Základní údaje

Adresa

od 2.12.2002Praha 9 - Dolní Počernice, Podkrkonošská č.p. 292, PSČ 19012

Historické adresy

4.1.1999 - 2.12.2002Moravská Ostrava, 28. října 82

25826972

DIČ

Není plátce DPH

13.1.1999 - 11.12.2015

CZ25826972

Datum vzniku

4. ledna 1999

Datová schránka

r6adtfz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8116

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.3.2010

5 180 000 Kč

Historické jmění

12.11.2005 - 25.3.2010

2 700 000 Kč

17.3.1999 - 12.11.2005

1 000 000 Kč

4.1.1999 - 17.3.1999

1 000 000 Kč

Provozovny

od 29.3.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pivovarská 2769/3, 746 01, Opava - Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. února 2010 - 25. března 2010 : 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.480.000,-Kč (slovy: dva milióny čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) ze stávající částky 2.700.000,- Kč ... (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 5.180.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 248 (slovy: dvě stě čtyřiceti osmi) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě formou hromadné listiny. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 2.480.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové.3. valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Mgr. David Motyčka, r.č. 701102/5428, bydliště Praha 6, Heleny Malířové 280/15 (dále jen "Mgr. David Motyčka" nebo "předem určený zájemce")4. předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.5. lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 21 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci v den konání této valné hromady, tj. 21.12.2009, a to bezprostředně po jejím skončení. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.6. místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Easy Tank a.s., se sídlem Praha 9 - Dolní Počernice, Podkrkonošská č.p. 292, PSČ 190 12.7. ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhodla valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti Easy Tank a.s., kterou má Mgr. David Motyčka na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a společností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, a to ve výši 2.480.000,- Kč, přičemž celková výše pohledávky za období od listopadu roku 2006 do 30.10.2009 činí částku 4.879.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Easy Tank a.s. vůči Mgr. Davidu Motyčkovi na splacení všech nově upisovaných akcií.Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:- návrh smlouvy o započtení vypracuje Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení),- pohledávku předem určeného zájemce k započtení představuje část nesplacené finanční výpomoci poskytnuté předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a společností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 4.879.000,- Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 2.480.000,- Kč,- emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením,- smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,- smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení jejího návrhu, dle písm. e) tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 2. Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu s tím, že nabídka úpisu bude učiněna dvěma předem určeným zájemcům, jimiž jsou dva věřitelé společnosti - p... an Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5 a pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz.Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií dosavadními akcionáři je snaha zabepečit, aby předem určení zájemci - věřitelé Společnosti - mohli použít k splacení emisního kursu akcií své pohledávky, které mají vůči Společnosti. Oba předem určení zájemci - věřitelé Společnosti, pan Jiří Motyčka i pan Bohuslav Lupečka - jsou sice stávajícími akcionáři Společnosti, avšak vyloučení jejich přednostního práva k úpisu nových akcií je nezbytné k tomu, aby oba zájemci mohli započítat své pohledávky vůči Společnosti, které svým vzájemným poměrem neodpovídají poměru jimi držených akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 3. Charakteristika pohledávek věřitelů - zájemců o úpis akcií:Pohledávka, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 2.069.800,-... Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Motyčkou společnosti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Motyčkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem.Pohledávka, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 185.600,- Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Lupečkou společnosti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Lupečkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem.Průkaznost existence závazku společnosti Easy Tank, a.s. vůči panu Jiřímu Motyčkovi i panu Bohuslavu Lupečkovi ve výše uvedené výši byla ověřena auditorem Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) na... částku 2.700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Celkem bude vydáno 170 kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 5. Valná hormada rozhodla že:- místem úpisu akcií bude sídlo společnosti Easy Tank, a.s., tj. Podkrkonošská č.p. 292, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice- lhůta pro upisování akcií be... z využití přednostního práva počne běžet dnem, ve kterém Společnost oběma upisovatelům - předem určeným zájemcům - doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,- Společnost zajistí, aby návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl oběma předem určeným zájemcům doručen v den konání valné hromady, tj. 12.5.2005, a to bezprostředně po jejím skončení,- upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku,- k úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,- lhůta pro upsání akcií bude činit 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli,- emisní kurs nově vydávaných akcií bude tvořen jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy činit 10.000,-Kč na 1 akcii. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 6. Valná hromada stanovila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení:- návrh dohody o započtení Společnost doručí každému upisovateli - předem určenému zájemci - společn... ě s návrhem smlouvy o úpisu akcií.- dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií.- dohoda o započtení, řádně podepsanou upisovatelem -předem určeným zájemcem, upisovatel doručí Společnosti současně se smlouvou o úpisu.- dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kursu akcií, uvedené ve smlouvě o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 25. března 2010 : 4. Valná hromada připouští, aby část ve výši 1.520.000,-Kč, z celkové pohledávky, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Spole... čnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nebude Společnost vůči panu Jiřímu Motyčkovi v případě, že pan Motyčka upíše nově vydávané akcie Společnosti.Valná hromada dále připouští, aby část ve výši 180.000,- Kč z celkové pohledávky, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nabude Společnost vůči panu Bohuslavu Lupečkovi v případě, že pan Lupečka upíše nově vydávané akcie Společnosti.Valná hromada souhlasí s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Easy Tank, a.s. byla započtena jak část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5, a to ve výši 1.520.000,-Kč, tak i část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz, a to ve výši 180.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů