30 118 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

-7 888 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

6 311 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2015 Smetanovo nábřeží 1012/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

15.3.2000 - 4.12.2015 Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2
29.6.1999 - 15.3.2000 Praha 3, Ježkova 9

25776053

DIČ

od 1.5.2000

CZ25776053

Datum vzniku

29. června 1999

Datová schránka

v27n4we

Historické názvy

15.3.2000 - 4.12.2015

Café   & Restaurant Slavia a.s.

29.6.1999 - 15.3.2000

AB MEDIA LINK a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6002

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.2.2004

15 000 000 Kč

Historické jmění

9.5.2001 - 21.2.2004

10 000 000 Kč

29.6.1999 - 9.5.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 13.3.2014

198186057 / 0300

Provozovny

od 7.2.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Smetanovo nábř. 1012/2, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. ledna 2004 - 21. února 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 5. října 2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), ... přičemž emisní kurz stávajících akcií byl k dnešnímu dni zcela splacen.Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 500 ks jmenových akcií na majitele, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva, ve jmenovité hodnotě 10.000,00 - Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu akcii, stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích.Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti ozdravení chodu společnosti a posílení vnitřních zdrojů společnosti.Akcionář pan Ing. Vlastimil Košťál, r.č. 570627/0020, bytem Kamenice 587, Štiřín, prohlásil, že v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák.Pan Ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, prohlásil, že tato se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák.Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, budou nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě Ing. Vlastimilem Košťálem, r.č. 570627/0020, bytem Kamenice, Štiřín a obchodní společnosti E-Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9.Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem učeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchod. zák.Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 1, Smetanovo nábř. 1012/2. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě.Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií.Valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby na splacení emisního kurzu akcií byly započteny peněžité pohledávky věřitele Ing. Vlastimila Košťála ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsetisíc korun českých) vůči této společnosti vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2002 (smlouva o půjčce tvoří přílohu č. 4/ tohoto notářského zápisu) a pohledávky věřitele společnosti E-Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9, ve výši 2.500.000,00 Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) vůči této společnosti vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2002 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií.Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionářům a vzájemnost pohledávek.Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti k rukám akcionářů do 5-ti dnů ode dne upsání akcií. Dohoda musí být a akcionářem uzavřena do 15-ti dnů od doručení návrhu k jeho rukám. Náležitosti této dohody se řídí ustanoveními o započtení pohledávek obsaženými v § 580 a násl. občanského zákoníku a v § 358 a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2000 - 9. května 2001 : Valná hromada společnosti dne 8,12,2000 rozhodla, že se zvyšujezákladní jmění společnosti v dosavadní výši 1.000.000,- Kč o9.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 10.000.000,- Kč s... tím,že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsahnavrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 9.000.000,- Kčbude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitoványv listinné podobě v počtu 100 kusů, jako kmenové akcie vnominální hodnotě 90.000,- Kč, na majitele a nebudou s nimispojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akciíemitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejichnominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouzepeněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávajínezměněny.I. kolo:V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akciespolečnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý zdosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady, tj. na jednudosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč lzeupsat jednu akcii společnosti o nominální hodnotě 90.000,- Kč,nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platněpřevedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku astanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akciízapočne běžet první den následující po nabytí právní mociusnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodníhorejstříku a potrvá 14 dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Café & Restaurant Slavia a.s., číslo účtu 195541680267, vedený uKomeční banky, a.s., pobočka Spálená. Upisovacím místem jekancelář předsedy představenstva Ing. Pavla Čermáka, tj. Praha1, Smetanovo nábř. 1012/2. Upisování se uskuteční zápisemakcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedypředstavenstva společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00hod.Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovouzprávou, doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti,den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutíakcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.II. kolo:V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechnyakcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhékolo upisování akcií, a to po 7 dnech ode dne, kdy budeukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování budetrvat 7 dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsányakcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodníhozákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výše emisníhokursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré dalšínáležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedenédohody akcionářů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů