Základní údaje

Historické adresy

10.11.1998 - 19.12.2007 Praha 1, Celetná 600, PSČ 11000

25709020

DIČ

Není plátce DPH

15.3.1999 - 31.12.2007

CZ25709020

Datum vzniku

10. listopadu 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. prosince 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. prosince 2007

Historické názvy

10.11.1998 - 19.12.2007

FOCUS CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5636

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.10.2001 - 19.12.2007

12 000 000 Kč

10.11.1998 - 29.10.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z důvodu sloučení se společností PROSPEKTA MODA CZ, a.s., IČ: 257 00 065, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 110 00, z obch... odního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2001 - 29. října 2001 : Základná kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (tj. jedenmilion korun českých) se zvyšuje o částku 11.000.000,- Kč, (tj.slovy jedenáct milionů korun českých) na částku 12.000.... 000,- Kč(tj. dvanáct milionů korun českých) úpisem všech nových akcií kezvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaakcionářů upsat nové akcie v rozsahu jejich podílu na základnímkapitálu a jejich splacením výhradně započtením peněžitýchpohledávek akcionářů v jejich nominální hodnotě vůči společnostiproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu novýchakcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stabilityspolečnosti a její oddlužení. Celý rozsah zvýšení základníhokapitálu ve výši 11.000.000,-Kč (tj. jedenáct milionů korunčeských) bude proveden upsáním 1100 (tj. jednoho tisíce jednohosta) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (tj. deset tisíc korunčeských) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Novéakcie budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Emisní kursupisovaných akcií bude 10.000,- Kč (tj. deset tisíc korunčeských) za každou akcii.Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíší v souladu sustanovením § 204a Obchodním zákoníku akcionáři s využitím svéhopřednostního práva na úpis nových akcií s tím, že každý akcionářupíše nové emitované akcie v rozsahu jeho podílu na základnímkapitálu společnosti. Lhůta k vykonání přednostního právaakcionářů a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet 15(tj. patnáctým) dnem počítaným ode dne nabytí právní mociusnesení o zápisu záměru navýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a bude trvat 14 (tj. čtrnáct) dnů. Totoprávo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti vpracovní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední denlhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcieještě následující pracovní den.V případě, že v prvém kole nebudou upsány všechny akcie svyužitím přednostního práva akcionářů, budou akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva v prvém kole upsányve druhém kole. Ve druhém kole budou upsány zbývající akciestávajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií v tomto kole začínáběžet dnem následujícím po skončení prvního kola úpisu a potrvá14 (tj. čtrnáct) dnů.Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšenízákladního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávekakcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšenízákladního kapitálu se připouští.S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšenízákladního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtenímpeněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akciíemitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tatopravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude zaúčelem seznámení s jeho obsahem k dispozici akcionářům v sídlespolečnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonáníjejich přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení sestanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcíupisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základníhokapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy ozapočtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknoui vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení.Nejdéle do 30 (tj. třiceti) dnů od usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu je představenstvo společnostipovinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodníhorejstříku. Upisování akcí nemůže začít dříve než usnesení valnéhromady bude zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů