Základní údaje

Historické adresy

19.11.2004 - 30.12.2006 Frýdek - Místek, Příborská 333, PSČ 73801
10.1.2002 - 19.11.2004 Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ 73801
12.3.1999 - 10.1.2002 Frýdek-Místek, ul. Míru 3267
2.11.1998 - 12.3.1999 Lískovec, ul. Míru 2157, PSČ 73830

25824341

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1998 - 24.8.2005

CZ25824341

Datum vzniku

2. listopadu 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. prosince 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. prosince 2006

Historické názvy

27.10.2004 - 30.12.2006

VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci"

2.11.1998 - 27.10.2004

VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2038

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.4.2005 - 30.12.2006

12 225 000 Kč

10.1.2002 - 20.4.2005

48 900 000 Kč

2.11.1998 - 10.1.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2006 - 30. prosince 2006 : Vymazává se ke dni 30.12.2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci" se sídlem Frýdek, Místek, Příborská 333, PSČ 738 01, identif... ikační číslo 258 24 341.Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po provedené likvidaci na návrh likvidátora ze dne 13.12.2006. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2004 - 30. prosince 2006 : Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím valné hromady společnosti dne 28.6.2004 s tím, že se ruší s likvidací k 1.7.2004. Důvodem zrušení společnosti s likvidací je rozhodn... utí valné hromady společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2004 - 20. dubna 2005 : Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák. za ú... čelem částečné úhrady ztráty minulých let.2. Základní kapitál se snižuje o částku 36,675.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů šest set sedmdesát pět tisíc korun českých), a to z původní výše základního kapitálu 48,900.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů devět set tisíc korun českých) na 12,225.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých).3. Základní kapitál se snižuje podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií znějících na jméno, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.4. Lhůta pro předložení listinných akcií činí 1 (jeden) měsíc od doručení výzvy akcionářům k předložení stávajících akcií. Představenstvo vyzve akcionáře ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby je předložili za účelem jejich odkolkování. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : V případě, že předem určený zájemce bude mít ke smlouvě ozapočtení protinávrhy, je společnost povinna tyto protinávrhypředem určeného zájemce akceptovat, připravit nový návrh smlou... vyo započtení, zahrnující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení,tuto bez zbytečného odkladu podepsat, podpis na této smlouvěověřit a doručit předem určenému zájemci k podpisu do sídla jehospolečnosti tak, aby předem určeným zájemcem mohla být splněnalhůta k uzavření smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Předem určený zájemce je povinen nejpozději do pěti dnů odokamžiku návrhu doručení smlouvy o započtení doručit společnostisvé protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obs... ahemsmlouvy souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozdějive lhůtě, stanovené pro uzavření smlouvy o započtení a podpis natéto smlouvě ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídlaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20-ti dnů odokamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu vOstravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře přivý... konu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení budesplňovat veškeré náležitosti stanovené ustanovením §§ 580 anásledujících občanského zákoníku a §§ 358 a následujíchobchodního zákoníku Návrh smlouvy o započtení ve dvojímvyhotovení, opatřený ověřeným podpisem osoby, oprávněné zaspolečnost jednat, bude doručen společností předem určenémuzájemci do jeho sídla nejpozději pátý den, následující po dnikdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě,kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady připouštímožnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemcevůči společnosti proti pohledávce společnosti na splaceníe... misního kursu akcií, kdy: Emisní kurs akcií, který je rovenjmenovité hodnotě upisovaných akcií, bude splacen výhradnězapočtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce ve výši47.900.000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem.Peněžitá pohledávka ve výši 47.899.693.02 Kč byla postoupenaspolečností Osinek, akciová společnost, IČ: 00012173, se sídlemRuská 101, Ostrava-Vítkovice "Smlouvou o postoupení pohledávky"ze dne 31.7.2001 na společnost VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070,se sídlem Ruská 101, Ostrava-Vítkovice, a ve zbytku se jedná opohledávku společnosti VÍTKOVICE, a.s., vzniklou z tituluvystavení atestů. Celá tato pohledávka, jejíž původní výše byla47.903.629,02 Kč přešla na VÍTKOVICE STEEL, a.s. vkladem částipodniku společnosti VÍTKOVICE, a.s. do společnosti VÍTKOVICESTEEL, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Akcie budou upsány v sídle společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.,Ostrava-Hulváky, Štramberská čp. 2871/47 uzavřením smlouvy oupsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena společností s před... emurčeným zájemcem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu Krajskému soudu v Ostravě. Upisování akciívšak bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmsoudem v Ostravě. Lhůta pro upisování počíná běžet dnem, kdybude společností předem určenému zájemci, tj. VÍTKOVICESTEEL,a.s., doručen do jejího sídla návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy nebude předemvybraným zájemcem akceptován nejpozději 20 den do doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upisování akcií předem určenémuzájemci marným uplynutím 20 dne od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upisování akcií předem určenému zájemci.Počátek akonec lhůty pro upisování akcií a emisní kurs těchto akcií budepředem určenému zájemci oznámen dopisem, doručeným předemurčenému zájemci do jeho sídla do pěti pracovních dnů ode dnepodání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Upsání všech akcií, jimiž má být zvýšen základní kapitálspolečnosti, bude nabídnuto předem určenému zájemci, a toVÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava-Hulváky, Štramberská čp. 2871/47,PSČ... : 709 00, IČ: 25874942 zapsán v oddíle a vložce B 2475obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě (dálejen předem určený zájemce) zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz nověupsaných akcií je roven jmenovité hodnotě upsaných akcií a budesplacen peněžitými vklady.
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových kmenových akciíznějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách:47 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.00... 0,-Kč každé z nich9 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčkaždé z nich. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromadyrozhodl dne 9.9.2001 o zvýšení základního kapitálu o částku47.900.000,- Kč (slovy:čtyřicetsedmmilionůdevětsettisíckor... unčeských). Nepřipouští seupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Započtením pohledávky předem určeného zájemce ve výši47.900.000,- Kč na pohledávku společnosti na zaplacení emisníhokursu akcií upsaných předem určeným zájemcem dojde ke splaceníem... isního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem v plnévýši tj. ve výši 47.900.000,- Kč a současně zanikne závazekspolečnosti vůči předem určenému zájemci ve výši 47.900.000,- Kča to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení". zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 10. ledna 2002 : Předem určený zájemce je povinen takto opravenou smlouvu ozapočtení podepsat ve lhůtě, stanovené pro přijetí návrhu nauzavření této smlouvy o započtení, podpis na smlouvě ověřit aj... edno vyhotovení smlouvy doručit do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů