-95 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

119 584 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

2.7.2007 - 21.4.2008 Praha 4, Točitá 1964/34, PSČ 14000
7.7.2003 - 2.7.2007 Čestlice, V Oblouku 128, PSČ 25243
22.10.2001 - 7.7.2003 Praha 4, Náměstí Hrdinů 1634/3, PSČ 14000
8.9.1999 - 22.10.2001 Praha 2, Italská 2, PSČ 12000

25783998

DIČ

Není plátce DPH

28.8.2000 - 21.4.2008

CZ25783998

Datum vzniku

8. září 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. dubna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. dubna 2008

Historické názvy

22.10.2001 - 21.4.2008

Temposervis, a.s.

8.9.1999 - 22.10.2001

Českomoravská investorská a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6039

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.5.2007 - 21.4.2008

327 400 000 Kč

14.4.2003 - 10.5.2007

290 000 000 Kč

10.4.2002 - 14.4.2003

80 000 000 Kč

19.6.2001 - 10.4.2002

1 000 000 Kč

8.9.1999 - 19.6.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. dubna 2008 - 21. dubna 2008 : Společnost Temposervis, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností Temposervis CZ a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Točitá č.p. 1964, č.or. 34, PSČ: 140 00, I... Č: 267 07 276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7750, která jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 3. dubna 2007 - 2. července 2007 : dne 28.3.2007 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v tomto znění:Společnost LUCAVA LIMITED, jako jediný akcionář Společnosti, ... rozhodl:Za prvé: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s. prohlašuje, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdává přednostního práva na upisování nových akcií dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění a neuplatní své přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti.Za druhé: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 290.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) na novou částku 327.400.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti;b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 374 (slovy: tři sta sedmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové;c) Jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, tj. společnost LUCAVA LIMITED, se sídlem P.C.1065, Nicosia, Florinis 11, CITY FORUM, 5th floor, Flat/Office 504, Kyperská republika, registrační číslo: HE 172449;d) Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění;e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři do 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla právního zástupce Jediného akcionáře;f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Temposervis a.s., na adrese Čestlice, V Oblouku 128, PSČ: 252 43, ve stranami dohodnutém termínu;g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti Temposervis, a.s., kterou má společnost LUCAVA LIMITED, a to ve výši 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž celková výše pohledávky činí ke dni 28.2.2007 částku 146.443.230,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě třicet korun českých), na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2006 mezi společností LUCAVA LIMITED, jako věřitelem, a společností Temposervis, a.s., jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti Temposervis, a.s. vůči společnosti LUCAVA LIMITED na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:(i) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm e) a f) tohoto usnesení);(ii) pohledávku Jediného akcionáře k započtení představuje část nesplacené půjčky poskytnuté Jediným akcionářem Společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2006, uzavřené mezi společností LUCAVA LIMITED, jako věřitelem, a společností Temposervis, a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 146.443.230,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě třicet korun českých), přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých);(iii) smlouvou o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti;(iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;(v) smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu (dle písm. e) tohoto usnesení.Za třetí: Jediný akcionář společnosti Temposervis, a.s., ukládá představenstvu, aby:a) do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku;b) vypracovalo jménem Společnosti návrh smlouvy o upsání akcií a doručilo jej Jedinému akcionáři do 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) vypracovalo jménem Společnosti návrh smlouvy o započtení shora uvedené peněžité pohledávky a doručilo jej Jedinému akcionáři do 10 dnů od dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;d) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o započtení pohledávky podalo návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti tak, že nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 327.400.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) a základní kapitál bude rozdělen na 3 274 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2002 - 14. dubna 2003 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 25. září 2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. Základní kapitál Emitenta se zvyšuje ze současné výše80.000.000,- ... Kč na částku 290.000.000,- Kč tj. o částku210.000.000,- Kč.2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posíleníkapitálového vybavení společnosti Temposervis, a.s. (dále též" Emitent") při realizaci jejího podnikatelského záměruprezentovaného akcionářům společnosti. Představenstvo Emitentaprohlašuje, že všechny dříve upsané akcie byly v plném rozsahusplaceny a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií jetudíž přípustné.3. Základní kapitál bude zvýšen úpisem 2.100 nových kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000 Kč,znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Akcie nebudouregistrované. S akciemi budou spojena stejná práva jako sakciemi dříve vydanými. Akcie mohou být na základě rozhodnutípředstavenstva vydány jako hromadné akcie nahrazujícíjednotlivé akcie.4. Úpis všech akcií v plném rozsahu navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu bude nabídnut ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.,se sídlem v Lucembursku, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,reg. po číslem B77.695 v Register of Commerce and Companies ofLuxembourg, dále jen "Upisovatel". Valná hromada pověřujepředstavenstvo Emitenta, aby projednalo a uzavřelo v souladu stímto usnesením s Upisovatelem smlouvu o úpisu akcií. Lhůta prouzavření smlouvy činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy oúpisu akcií Upisovateli.5. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipuští.6. Emisní kurz jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč činí 100.000 Kč. Emisní kurz bude splacen výhradněpeněžitým vkladem.7. Peněžitý vklad s výjimkou části vkladu splaceného formouzápočtu dle bodu 8. bude splácen na účet Emitenta, uvedený vesmlouvě o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit hodnotuupsaných akcií tak, že 92.000.000,- Kč ( 43,8%) hodnoty upsanýchakcií ( emisní kurz upsaných akcií vynásobený jejich počtem)bude splacen formou započtení do 30-ti dnů ode dne úpisu akcií,55.000.000,- Kč (26,2%) hodnoty upsaných akcií bude splaceno do15.12.2002 a zbývajících 63.000.000,- Kč ( 30%) bude splaceno do31.3.2003.8. Emitent má k datu mimořádné valné hromady závazky z titulupřijatého úvěru tvořené jistinou ve výši 92.000.000,- Kč apříslušnými úroky vůči společnosti ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.,se sídlem v Lucembursku, 398, route d'Esch, L 1471 Luxembourg,reg. po číslem B77.695 v Register of Commerce and Companies ofLuxembourg. Vzhledem k tomu, že cílem zvýšení základníhokapitálu je rovněž posílení finanční stability společnosti azejména snížení úvěrového zatížení, valná hromada výslovněuděluje souhlas, aby část závazku upisovatele ZETA OSTEUROPEHOLDING S.A. splatit emisní kurz upsaných akcií byla započtenaproti pohledávce ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A. ze emitentem ztitulu poskytnutého úvěru a to v rozsahu 92.000.000,- Kč s tím,že zbývající část emisního kurzu bude splacena postupem podlebodu 7. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečnéhoodkladu zajistilo zápis skutečností vyplývajících z rozhodnutímimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2002 - 10. dubna 2002 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 21.11.2001 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti za těchto podmínek.1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše1.000.000,- K... č (slovy: jedenmilion korun českých) o částku79.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdevětmilionů korun českých) načástku 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých)upsáním 790 (slovy: sedmsetdevadesát) nových akcií na jméno,v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jednostotisíc korun českých). S akciemi budou spojena stejnápráva jako s akciemi dříve vydanými.2) Úpis všech akcií v plném rozsahu navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu bude nabídnut ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.,se sídlem v Lucembursku, L-2132 Luxembourg, 8, RUEMARIE-THERÉSE, reg.pod číslem B77.695 v Register of Commerce andCompanies and Companies of Luxembourg, dále jen "Upisovatel".Valná hromada pověřuje představenstvo Temposervis, a.s., abyprojednalo a uzavřelo v souladu s tímto usnesením s Upisovatelemsmlouvu o úpisu akcií. Lhůta pro uzavření smlouvy činí 14 dníode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Upisovateli.3) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti(dále jen eminent) je posílení finanční pozice emenenta přirealizaci podnikatelského záměru společnosti a snížení úrokovéhozatížení eminenta. Valná hromada konstatuje, že všechny dříveupsané akcie byly splaceny a zvýšení základního kapitálu úpisemnových akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, jepřípustné.4) Akcie nebudou registrovány. Akcie mohou být na základěrozhodnutí představenstva a po dohodě s upisovatelem vydány dle§ 5 odst.3 zákona o cenných papírech č.591/1992 Sb., jakohromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé akcie.5) Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.6) Emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradněpeněžitým vkladem.7) Eminent má k datu konání valné hromady závazky z titulupřijatého úvěru tvořené jistinou ve výši 90.000.000,- Kč apříslušnými úroky vůči Upisovateli. Vzhledem k tomu, že cílemzvýšení základního kapitálu je posílení finanční stabilityspolečnosti a snížení úvěrového zatížení, valná hromada udělujesouhlas, aby závazek Upisovatele splatit emisní kurs upsanýchakcií byl v plném rozsahu započten proti pohledávce Upisovatelevůči Emitentovi z titulu poskytovaného úvěru. Dohoda o započtenímusí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. valná hromadapověřuje představenstvo projednáním a uzavřením této dohody sUpisovatelem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů