Trendy

353 135 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

14 126 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

88 907 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.2.2017 Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Historické adresy

12.6.2003 - 23.2.2017 Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni 1042/19, PSČ 75002
18.4.2002 - 12.6.2003 Přerov, Přerov I - Město, gen. Janouška 2854/2, PSČ 75002
21.3.2000 - 18.4.2002 Přerov, gen. Janouška 2, PSČ 75002
19.8.1998 - 21.3.2000 Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 110, okres Kolín

25689053

DIČ

od 31.10.2015

CZ25689053

Datová schránka

4zge444

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5512

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.10.2015

120 000 000 Kč

Historické jmění

28.12.2012 - 14.10.2015

100 000 000 Kč

26.11.2012 - 28.12.2012

100 000 000 Kč

5.5.2006 - 26.11.2012

20 000 000 Kč

21.3.2006 - 5.5.2006

20 000 000 Kč

16.12.1998 - 21.3.2006

10 000 000 Kč

19.8.1998 - 16.12.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Historické provozovny

1.5.2008 - 10.10.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Čechova 929/26, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. února 2017 : Převoditelnost akcií je omezena. Ke každému převodu akcií je potřebný předchozí souhlas představenstva. Pokud představenstvo odmítne ve lhůtě třiceti (30)dnů od doručení výzvy akci Převoditelnost akcií je omezena. Ke každému převodu akcií je potřebný předchozí souhlas představenstva. Pokud představenstvo odmítne ve lhůtě třiceti (30)dnů od doručení výzvy akci...onáře souhlas udělit, je společnost povinna akcie od akcionáře odkoupit nejpozději do šedesáti (60)dnů za:a) cenu uvedenou ve výzvě nebo b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za poslední dvě účetní období vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií a základním kapitálem společnosti, minimálně však za cenu rovnající se 1/1000 (slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převáděných akcií,c) přičemž právo volby patří společnosti.Jiným způsobem, než je uvedeno výše, převoditelnost akcií stanovami omezena není. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2015 : Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s. dne 29.9.2015 přijala následující rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu dle ust. § 475 a násl. zákona o obchodních korporacích Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s. dne 29.9.2015 přijala následující rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu dle ust. § 475 a násl. zákona o obchodních korporacích...:1) Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno:- 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, tedy celkem částce 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.4) Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali.5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností NIKE SÁZKY CZ 2 s.r.o., se sídlem v Ostravě, Jurečkova 1812/16, Moravská Ostrava, 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63609, IČ: 044 32 193, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Upisovací lhůta je pět (slovy: pět) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.7) Emisní kurs všech nově upsaných akcií upisovatel (předem určený zájemce) splatí v penězích nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi upisovatelem (předem určeným zájemcem) a společností dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, a to převodem na účet společnosti MAXI-TIP a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 265153838/0300, název účtu MAXI-TIP a.s., IBAN CZ98 0300 0000 0002 6515 3838, BIC (SWIFT) CEKOCZPP. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. října 2015 - 23. února 2017 : Převoditelnost akcií je omezena. Stanovy omezují převoditelnost akcií spočívající v tom, že akcionáři mají vůči sobě navzájem předkupní právo k převáděným akciím. Toto předkupní pr... ávo neplatí při převodu akcií na osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku nebo mezi ovládanou a ovládající osobou podle § 74 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) a mezi osobami v rámci koncernu ve smyslu § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Akcionář, jenž má zájem své akcie převést, je povinen nabídnout akcie přednostně jiným akcionářům. Akcionář je povinen doručit písemnou nabídku k odkupu akcií představenstvu, které je povinno ji do 20-ti (slovy: dvaceti) dnů ode dne obdržení zaslat v písemné podobě na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů. Písemná výzva bude obsahovat označení osoby, které chce akcionář prodat akcie a cenu za kterou mají být akcie prodány.Není-li do 30-ti (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení nabídky k odkupu akcií akcionářem písemně vyjádřen zájem o nákup akcií, předpokládá se, že akcionář nemá zájem využít předkupního práva. Toto písemné vyjádření musí být v této lhůtě doručeno na adresu sídla společnosti. Teprve v případě, kdy akcionáři nevyužijí předkupního práva, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu a za cenu uvedenou ve výzvě.Předkupní právo může využít kterýkoliv z akcionářů společnosti nebo více akcionářů a to pouze ke všem převáděným akciím uvedeným ve výzvě. Pokud se příslušný akcionář - převodce a akcionář - nabyvatel nedohodnou jinak, má akcionář právo nabýt akcie za:a) cenu uvedenou ve výzvě nebo b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za poslední dvě účetní období vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií a základním kapitálem společnosti, minimálně však za cenu rovnající se 1/1000 (slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převáděných akcií,c) přičemž právo volby patří akcionáři - nabyvateli.Pokud předkupní právo uplatní více akcionářů, bude mít každý z těchto akcionářů právo na nabytí akcií v rozsahu jeho podílu, pokud se tito akcionáři nedohodnou jinak. Pokud by na základě tohoto postupu nemohly být rozděleny všechny akcie bez toho, aby nedošlo k dělení jejich jmenovité hodnoty, budou akcie rozděleny tak, aby akcionář, který má akcie o větší jmenovité hodnotě, nabyl akcii nebo akcie, u kterých by muselo dojít k dělení jmenovité hodnoty. Kupní cena bude rozdělena mezi tyto akcionáře v poměru jimi nabytých akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2014 - 14. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. května 2014 - 14. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. listopadu 2012 - 26. listopadu 2012 : Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s., IČ: 25689053 rozhodla dne 29.10.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Základní kapitál společnosti MAXI-TIP ... a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1. Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti, upevnění pozice na trhu a splnění zákonných požadavků na výši základního kapitálu provozovatele loterií a jiných podobných her. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80 000 000,00 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tedy z výše 20 000 000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na novou výši 100 000 000,00 Kč (slovy: sto milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 3. Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 80 (slovy: osmdesát) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs 4. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Přednostní právo 5. Všichni akcionáři společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdali a údaje dle § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Luboru Dědičovi, nar. 9.2.1974, bytem Praha - Chodov, Podjavorinské 1597/4, 149 00. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání všech 80 (slovy: osmdesát) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na jméno v listinné podobě, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.7. Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku a musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti MAXI-TIP a.s. – tj. Přerov, Přerov I-Město, Na Odpoledni 1042/19, PSČ 750 02. 9. Upisovatel je povinen splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií a zbytek emisního kursu těchto akcií pak do 1 (jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti MAXI-TIP a.s. zřízený pro tento účel u Komerční banky, a.s. pod číslem 107-3742030237/0100, vyjma části emisního kursu, která bude splacena v důsledku započtení.10. Připouští se, aby na část pohledávky společnosti MAXI-TIP a.s. vůči upisovateli Luboru Dědičovi, nar. 9.2.1974, bytem Praha - Chodov, Podjavorinské 1597/4, 149 00 na splacení emisního kursu akcií upisovaných dle tohoto rozhodnutí ve výši 17 300 000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů tři sta tisíc korun českých), která společnosti MAXI-TIP a.s. vznikne úpisem akcií ke zvýšení základního kapitálu tímto upisovatelem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto upisovatele za společností MAXI-TIP a.s. v souhrnné výši 17 300 000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů tři sta tisíc korun českých), a to: a. pohledávka ve výši 3 300 000,00 Kč (slovy tři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru ze dne 21.1.2009 a dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 8.9.2009 Mgr. Zuzanou Kotíkovou, nar. 28.10.1962, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 8.9.2009; tuto pohledávku postoupila Mgr. Zuzana Kotíková smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 19.10.2010 na JUDr. Jiřího Nováka, nar. 11.4.1950, který pohledávku dále postoupil smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 b. pohledávka ve výši 10 000 000,00 Kč (slovy deset milionů korun českých) na splacení jistiny úvěru poskytnutého dle smlouvy o úvěru ze dne 8.9.2009 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 11.9.2009; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 c. pohledávka ve výši 600 000,00 Kč (slovy šest set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 4.2.2010 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 4.2.2010; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 d. pohledávka ve výši 1 200 000,00 Kč (slovy milion dvě stě tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 3.5.2010 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 3.5.2010; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 e. pohledávka ve výši 400 000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 26.6.2012 JUDr. Jiřím Novákem, nar. 11.4.1950, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 26.6.2012; tuto pohledávku postoupil JUDr. Jiří Novák smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.9.2012 na pana Lubora Dědiče, nar. 9.2.1974 f. pohledávka ve výši 900 000,00 Kč (slovy devět set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 24.9.2012g. pohledávka ve výši 500 000,00 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 2.10.2012h. pohledávka ve výši 400 000,00 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) na splacení jistiny půjčky poskytnuté dle smlouvy o půjčce ze dne 5.10.2012 panem Luborem Dědičem, nar. 9.2.1974, kdy půjčená částka byla společností obdržena na bankovní účet dne 5.10.2012.11. Stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení: a. smlouva o započtení pohledávek upisovatele Lubora Dědiče uvedených v odstavci 10. tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti MAXI-TIP a.s. na splacení emisního kursu akcií upisovaných dle tohoto rozhodnutí, která společnosti MAXI TIP a.s. vznikne úpisem akcií ke zvýšení základního kapitálu tímto upisovatelem v souladu s tímto rozhodnutím, musí být uzavřena písemně do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a musí obsahovat zejména označení započítávaných pohledávek, úkon smluvních stran směřující k započtení vzájemných pohledávek a uvedení výše započítávaných pohledávek, ve které se pohledávky setkávají a započtením zanikají b. návrh smlouvy o započtení obsahující předepsané náležitosti je povinno upisovateli odeslat představenstvo do 7 (sedmi) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a upisovatelem. Rozvazovací podmínka upisování 12. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O rozhodnutí valné hromady společnosti MAXI-TIP a.s. byl dne 29.10.2012 sepsán notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem notářský zápis NZ 250/2012. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Upisovatel je povinen splatit jím upsané akcie ve výši 30% emisního kurzu nejpozději k datu uzavření smlouvy o úpisu akcií na zvláštní účet společnosti zřízený za účelem splacení p... eněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti č. 178195140/0300 u Československé obchodní banky, a.s., pobočka v Přerově, přičemž společnost před uzavřením smlouvy o úpisu splacení této částky ověří u banky na určeném účtu s tím, že zbývající část emisního kurzu je upisovatel povinen splatit do tří měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Jiřím Loupalem, nar. 16.5.1966, bytem Radvanice čp. 79, Prosenice, kte... rý může upsat zbývající část neupsaných akcií až do výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu.V případě, že akcionáři neupíší veškeré akcie s využitím přednostního práva, bude určenému zájemci poskytnuta lhůta k upsání akcií patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto:- na... jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 100 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 50 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 kus nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě.Emisní kurz upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na každou jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Lhůta pro upisování nových akcií akcionáři s využitím přednostního práva činí třicet dnů, přičemž počátkem této lhůty je osmý den následující po dni zveřejnění informace o přednost... ním právu k upisování akcií každému akcionáři. Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena každému akcionáři písemně doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni 1042/19, PSČ: 750 02, s tím, že akcie lze upisovat v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 h... odin. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to upsáním 10.000 ks (slovy: desettisíckusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné... akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských); akcie budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 5. května 2006 : Usnesením valné hromady ze dne 17.6.2003 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku 10,000.000,- Kč (slovy. desetmilionůkorunčeských), to je ze stávající částky ve výši... 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) dousd zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 16. prosince 1998 : Usnesením valné hromady společnosti ze dne 6.11.1998 bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadníčástky 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o částk... u9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských) na částku10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), a to úpisemakcií, které budou splaceny ve formě peněžitého vkladu.Úpis nad tuto částku se nepřipouští.Za účelem zvýšení základního jmění bude vydáno 9.000 (slovy:devěttisíc) ks akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), stejnéhodruhu jako dosavadní akcie, veřejně neobchodovatelné.Podmínky upisování v I. kole:- V prvním kole bude s využitím přednostního práva upsáno velhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od doručení oznámení o přednostnímprávu k úpisu a zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.- Akcie bude možno upsat v sídle společnosti MAXI-TIP a.s., vpracovních dnech v době od 9.00 hod. do 12.00 hod..- Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat část novýchakcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti.- Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč budemožno upsat 9 ks vydaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.- Emisní kurs nově vydaných akcií na jméno se rovná jejichjmenovité hodnotě.Podmínky upisování ve II. kole:- Ve druhém kole je oprávněn akcie, které nebyly upsány svyužitím přednostního práva v prvním kole, upsat předem určenýzájemce, Jiří Kacovský, r.č. 620808/0560, bytem Kostelec nadČernými Lesy, Pražská 110.- Další kola upisování se nebudou konat s výjimkou postupu podle§ 167 odst.1 obchodního zákoníku.- Akcie bude možné ve druhém kole upsat v sídle společnostiMAXI-TIP a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 12.00hod..- Lhůta 2 (slovy: dvou) týdnů k upisování akcií ve druhém kolezačne běžet v den následující po marném uplynutí lhůty kupisování akcií v I. kole.- Počet nových akcií, které lze upsat na jednu akcii: Na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno upsat9 ks vydaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč- Emisní kurs nově vydaných akcií na jméno se rovná jejichjmenovité hodnotě.Splácení akcií:- Emisní kurs upsaných akcií lze splatit pouze peněžitýmivklady, a to na účet číslo 7541140227/0100, vedený na jménospolečnosti u KB a.s..- Splatit celý emisní kurs akcií upsaných v prvním kole je nutnove lhůtě 20 (slovy: dvacet) týdnů ode dne úpisu.- Část emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole ve výši 30 %(slovy: třicet procent) je nutno splatit ve lhůtě 10 (slovy:deset) dnů ode dne úpisu, zbývající část do 1 (slovy: jednoho)měsíce od zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů