Základní údaje

Historické adresy

24.9.2002 - 15.4.2005 Praha 5, Sluneční náměstí č.p.2540, PSČ 15800
3.1.2000 - 24.9.2002 Praha 5, Sluneční náměstí 2540, PSČ 15500
14.12.1998 - 3.1.2000 Praha 10-Hostivař, Dolnoměcholupská 209/17, PSČ 10200

25716077

DIČ

Není plátce DPH

6.9.1999 - 31.1.2005

CZ25716077

Datum vzniku

14. prosince 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. dubna 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. dubna 2004

Historické názvy

1.1.2004 - 15.4.2005

JZA, a.s. v likvidaci

14.12.1998 - 1.1.2004

JZA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5674

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.5.2001 - 15.4.2005

258 000 000 Kč

18.10.1999 - 5.5.2001

258 000 000 Kč

4.8.1999 - 18.10.1999

100 000 000 Kč

14.12.1998 - 4.8.1999

100 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. dubna 2005 - 15. dubna 2005 : Ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu do obchodního rejstříku se z obchodního rejstříku vymazává obchodní společnost JZA, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 5, Sluneční náměstí... č.p. 2540, PSČ 158 00, identifikační číslo 257 16 077. Právní důvod výmazu je zrušení společnosti s likvidací. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2004 - 15. dubna 2005 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15. října 2003 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2004.
  • 18. srpna 1999 - 18. října 1999 : Dne 20.7.1999 rozhodla ČZ STrakonice, a.s. IČ 00009211 se sídlemve Strakonicích, Tovární 202, jako jediný akcionář společnostiJZA, a.s. IČ 25716077 se sídlem v Praze 10-Hostivaři,D... olnoměcholupská 209/17, při výkonu působnosti valné hromadytakto:I. Základní jmění obchodní společnosti JZA, a.s. IČO 25716077,sídlo Praha 10-Hostivař, Dolnoměcholupská 209/17, PSČ 102 00, sezvyšuje z částky 100.000.000,- Kč na částku 258.000.000,- Kč(dvěstěpadesátosmmilionů korun českých), upsáním 29(dvacetdevět) kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akciíznějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) a 26(dvacetšest) kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akciíznějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých). Upisováníakcií nad částku 158.000.000,- Kč se nepřipouští.Pro upisování akcií se stanoví následující podmínky:1. Stávající jediný akcionář společnosti JZA, a.s. jímž jeobchodní společnost ČZ Strakonice, a.s., upíše peněžitým vkladems využitím přednostního práva k upisování 1 (jeden) kus akcie ojmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) a 9(devět) kusů akcií, každou o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč(pětsettisíc korun českých).2. Stávající jediný akcionář společnosti JZA, a.s. jímž jeobchodní společnost ČZ Strakonice, a.s., upíše dále nepeněžitým vkladem 12 (dvanáct) kusů akcií, každou o jmenovité hodnotě5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) a 9 (devět) kusů akciío jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.3. Upsání dalších 16 (šestnácti) kusů akcií. Každá o jmenovitéhodnotě 5.000.000,- Kč a dalších 8 (osmi) kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 500.000,- Kč, bude nabídnuto předem vybranémuzájemci, jímž je obchodní společnost DESTA - CZ, a.s., IČO25049151, sídlo Děčín V, Ústecká 20, zapsaná v obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložcečíslo 1180.4. Upisovacím místem je sídlo společnosti JZA, a.s. v Praze10-Hostivař, Dolnoměcholupská 209/17, PSČ 102 00. Akcie lzeupsat zápisem do listiny upisovatelů v sídle spoelčnosti odedne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního souduv Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpisakcií končí uplynutím desátého dne od jejího počátku.II. Emisní kurs upisovaných akcií s jmenovitou hodnotou5.000.000,- Kč (pětmilionů korun českých). Emisní kursupisovaných akcií s jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč činí500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých)III. Pro splácení emisního kursu upisovaných akcií se stanovínásledují podmínky:1. Stávající akcionář společnosti JZA, a.s. jímž je obchodníspoelčnost ČZ Strakonice, a.s. splatí emisní kurs jí upisovanýchakcií s využitím přednostního práva k upisování v rozsahu9.500.000,- Kč (devětmilionůpětsettisíc korun českých) vpenězích na účet obchodní společnosti JZA, a.s., u Komerčníbanky, a.s. pobočka Strakonice, číslo účtu 4073170287/0100,takto: 30 (třicet) % z této částky do 30 (třiceti) dnů ode dneupsání akcií v sídle společnosti JZA, a.s., Praha 10-Hostivař,Dolnoměcholupská 209/17, PSČ 102 00 a 70 (sedmdesát) %nejpozději do 1 (jednoho) roku od zápisu zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, a zbývající část emisního kursují upsáných akcií v rozsahu 64.500.000,- K4(šedesátčtyřimilionypětset korun českých) splatí nepeněžitýmvkladem, jímž jsou následující nemovitosti:- objekt bydlení číslo popisné 209 v Praze, městská část Praha15, postavený na stavební parcele číslo 2498/2 v katastrálnímúzemí Hostivař, stavební parcela číslo 2498/2 zastavěná plocha vkatastrálním území Hostivař- stavba občanské vybavenosti (administrativa, laboratoře) vPraze, městská část Praha 15, postavená na stavební parcelečíslo 2498/3 v katastrálním území Hostivař, stavební parcela č.2498/3 zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- stavba občanské vybavenosti (výrobní hala) v Praze, městskáčást Praha 15, postavená na stavební parcele číslo 2498/4 vkatastrálním území Hostivař, stavební parcela č. 2498/4zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- stavba občanské vybavenosti (přístavek výrobní haly) v Praze,městská část Praha 15, postavená na stavební parcele číslo2498/5 v katastrálním území Hostivař, stavební parcela č. 2498/5zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- stavba občanské vybavenosti (výrobní hala - zkušebna, obrobna)v Praze, městská část Praha 15, postavená na stavební parcelečíslo 2498/96 v katastrálním území Hostivař, stavební parcela č.2498/6 zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- stavba občanské vybavenosti (bývalá svařovna, dnes sklady) vPraze, městská část Praha 15, postavená na stavební parcelečíslo 2498/7 v katastrálním území Hostivař, stavební parcela č. 2498/7 zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- stavba občanské vybavenosti (bývalá jídelna, umývárny, dnessklad) v Praze, městská část Praha 15, postavená na stavebníparcele číslo 2498/8 v katastrálním území Hostivař, stavebníparcela č. 2498/8 zastavěná plocha v katastrálním územíHostivař,- stavba občanské vybavenosti (bývalá soustružna, dnes sklad) vPraze, městská část Praha 15, postavená na stavební parcelečíslo 2498/9 v katstrálním území Hostivař, stavební parcela č.2498/9 zastavěná plocha v katastrálním území Hostivař,- pozemková parcela číslo 2498/1 ostatní plocha - manipulačníplocha v Praze, městská část Praha 15, katastrálním územíHostivař, s veškerým příslušenstvím a součástmi, zejména sezastřešenou jeřábovou dráhou, vodovodnímu, kanalizačními ateplovodními přípojkami a zděným plotem.2. Obchodní společnost DESTA - CZ, a.s. splatí v celém rozsahuemisní kurs jí upisovaných akcií nepeněžitým vkladem, jímž jejejí následujíc duševní vlastnictví zahrnující:A. Ochranné známky:- zapsaná ochranná známka číslo 163480, slovní "DESTA", datumpodání 24.10.1977, datum zápisu 11.1.1978, dne 22.8.1994prohlášena za proslulou, obnovena 24.10.1997- zapsaná ochranná známka číslo 157844, kombinovaná "DESTA"datum podání 16.11.1967, datum zápisu 7.2.1968, obnovena16.11.1997- zapsaná ochranná známka číslo 158607, slovní "DESTAROL" datumpodání 16.9.1968, datum zápisu 24.1.1969- zapsaná ochranná známka číslo 172975, slovní "DESTACAR" datumpodání 19.8.1991, datum zápisu 2.7.1993- zapsaná ochranná známka číslo 186805, slovní "HUNAN DESTA"datum podání 13.6.1995, datum zápisu 19.7.1995Ochranné známky jsou chráněny zápisem Úřadu průmyslovéhovlastnictví České republiky a mezinárodně příslušným zápisem.B. Práva k průmyslovému vlastnictví:B.1. Vynálezy:- pružící mechanismus sedačky, PV 2684-92, datum podání31.8.1992, číslo patentu 278605, doba platnosti 31.8.1997,prodloužení 31.8.1998 a 31.8.1999- ruční dojzvratná překlápěcí brzda, PV 2943/97 datum podání18.9.1997, číslo patentu 284300, doba platnosti 18.9.2002- jednopákový oladač dvou sekcí hydraulického rozvaděče, PV4046/97, datum podání 16.12.1997, v řízení- výfukový systém spalovacích motorů ve zdvižných vozících, PV1497/98, datum podání 14.5.1998, v řízeníB.1.2 Užitné vzory- ruční dvojzvratná překlápěcí brzda, PU 7172/97, datum podání18.9.1997, osvědčení číslo 6711, doba platnosti 18.9.2001- výfukový systém spalovacích motorů ve zdvižných vozících, PU8043/98, datum podání 14.5.1998, osvědčení číslo 7748, dobaplatnosti 14.5.2002B.1.3. Průmyslové vzory- čelní vysokozdvižný vozík (DVB) P Pvz 25 954/92, datum podání15.9.1992 a 15.9.1992, osvědčení 24261-ČR a 24232-SR, dobaplatnosti v ČR i v SR 15.9.1997, prodloužení v ČR i SR15.9.2002.- mechanizační souprava (DESTA UNI), datum podání 11.1.1993osvědčení 24 670, doba platnosti 11.1.1998 bez obnovování- volant, P Pvz 26968/93, pro ČR datum podání 21.10.1993, pro ČRosvědčení 25193-ČR, doba platnosti pro ČR 21.10.1998,prodloužení 21.10.2003, pro SR datum podání 28.4.1994, osvědčenípro SR 24465-SR, doba platnosti pro SR 28.4.1999, bezobnovování, mezinárodně datum podání 29.4.1994, mezinárodníosvědčení M 9403735.3, doba platnosti mezinárodně 29.4.1999 bezobnovování- vysokozdvižný akumulátorový vozík, P Pvz 24147/93, pro ČRdatum podání 31.12.1993, osvědčení pro ČR 25186-ČR, dobaplatnosti pro ČR 31.12.1998, pro SR datum podání 28.10.1994, proSR osvědčení 24687-SR, doba platnosti pro SR 28.10.1999,mezinárodně datum podání 2.11.1994, mezinárodní osvědčení M9408720.2, doba platnosti mezinárodně 2.11.2014- akumulátorové vozidlo pro přepravu osob a materiálu(Destabus), P Pvz 27146, 284-94, pro ČR datum podání 31.12.1993,osvědčení negativní, pro SR datum podání 3.11.1994, pro SRosvědčení 24763-SR, doba platnosti pro SR 3.11.1999, bezobnovování, s mezinárodní platností datum podání 2.11.1994,mezinárodní osvědčení M 9408717.2, doba platnosti mezinárodně2.11.2014- chodníkové zametací vozidlo (Destasweeper) P Pvz 27145/83,283-94, pro ČR datum podání 31.12.1993, pro ČR osvědčení25185-ČR, doba platnosti pro ČR 31.12.1998, bez obnovování, proSR datum podání 3.11.1994, pro SR osvědčení 24764-SR, pro SRdoba platnosti 3.11.1999, mezinárodně datum podání 2.11.1994,mezinárodní osvědčení M 9408658.3, doba platnosti mezinárodně2.11.2014- chodníkový zametací vozík (Desta Cleaner), P Pvz 27148/93,datum podání 31.12.1993, bez čísla osvědčení, doba platnosti31.12.1998, bez obnovování- navíjecí buben, P Pvz 27900/94, datum podání 17.11.1994,osvědčení pro ČR 25850, doba platnosti pro ČR 17.11.1999- člení vysokozdvižný vozík (DV-80A), P Pvz 27978/94, datumpodání 19.12.1994 osvědčení pro ČR 25885-ČR, doba platnosti19.12.1999- víceúčelové nákladní vozidlo (Destacar) P Pvz 28004/94, datumpodání pro ČR 29.12.1994, pro ČR osvědčení 25626-ČR, dobaplatnosti pro ČR 29.12.1999, pro Rusko v řízení- plošinový vozík, P Pvz 28259/95, datum podání 28.36.1995, proČR osvědčení 26309-ČR, doba platnosti 28.3.2000- akumulátorový ručně vedený vysokozdvižný vozík (AF 12A), P Pvz28890/95, datum podání 18.12.1995, pro ČR osvědčení 26880-ČR,doba platnosti 18.12.2000- vysokozdvižný akumulátorový vozík (AV 25A), P Pvz 28889/95,datum podání 17.6.1995, pro ČR osvědčení 26879-ČR, dobaplatnosti 17.6.2000.3. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií v sídle společnosti JZA,a.s..4. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti ČZ Strakonice, a.s.splatí tato společnost předáním nemovitostí a písemnéhoprohlášení společnosti JZA, a.s..5. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti DESTA - CZ, a.s. splatítato společnost uzavřením smlouvy o převodu duševníhovlastnictví se společností JZA, a.s.. K účinnosti smlouvy sevyžaduje zápis do příslušeného rejstříku Úřadu průmyslovéhovlastnictví.IV. Schvaluje se cena nepeněžitého vkladu obchodní společnostiČZ STrakonice, a.s., jímž jsou nemovitosti, částkou 64.500.000,-Kč (šedesátčtyřimilionypětsettisíc korun českých) jako tržníocenění nemovitostí provedené společným posudkem znalcůdoc.ing.Vladimíra Smejkala, CSc., číslo znaleckého deníku1571/98 a ing.Václava Marhoula, číslo znaleckého deníku 53/1998,ze dne 26.11.1998 a schvaluje se dále cena nepeněžitého vkladuobchodní společnosti DESTA - CZ, a.s. jímž je duševnívlastnictví, částkou 84.000.000,- Kč (osmdesátčtyřimiliony korunčeských) jako tržní ocenění provedené posudky znalců Ing.Václava Marhoula, číslo znaleckého deníku 95/1999, ze dne15.7.1999 a doc.ing. Vladimíra Smejkala, číslo znaleckého deníku1703/99 ze dne 14.7.1999. zobrazit více skrýt více
posunout dolů