Trendy

7 305 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 161 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

15 644 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 16.4.2002 Praha 9, Božanovská 2098, PSČ 19000

Historické adresy

20.4.1999 - 16.4.2002 Praha 9, Božanovská 2098

25756311

DIČ

od 1.7.1999

CZ25756311

Datum vzniku

20. dubna 1999

Datová schránka

3r3f7x8

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5892

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.10.2003

12 000 000 Kč

Historické jmění

20.4.1999 - 11.10.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 20

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 3015300237 / 0100

Provozovny

od 25.6.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Božanovská 2098, 193 00, Praha - Horní Počernice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 - 16. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 11. září 2014 - 16. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 22. listopadu 2002 - 11. října 2003 : A)Zápis usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.10. 20021. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši11.000.000,- Kč (slovy:jedenáct milionů korun českých) na částk... uve výši 12.000.000,-Kč (slovy:dvanáct milionů korunčeských).Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí, a toobčanských staveb:a)stavba šaten,ubytovny a kanceláří stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná na listuvlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice,vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Prahaměsto,b)stavby občanské vybavenosti čp. 2098 stojící na pozemkuč.parc. 2169/3 a dále stavby technicko-správní budovy stojící napozemku č.parc. 2169/4, stavby sportovní hospody, skladů avrátnice stojící na pozemku č.parc. 2170/2, stavby tenis klubustojící na pozemcích 2031/13, 2031/108, a 2031/109 a dále stavbyšaten, kabin a ubytovny stojící na č.parc. 2031/15, zapsaných nalistu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha,a k.ú. Horní Počernice,vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Prahaměsto, které tvoří sportovní areál a jsou nezbytné k provozováníhlavního předmětu podnikání akciové společnosti k organizovánísportovních soutěží, konkrétně provozování fotbalu v rámcisoutěží Českomoravského fotbalového svazu a provozování tenisu.Konkrétně se jedná o zázemí klubu, restauraci, hlavní tribunu,technicko-správní budovu, objekt šaten, ubytovnu a kanceláře,sportovní hospodu, sklady, vrátnici, tenisový klub, šatny,kabiny a ubytovnu. Tyto stavby v současné době užívá společnostSC XAVEROV Horní Počernice a.s. na základě nájemních smluv, cožnezaručuje trvalou jistotu a je i finančně zatěžující.2.Předmětem úpisu bude:1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících najméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč.3.Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů, ato:- Vojtěcha Tomiho, r.č. 540811/3359, s bydlištěm HorníPočernice, Češovská 2213/19, Praha 9- Jaroslavy Tomiové, r.č. 545104/2905, s bydlištěm HorníPočernice, Češovská 2213, Praha 9,a to z důležitého zájmu této akciové společnosti SC XAVEROVHorní Počernice a.s., který spočívá v nabytí výše uvedenýchnemovitostí jako nepeněžitých vkladů do jejího vlastnictví, a ztohoto důvodu se tímto určuje, že těchto 1100 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč,které nebudou upsány svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů, budenabídnuto k úpisu určitým zájemcům, a to:- zájemci, kterým je obchodní společnosti s obchodní firmouSportcentrum Horní Počernice s.r.o. se sídlem Praha 9 - HorníPočernice, Božanovská 2098, IČ:62908898, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka34722, kterému se nabízí k úpisu 704 kmenových akcií,kterénebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě á 10.000,- Kč,- zájemci, kterým je Městská část Praha 20, Úřadu městské částiPraha 20, Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, 193 00 Praha913, IČ: 00240192, kterému se nabízí k úpisu 396 kmenovýchakcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč.4.Lhůta a místo k úpisu akcií určenými zájemci. Určenízájemci,tj.:- zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmouSportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů oddoručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení,kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvoneprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebotelefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůtypro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto704 výše ivedených kmenových akcií bude sídlo akciovéspolečnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., tj. Praha 9,Božanovská 2098, PSČ 190 00.- zájemce, a to Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha20, Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913,IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudouregistrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělenípředstavenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým budepovolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleněoznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo faxu dennabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstvao nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisováníakcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 396 výšeuvedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SCXAVEROV Horní Počernice a.s.,tj. Praha 9, Božanovská 2098,PSČ190 00.5.Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě.6.Úpis akcií bude proveden nepeněžitými vklady, a to takto:- zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmouSportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, nepeněžitým vklademspočívajícím v:a)celých nemovitostech a to ve stavbě občanské vybavenosti(restaurace a hlavní tribuna) čp. 2098 stojící na pozemkuč.parc.2196/3 a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Tenis club)stojící na pozemcích č.par. 2031/13,2031/108, a 2031/109, vestavbě občanské vybavenosti (šatny,kabiny a ubytovna)stojící napozemku p.č. 2031/15, ve stavbě občanské vybavenosti(Technicko-správní budova)stojící na pozemku p.č. 2169/4, a dáleve stavbě občanské vybavenosti (Sportovní hospoda, sklady,vrátnice) stojící na pozemku p.č. 2170/2, všech zapsaných jakoobčanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 2764 pro obecPraha, a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha město,b)ideálním spoluvlastnickém podílu 19/25 na stavbě občanskévybavenosti (objekt šaten, ubytovny a kanceláří) stojící napozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc.2031/19, která je zapsánajako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053pro bec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č.1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002, a to podle stavu kedni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. LuďkemHůrkou, Veverkova 24, 170 00 Praha 7, který byl jmenovánmznalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j.Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětvíceny a odhady se zvlášní specializací oceňování nemovitostí aobor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanovenpro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Prazevydaným pod čj. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu7.040.000,- Kč (slovy:sedm milionů čtyřicet tisíc korun českých)a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšenízákladního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitéhovkladu určeného zájemce, a to obchodní společnosti s obchodnífirmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. na částku 7.040.000,-Kč, která je určena předmětným znaleckým posudkem.Tento určený zájemce, tj. obchodní společnost s obchodní firmouSportcentrum Horní Počernice s.r.o. je povinen tento nepeněžitývklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtěnejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 704 kmenových akciívýše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtěpísemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Potéco bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníhorejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tentonepeněžitý vklad 704 kmenových akcií, které nebudouregistrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě á 10.000,-Kč.-zájemce, a to Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha20,Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913,IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudouregistrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě á 10.000,-Kč nepeněžitým vkladem spočívajícím v ideálnímspoluvlastnickém podílu 6/25 na stavbě občanské vybavenosti(objekt šaten,ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc.2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná jako stavbaobčanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Prahaa k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha město.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č.1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002 a to podle stavu ke dni1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. LuďkemHůrkou, Veverkova 24,170 00 Praha 7, který byl jmenován znalcemrozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr.197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví cenya odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a oborstavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven prozpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Prazevydaným pod č.j. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu3.960.000,- Kč (slovy:tři miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účelyzvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohotonepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to Městské části Praha20,Úřad městské části Praha 20, na částku 3.960.000,-Kč,která jeurčena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj.Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, je povinentento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápistohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a tove lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 396kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá vtéto lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodníhozákoníku.Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno doobchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno zatento nepeněžitý vklad 396 kmenových akcií,které nebudouregistrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě á 10.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů