Trendy

5 897 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-7 264 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

11 289 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Historické adresy

9.3.2010 - 29.11.2016 Přerov - Přerov I - Město, Čechova 1184/2, PSČ 75002
2.8.1999 - 9.3.2010 Přerov I. - Město, Čechova 2

25841131

DIČ

od 1.1.2000

CZ25841131

Datová schránka

entqazi

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2165

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.3.2011

8 450 000 Kč

Historické jmění

11.4.2001 - 17.3.2011

1 950 000 Kč

14.11.2000 - 11.4.2001

1 150 000 Kč

28.7.2000 - 14.11.2000

1 150 000 Kč

2.8.1999 - 28.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

256849841 / 0300

Historické provozovny

1.9.1999 - 12.6.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Čechova 1184/2, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromad... ě. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - budovu č.p. 1181, jak je specifikována v odstavci 3. tohoto rozhodnutí a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze... dne 10.12.2010, formou předání písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem dle ust. § 60 obch. zák. a současně předáním nepeněžitého vkladu společnosti. O předání vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem takto splacen nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné ... hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí o... bsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Hanácká kapitálová, a.s., t.j. Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02.
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - budovy č.p.1181 jak je specifikována pod bodem 3. tohoto rozhodnutí výše a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-20... 10 v částce 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) a tato částka se pak započítává na emisní kurz upsaných akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČ 607 75 793, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžit... ým vkladem, jehož předmětem je nemovitost - budova č.p. 1181, postavená na parcelách p.č. 4926/9 a p.č. 403/10 - stavba občanského vybavení, v části obce Přerov I - Město, obec Přerov tak, jak je tato budova zapsána na LV č.5517 pro Katastrální území Přerov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov tak, jak je tato nemovitost popsána, definována a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, který byl zpracován znalcem Stanislavem Sedláčkem, bytem Sušice č. 34, PSČ 751 11, okr. Přerov. Tímto znaleckým posudkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti částkou 6,500.000,- Kč. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti vybraného zájemce jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 3.9.2010 sp.zn. 30Nc 8081/2010, které nabylo právní moci dne 8.9.2010. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 2. Zvýšení základního kapitálu o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všech... ny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 6 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2011 - 17. března 2011 : 1. Základní kapitál společnosti Hanácká kapitálová a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1,950.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých) o částku 6,500.000,-... Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na částku 8,450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 11. Určuje se, že ve lhůtách stanovených v bodě 9) a 10) tohotousnesení musí být upsáno všech 80 ks akcií, o které má býtnavýšeno základní jmění a oba upisovatelé musí splatit svén... epeněžité vklady uvedené v bodě 4) a 5) tohoto usnesení, jinakje upsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 10. Určuje se, že upisovatelé jsou povinni emisní kurs upsanýchakcií včetně emisního ážia splatit v místě sídla společnosti,t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůt... ě 30tidnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předánímpísemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch.zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předánímspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j.Přerov I-Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to vkaždý pracovní den v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod..Lhůta ... pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počínáběžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 8. Předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, kterým jejeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných naLV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovito... stí uKatastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazderyna částku 1,125.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpět-tisíckorunčeských), a dodatekem ze dne 18.9.2000 ke znaleckémuposudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu panaJaroslava Uhírka, tedy jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl nanemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorun-českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 7.Předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o.kterým je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemov... itostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkemze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce JiříhoPazdery na částku 3,375.000,-Kč (slovy:třimilionytřistasedmdesátpěttisíckorunčeských), a dodatkem zedne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing.Bohuslava Štencla na částku 3,330.000,-Kč (slovy:třimilionytřistattisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladuspolečnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., tedy id. 3/4 spoluvlastnickýpodíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obecPřerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově načástku 3,300.000,-Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 6. Celková hodnota nemovitostí uvedených na LV č. 6148 auvedených v bodě 4) a 5) tohoto usnesení byla určena znaleckýmposudkem č. 196/99 ze dne 1.11.1999 vypracovaným znalcem Jiřím... Pazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, na částku4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) adále znaleckým posudkem č. 1691-239/99 ze dne 17.12.1999vypracovaným znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlemOlomouc, Rooseveltova 117, na částku 4,400.000,-Kč (slovy:čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských).Mimořádná valná hromada ocenila nemovitosti zapsané na LV č.6148 u Katastrálního úřadu v Přerově pro obec a k.ú. Přerovčástkou 4,400.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 5. Předem určenému zájemci panu Jaroslavu Uhírkovi, r.č.551227/1853, bytem Lešany 2, okr. Prostějov, se nabízí upsat 20ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ... ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha,- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 4. Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. sesídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793 se nabízí upsat 60 ksnových kmenových listinných akcií společnosti na majitele ... ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostechzapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to:- objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha- pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 3. Předem určenými zájemci jsou společnost PRAMEN 7 pluss.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793, a panJaroslav Uhírek, r.č. 551227/1853, bytem Lešany 2, okr.Prostějov.
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na 1akcii při emisním kursu 55.000,-Kč na 1 akcii a emisním áži... u45.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě.Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsánynepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva k upisovánínových akcií, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům z řad stávajících akcionářůspolečnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 11. dubna 2001 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2000 o tom, že:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,150.000,-Kč o 800.000,-Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) ... na1,950.000,-Kč (slovy:jedenmiliondevětsetpadesáttisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Určuje se, že upisovatel je povinen emisní kurs upsaných akciísplatit v místě sídla společnosti, tj. Přerov I-Město, Čechova2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akc... ií. Kesplacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovateledle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) ajejich fyzickým předáním společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I -Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každýpracovní den v pracovní době od 8,00 hodin do 16,00 hodin.... Lhůtapro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžetprvním dnem následujícím, po dni, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, se nabízí upsat všech 150ks nových kmenových listinných akcií společnosti na maji... tele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, při emisním kursu1.000,-Kč za jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehožpředmětem jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu vKroměříži na listu vlastnictví číslo 367 pro obec Rusava akatastrální území Rusava, a to:- objekt bydlení ev. č. 302 na pozemku p.č. st. 854,- objekt bydlení ev. č. 423 na pozemku p.č. st. 855,- pozemek p.č. 2555/19 - ost. plocha - staveniště,- pozemek p.č. 2555/19 - pozemek ve zjednodušené evidenci -parcely původ evidence nemovitostí (EN). Hodnota těchtonemovitostí byla určena znaleckým posudkem z 23.12.1999,vypracovanými dvěma soudními znalci, a to: znalcem JiřímPazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, znalcem Ing.Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, načástku 800.000,-Kč, slovy: osmsettisíckorunčeských. Valnáhromada vzala toto ocenění na vědomí, rozhodla o tom, že natento nepeněžitý vklad se započítává pouze částka: 150.000,-Kč,slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, a současně dle ust. §163a odst. 3 obch. zák. rozhodla o tom, že rozdíl mezi hodnotoutohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitouhodnotou takto upisovaných akcií nebude považován za emisníážio, a to z důvodu, že na nemovitostech vázne zástavní právo veprospěch zástavního věřitele: České spořitelny, a.s., IČ45244782, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, a to podle smlouvy ozřízení zástavního práva k nemovitosti a podmínkách výkonuzástavního práva zástavním věřitelem: č. 97/059-1021353-838/XIIuzavřené dne 14.7.1999 mezi zástavním věřitelem a společnostiPRAMEN 7 plus s.r.o. k zajištění pohledávky zástavního věřitelepodle smlouvy o úvěru č. 97/059-1021353-838 uzavřené mezizástavním věřitelem a dlužníkem, společností: MORAVIA tradinga.s., IČ 25373137, se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 27.10.1997o poskytnutí úvěru ve výši: 23,000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Stávajícím akcionářům nepřísluší a je vyloučeno přednostní právok upisování nových akcií, neboť upsání nových akcií budenabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti PRAMEN 7... plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, kdyžupsané akcie mají být splaceny nepeněžitým vkladem a dále zdůvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá v zajištěnídalších obchodních vazeb ke zlepšení postavení společnosti natrhu, zvýšení její bonity a získání nemovitosti jako dalšíhozdroje příjmů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 150 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akciipři emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii. Akcie budo... u vedeny vlistinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akciebudou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostníhopráva, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsánípředem určenému zájemci společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 28. července 2000 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.2.2000 o tom, žezákladní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 150.000,-Kč(slov... y: jednostopadesáttisíckorunčeských) na 1,150.000,-Kč(slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korunčeských). Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů