Základní údaje

Sídlo

od 27.3.2007 Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1152/36, PSČ 17000

Historické adresy

17.11.1998 - 27.3.2007 Praha 2, Fügnerovo nám. 2, PSČ 12000

25710966

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

17. listopadu 1998

Datová schránka

7avgw45

Historické názvy

17.11.1998 - 13.12.2002

VITALITAS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5646

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.8.2009

90 932 002 Kč

Historické jmění

14.4.2003 - 26.8.2009

115 103 800 Kč

13.5.2002 - 14.4.2003

56 000 000 Kč

17.11.1998 - 13.5.2002

1 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 57) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. června 2014 : Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou uvedeny ve stanovách, které jsou uloženy ve sbírce listin.
  • 17. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 17. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 26. srpna 2009 : Společnost Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jako jediný akcionář společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s., rozhodla o snížení základního kapi Společnost Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jako jediný akcionář společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s., rozhodla o snížení základního kapi...tálu společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s. následovně:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je to, že základní kapitál ve stávající výši 115.103.800,- Kč neodpovídá ve střednědobém horizontu přiměřeným potřebám společnosti a i ve sníženém rozsahu bude s dostatečnou rezervou splňovat současné zákonné podmínky i očekávané změny předpisů.Se snížením základního kapitálu společnosti v dále uvedeném rozsahu vyslovila souhlas Česká národní banka rozhodnutím č.j.2009/5532/570, ze dne 27.července 2009, které nabylo právní moci dne 4.srpna 2009.Podle tohoto rozhodnutí se na snížení základního kapitálu společnosti v souladu s § 9 odst.7 zákona č.363/1999 Sb.,o pojišťovnictví , v platném znění, nepoužijí ustanovení §§ 215 a 216 odst.1 a 2 obchodního zákoníku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude zaplacena bezhotovostním převodem z bankovního účtu společnosti na bankovní účet jediného akcionáře,t.j. Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 115.103.800,- Kč o částku 24.171.798,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 90.932.002,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen tím způsobem, že budou sníženy jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to následovně:a) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79.000,- Kč,b) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 5.500.000,- Kč se jmenovitá hodnotakaždé jedné akcie snižuje na 4.345.000,- Kč,c) u 59 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč se jmenovitá hodnotakaždé jedné akcie snižuje na 790.000,- Kč,d) u 1.038 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79,- Kč,- vzhledem k tomu, že všechny akcie společnosti jsou zaknihované, snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2003 - 14. dubna 2003 : Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven astavebnictví jako jediný akcionář společnosti rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti z dosavadních 56 000 000,... - Kč o59 103 800,- Kč na částku 115 103 800,- Kč a to peněžitýmvkladem za těchto podmínek:a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 59 kskmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě á 1 000 000,- Kč a dále vydáním 1 038 kskmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, ojmenovité hodnotě á 100,- Kč. Emisní kurs nově vydaných akciíbude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budouakciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimispojena všechna práva podle stanovb) upisování nad stanovenou částku se nepřipouštíc) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchakcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využitípřednostního práva jediného akcionáře Oborové zdravotnípojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlemPraha 7, Tusarova 36, IČO 47114321 s tím, že tento jedinýakcionář upíše všechny nové akcie ve smlouvě o upsání akcií snáležitostmi podle § 205 obchodního zákoníkud) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnostibude tvořit peněžitý vklad ve výši 59 103 800,- Kč, tj. ve výšiemisního kursu akcií s tím, že upisovatel, jediný akcionářspolečnosti Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví je povinna upsat akcie a při úpisusplatit 100% jejich emisního kursu do dvou měsíců ode dnerozhodnutí jediného akcionáře. Úpis akcií je vázán narozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen úpis provést v sídle společnosti a celouupsanou částku 59 103 800,- Kč splatit na účet Českomoravskézáruční a rozvojové banky a.s. IČO 44848943 č.ú. 270900105/4300,který byl za tímto účelem zřízene) přednostní právo je vyloučeno z důvodu úpisu akcií jedinýmakcionářem. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílenípostavení na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 2002 - 15. července 2002 : a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí55,000.000,- Kč (padesátpětmilionů korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladn... ího kapitálub) počet nově vydaných akcií: 10 kusůc) druh nově vydaných akcií: kmenovéd) podoba upisovaných akcií: jako zaknihované cenné papírye) forma akcie: na jménof) navrhovaná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí částku55,000.000,- Kč, a to při těchto jmenovitých hodnotáchjednotlivých akcií: 10 kusů o jmenovité hodnotě 5,500.000,- Kčg) emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcie, tedy emisní ážio je nulovéh) způsob zvýšení: upsáním nových akcií bez veřejné výzvyupisování akcií bez využití přednostního práva jedinéhoakcionáře Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví, IČ: 47114321, se sídlem Tusarova 36,Praha 7 s tím, že jediný akcionář Oborová zdravotní pojišťovnazaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví upíše všechny novéakcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi smlouvy dle § 205obchodního zákoníkui) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu bude tvořitpeněžitý vklad, a to ve výši emisního kurzu akcií, tedy ve výši55,000.000,- Kč s tím, že upisovatel jediný akcionář Oborovázdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíje povinna upsat akcie a při úpisu splatit 100% jejich emisníhokurzu do 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře. Úpisakcií je vázán ve smyslu § 203 odst. 4) na rozvazovací podmínku,kterou je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen upsat vsídle společnosti akcie a splatit 55,000.000,- Kč na účet číslo:3632480237/0100 vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha 7j) přednostní právo upisování akcií je vyloučeno z důvodu úpisuakcií jediným akcionářem společnosti, nerozdrobení vlastnickéstruktury a dokapitalizace společnostik) důvody navrhovaného zýšení základního kapitálu: posílenípostavení společnosti u obchodního partnerů a splnění podmínekpro podání žádosti u Ministerstva financí ČR. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů