Trendy

62 291 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 952 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

44 936 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

30.1.2012 - 31.12.2017 Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 15200
11.5.1999 - 30.1.2012 Praha 5, K zahrádkám 1000, PSČ 15500

25762028

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1999 - 31.8.2006

CZ25762028

Datum vzniku

11. května 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2017

Datová schránka

h3kez5g

Historické názvy

14.12.2005 - 31.12.2017

LUDUS VHP a.s.

11.5.1999 - 14.12.2005

LUDUS VHP s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 67913

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.9.2014 - 31.12.2017

30 400 000 Kč

22.2.2012 - 19.9.2014

130 000 000 Kč

4.2.2009 - 22.2.2012

100 000 000 Kč

14.12.2005 - 4.2.2009

15 000 000 Kč

30.11.2000 - 14.12.2005

210 000 Kč

11.5.1999 - 30.11.2000

105 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2017 - 31. prosince 2017 : Společnost LUDUS VHP a.s., se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, IČO: 25762028, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B ... 10378, jako společnost zanikající, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností Krijcos CS, a.s., se sídlem Všenory, K. Mašity 409, okres Praha-západ, PSČ 252 31, IČO: 49824210, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7413, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 9. července 2014 - 31. prosince 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 19. března 2013 - 31. prosince 2017 : Společnost LUDUS VHP a.s., IČ 25762028, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10378, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00... , jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LUDUS CZ, a.s., IČ 27564011, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10829, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, jmění zanikající společnosti LUDUS GOLD a.s., IČ 26451492, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10381, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00, jmění zanikající společnosti LUDUS Praha a.s., IČ 25710443, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7948, se sídlem Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00,a jmění zanikající společnosti LUDUS SILVER a.s., IČ 27629333, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11340, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, PSČ 152 00. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 2005 - 31. prosince 2017 : Společnost změnila právní formu ze společnosti LUDUS VHP s.r.o., se sídlem Praha 5- Stodůlky, K zahrádkám 1000, PSČ 155 00, IČ 257 62 028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs... tským soudem v Praze v oddílu C, vložka 67913 na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2012 - 22. února 2012 : Zvyšuji základní kapitál společnosti ze stávající výše 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na 130.000.000,-Kč (slovy: jednostotřicetmilionů korun českých), tedy ... o částku 30.000.0000 Kč (slovy:třicetmilionů korun českých), za těchto podmínek a tímto způsobem:a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (slovy třicet milionů korun českých). Akcie bude vydána v listinné podobě a nebude veřejně obchodovatelná. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. 30.000.000,-- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých).c) Akcie, která má být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsána, bude upsána předem určeným zájemcem - jediným akcionářem - panem Jiřím Březovským, nar. 30.6.1959, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku.d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 150 00. Úpis nové akcie bude proveden ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie dle ust. § 204 odst (5) obchodního zákoníku; tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie bude představenstvem doručen předem určenému zájemci nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie předem určenému zájemci a neskončí dříve, než uplyne lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem určenému zájemci; počátek běhu lhůty pro upisování akcie podle tohoto rozhodnutí bude předem určenému zájemci oznámen při doručení návrhu smlouvy, smlouva o upsání akce musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. (3) obchodního zákoníku; emisní kurs takto upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs akce činí 30.000.000,-- Kč (slovy: třicetmilionůkorun českých)e) Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsané akcie do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, peněžitým vkladem, na účet č. 7510340277/0100.f) Upisování akcie je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) Vydání poukázek na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje zobrazit více skrýt více
  • 23. prosince 2008 - 4. února 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti LUDUS VHP a.s.zvyšuje základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:I.Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 15.000.00... 0,- Kč (slovy: patnáct milionů korun čaských) na 100.000.000,- Kč(slovy: jednostomilionů korun českých), tedy o 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých), přičemž upisování nepeněžitými vklady a upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.II. Základní kapitál bude zvýšen tekto:1. částkou 67.000.000.- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů korun českých) z vlastních zdrojů společnosti - nerozděleného zizku minulých let (položka pasiv A.IV.1., řádek 082, sloupec 5 - běžné účetní období podle rozvahy ke dni 31.8.2008). Na toto zvýšení budou vydány nové akcie, a to 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.400.000,- Kč (slovy: třináctmilionůčtyřistatisíc korun českých). Emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Na tomto zvýšení se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.2. částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímtozpůsobem:a) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs:Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 5 (slovy:pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.600.000,- Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých.b) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ve smyslu ust. § 204a odst.(7) obchodního zákoníku.c) Všechny nově upisované akcie, t.j.všech 5(slovy: pět) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenýmzájemcům, kterými jsou:- akcionář Jiří Březovský, r.č.59-06-30/1401, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.600.000,- Kč (slovy: Třimilionyšestsettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovité hodnotě 7.200.000,- Kč (slovy: sedmmilionydvěstětisíc korun českých),- akcionář Richard Majer, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovité hodnotě 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých),- akcionářka Jiřina Kolářová, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, které bude nabídnut k úpisu 1 (slovy: jeden) kus akcie, o jmenovité hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšessettisíc korun českých), tedy o celkové jmenovité hodnotě 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých).d) Místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj o tom, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 155 00, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií dle ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku: tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem doručen předem určenýmzájemcům nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku: lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnůode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců: počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto rozhodnutí bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu smlouvy, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst.(3) obchodního zákoníku: emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovyných akcií, t.j. emisní kurs jední akcie činí 3.600.000,- Kč (slovy:třimilionyšestsettisíc korun českých).e) Emisní kurs tatko upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.f) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst.(4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) Připouští se možnost započtení pohledávek předem určených zájemců za společností LUDUS VHP a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to:- části pohledávky akcionáře Jiřího Březovského, r.č.59-06-30/1401, bytemPraha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008,- části pohledávky akcionáře Richarda Majera, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008,- části pohledávky akcionáře Jiřiny Kolářové, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, ve výši 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008.h)Stanovují se tato pravidla pro uzavření smluv o započetí:1. smlouvy o započetí budou uzavřeny mezi společností LUDUS VHP a.s., IČ 25762028, se sídlem Praha 5, K Zahrádkám 1000, PSČ 155 00, a předem určenými zájemci.2)na splacení emisního kursu se připoští započtení těchto pohledávek:a) části pohledávky akcionáře Jiřího Březovského, r.č. 59-06-30/1401, bytem Praha 5, Hlubočepy, Pod Žvahovem 279/11, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008,b) části pohledávky Akcionáře Richarda Majera, r.č. 67-04-03/0432, bytem Praha 4, Podolí, Ve Svahu 1067/33, ve výši 7.200.000,-Kč (slovy: sedmmilionůdvěstětisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzanřené dne 30.9.2008.c) části pohledávky akcionáře Jiřiny Kolářové, r.č. 63-57-26/1581, bytem Praha 10, Strašnice, Na Vrších 2348/16, ve výši 3.600.000,-Kč (slovy: třimilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.9.2008.3. návrh smluv o započetí bude předložen výše uvedeným akcionářům i písemné podobě spolu s návrhemo upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 1 (slovy: jeden) měsíc od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 2005 - 14. prosince 2005 : Společnost změnila právní formu na akciovou společnost LUDUS VHP a.s. a je nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 10378.
posunout dolů