní kurz Kč 4.500,-c) Lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 15 dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze, obchodního rejstříku o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty a termín uzavření dohody bude oznámen akcionářům na jejich adresy, vedené v seznamu akcionářů.d) Místem úpisu, tj. uzavření dohody podle § 205 ObchZ, bude notářská kancelář JUDr. Václavy Dvořákové na adrese Praha 4, Budějovická 1.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti GZ Digital Media, a.s., číslo účtu 994404-641709001/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., Václavské nám. 56, Praha 1, do 7 dnů od uzavření dohody akcionářů podle § 205 ObchZ. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2002 - 16. prosince 2002 : V případě, kdy Zdeněk Pelc nevyužije plně svého přednostníhopráva a neupíše výše uvedený počet akcií buď vůbec nebo upíšejen část tohoto počtu, je představenstvo společnosti pověře... nonabídnout úpis jím neupsaných akcií výše uvedeným zájemcůmpoměrně.6. Akcie upisované bez využití přednostního práva budouupisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předemurčeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akciíbude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považovánoza počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e)obchodního zákoníku.7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostníhopráva, zašle představenstvo společnosti v den následující podni, kdy všichni akcionáři společnosti uplatnili své přednostníprávo na upisování akcií nebo se tohoto práva vzdali v souladu s§ 204a odst. 7 obchodního zákoníku návrh smlouvy o upsání akciíurčeným zájemcům specifikovaným v článku 5 výše na adresu jejichsídla či bydliště, jinak poté, kdy marně uplyne lhůta proupisování akcií. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci budetrvat jeden měsíc, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií akcionáři bude považováno taktéž za oznámení počátku běhuupisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku. Určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnostitak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jimspolečnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost aza upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií budeúčinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovanýupisovatelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlospolečnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitýmvkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo 714652/0800,vedený u České Spořitelny. To neplatí v případě, že emisní kurzjím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedenýchv bodě 9. Upisovatel je povinen splatit emisní ážio a 30%jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů ode dne jejich upsánía zbývající část emisního kurzu je povinen splatit do 30 dnů odupsání akcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který vestejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akciísplatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisníhokurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek,a to zcela nebo zčásti:- pohledávka za Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ DigitalMedia, a.s., se sídlem Loděnice 267 12, IČ:60193387 (dále "GZDigital Media"), uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jakonabyvatelem a společností Wintrans L.P., jako převodcem. Výšetéto pohledávky činí 117.048.366,75 Kč (slovy: sto sedmnáctmilionů čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest korun českých asedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny zapřeváděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky jeWintrans L.P.;- pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ DigitalMedia, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem,a společností Charles Investment Partners L.P.,jako převodcem.Výše této pohledávky činí 75.736.094,75 Kč (slovy:sedmdesát pětmilionů sedm set třicet šest tisíc devadesát čtyři koruny českéa sedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní cenyza převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky jeCharles Investment Partners L.P.;- pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnhosti GZ DigitalMedia, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelema panem Michaelem Harrisem, jako převodcem. Výše této pohledávkyčiní 28.546.863,12 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět setčtyřicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české a dvanácthaléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděnéakcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan MichaelHarris;- pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ DigitalMedia, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem,a panem Zdeňkem Pelcem, jako převodcem. Výše této pohledávkyčiní 10.873.020,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát třitisíce dvacet korun českých) a odpovídá nesplacené části kupníceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávkyje pan Zdeněk Pelc;- pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezispolečností, jako dlužnikem a panem Jiřím Pavlicou, jakověřitelem. Výše pohledávky pana Jiřího Pavlici z této smlouvyčiní 62.100.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto tisíckorun českých) a odpovídá půjčce poskytnuté panem Jiřím Pavlicoujako věřitelem dlužníkovi. Věřitelem (majitelem) této pohledávkyje pan Jiří Pavlica;- pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezispolečností, jako dlužníkem, a panem Věslavem Michalikem, jakověřitelem. Výše této pohledávky pana Věslava Michalika z tétosmlouvy činí 6.898.500,- Kč (slovy: šest milionů osm setdevadesát osm tisíc pět set korun českých) a odpovídá půjčceposkytnuté panem Věslavem Michalikem jako věřitelem dlužníkovi.Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Věslav Michalik.10. Zdeněk Pelc a předem určení zájemci Charles InvestmentPartners L.P., Wintrans L.P., Michael Harris, Jiří Pavlica aVěslav Michalik budou oprávněni uplatnit pohledávky uvedené vbodě 9. výše k započtení proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kurzu upsaných akcií. Splacení emisního kurzuupsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodě 9. budeprovedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřenamezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh této dohodyzašle představenstvo splečnosti předem určenému zájemci v téželhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohodyo započtení akceptovaný osobami uvedenými v čl. 10. výše dojdespolečnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí býtuzavřena ve stejný den jako smlouva o upsání akcií podle bodu 8.To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitýmplněním na účet uvedený v bode 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2002 - 16. prosince 2002 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním novýchakcií ze současné výše 1.000.000,- Kč (slovy:jeden milion korunčeských) na 25.555.500,- Kč (slovy:dvacet pět milionů pět... setpadesát pět tisíc pět set korun českých). Základní kapitál tedybude zvýšen o 24.555.500,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pětset padesát pět tisíc pět set korun českých).Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akciína jméno v počtu celkem 49.111 kusů o jmenovité hodnotě 500,- Kč(slovy:pět set korun českých) v listinné podobě. Akcie novéhodruhu nebudou vydány. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitýmvkladem. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipuští.Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný se jmenovitou hodnotou akcií,tedy 500,- Kč (slovy:pět setkorun českých). Emisní kurs akcií upisovaných bez využitípřednostního práva k upisování akcií je 4.500,- Kč (slovy:čtyřitisíce pět set korun českých), z čehož 500,- Kč (pět set korunčeských) je nominální hodnota akcie a 4.000,- Kč (čtyři tisícekorun českých) představuje emisní ážio.3. Upisování akicií s využitím přednostního práva není vyloučenoani omezeno, a bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běh lhůtypro upisování akcií na základě přednostního práva bude trvat dvatýdny a započne dnem 9.října 2002 za předpokladu, že k tomutodatu bude příslušnému soudu podán návrh na zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku abude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu dle §204a obchodního zákoníku. Pokud k 9.říjnu 2002 nebude podánuvedený návrh a nedojde ke zveřejnění a oznámení informace opřednostním právu, počne lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva běžet nejbližší následující den po splněníobou těchto podmínek; upisování akcií je tedy vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií na základěpřednostního práva bude probíhat v sídle společnosti. Opřednostním právu a o podrobnostech upisování akcií budouakcionáři společnosti postupem podle § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku informováni představenstvem společnosti dopisemodeslaným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou vseznamu akcionářů před počátkem běhu lhůty pro úpis akcií azveřejněním v Obchodním věstníku.4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč(slovy:pět set korun českých) lze na základě přednostního právaupsat 24,55 nově vydaných kmenových akcií na jméno o jmenovidéhodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) s tím,žeupisovat lze pouze celé akcie.5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu sustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsáníurčeným zájemcům v níže uvedené struktuře za situace, kdy sekromě Zdeňka Pelce ostatní akcionáři vzdali svého přednostníhopráva na úpis akcií, jak vyplývá z dokumentů tvořících přílohuč. 6 až 10 notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu, a za ředpokladu, že Zdeněk Pelcplně využije svého přednostního práva a upíše nově vydané akciev plném rozsahu odpovídajícím jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti dle poměru stanoveného v odst. 4.,tj. celkem 4517nově vydaných kmenových akcií:- Charles Investment Partners L.P., se sídlem P.O.Box 309GT,Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,Cayman Islands: 10.687 akcií;- Wintrans L.P., se sídlem P.O.Box 309 GT,Ugland House, SouthChurch Sreet, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands: 14.280akcií;- Michael Harris, nar. 2.9.1953, bytem Praha 1, Malostranskénábřeží 1/558, PSČ 110 00: 3.255 akcií;- Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836,PSČ 160 00 952 akcií;- Jiří Pavlica. r.č. 611109/1745, bytem Rudy Kubíčka 1000,Uherské Hradiště, PSČ 686 00 13.800 akcií;- Věslav Michalik, r.č. 630301/0593, bytem Dolní Břežany 405,PSČ 252 42; 1.533 akcií;- David Paul, nar. 15.09.1964, bytem Bílkova 16, 110 00Praha 1 87 akcií. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2002 - 16. prosince 2002 : Valná hromada společnosti Charles Advantage, a.s. rozhodla dne30.září 2002 o zvýšení základního kapitálu takto:
posunout dolů