Trendy

2 591 000 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

Trendy

171 000 tis. Kč

Zisk za rok 2007

Trendy

1 824 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

Základní údaje

Historické adresy

13.3.2002 - 1.10.2008 706 02 Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103
9.1.2001 - 13.3.2002 709 02 Ostrava-Moravská Ostrava, 28.října 3123/152
31.3.2000 - 9.1.2001 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 152/3153, PSČ 70902

25854712

DIČ

Není plátce DPH

1.5.2000 - 1.10.2008

CZ25854712

Datum vzniku

31. března 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2008

Historické názvy

31.3.2000 - 1.10.2008

Energetika Vítkovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2313

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.11.2007 - 1.10.2008

434 100 000 Kč

13.9.2007 - 26.11.2007

434 100 000 Kč

19.2.2002 - 13.9.2007

402 000 000 Kč

19.9.2001 - 19.2.2002

402 000 000 Kč

10.5.2001 - 19.9.2001

2 000 000 Kč

31.3.2000 - 10.5.2001

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2008 - 1. října 2008 : Vymazává se obchodní společnost Energetika Vítkovice, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, identifikační číslo 258 54 712 ke dni 01.10.2008 z obchodního rejstříku.... Právní důvod výmazu:-----------------------------------Společnost Energetika Vítkovice, a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka číslo 1581, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost ČEZ, a.s. přešlo veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2000 - 26. října 2007 : Jediný akcionář:Severomoravská energetika, a.s.28. října 152PSČ 709 02 OstravaIČO 47675691
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : h) Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ 497 90 463, zapsané v obchodním rejstř... íku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 390 a to :- části podniku Západočeské energetiky, a.s. ve smyslu § 487 obchodního zákoníku a to samostatnou organizační složkou Západočeské energetiky, a.s. - "Veřejné osvětlení", zřízené jako samostatná organizační složka Západočeské energetiky, a.s. rozhodnutím generálního ředitele č. 17/2005 ze dne 30.11.2005.Předmět nepeněžitého vkladu je tvořen veškerými soubory hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování činnosti organizační složky Veřejné osvětlení. V souladu s § 59, odst. 3 obchodního zákoníku byla hodnota nepeněžitého vkladu části podniku Západočeská energetika - Veřejné osvětlení, jako samostatné organizační složky podniku, stanovena posudkem znalce jmenovaného za tím účelem soudem Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4093/2007-5 ze dne 8.3.2007. Podle posudku znalce pana Ing. Radima Dědice, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, pohledávek, nehmotného majetku a cenných papírů, Spr. č. 2790/2000, se sídlem Ostrava-Vítkovice, ul. Mírová 18, PSČ 703 00 (dále jen Znalec) zpracovaném pod č. 81/2007 ze dne 6.4.2007, byla hodnota nepeněžitého vkladu části podniku Západočeské energetiky a.s. - Veřejné osvětlení, jako samostatné organizační složky podniku ke dni 31.12.2006 oceněna částkou 52.971.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : g) Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 258 54 712, v Ostravě-Vítkovicích, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02 ve lhůtě třiceti dnů ode dne u... zavření smlouvy o upsání akcie. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : f) Emisní kurs takto upisované akcie je stanoven na částku 52.971.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jeden tisíc korun českých). Výše emisního ážia upsané akci... e bude činit 20.871.000,-Kč (slovy: dvacet miliónů osm set sedmdesát jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : e) Nová akcie společnosti Energetika Vítkovice, a.s. bude upsána smlouvou o úpisu akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 258 54 712, v Ostra... vě-Vítkovicích, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, mezi upisovatelem - společností Západočeská energetika, a.s. a společností Energetika Vítkovice, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.Akcii lze upsat ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Upisovateli, návrh smlouvy o upsání akcií bude předán Upisovateli doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně členu statutárního orgánu Upisovatele proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kaptiálu do obchodního rejstříku.Spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručeno oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcie. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : d) Nově upisovaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci - společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ 479 90 463, zapsa... né v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 390.Akcie vydaná na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku Upisovatelem upsána a splacena nepeněžitým vkladem části podniku "Veřejné osvětlení". zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsána 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc koru... n českých) v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : b) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 402.000.000,-Kč (slovy: čtyři sta dva miliónů korun českých)... o 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc korun českých) na 434.100.000,-Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři miliónů jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2007 - 13. září 2007 : Za tento nepeněžitý vklad se vydává 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 32.100.000,-Kč (slovy: třicet dva miliónů jedno sto tisíc korun českých)... v listinné podobě. Emisní kurs takto upisované akcie je stanoven na částku 52.971.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů devět set sedmdesát jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 20.000,- Kč na jednu akcii.
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídlespolečnosti v Ostravě - Mor. Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ709 02 ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní mociu... snesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - společnostiSeveromoravská energetika, a.s., se sídlem 709 02 Ostrav... a, 28.října 152, IČ 47 67 56 91. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : -Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dne, kdy lzetoto právo vykonat poprvé.
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : - S využitím přednostního práva lze upsat 20 000 ks kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá vzaknihované podobě, v emisním kursu 20.000,- Kč za každou akcii.
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě20.000,- Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě20.000,- Kč každá.
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : - Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti v Ostravě -Mor. Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 ve lhůtě 14 dnů,počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení zákla... dníhokapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu vOstravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámenpísemně. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního právatakto:
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 20 000 ks kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá, v zaknihovanépodobě.
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodlo zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího2.000.000,- Kč o 400.000.000,- Kč (čtyři sta miliónů korunčesk... ých) na 402.000.000,- Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2001 - 26. října 2002 : f) Upisovatel je povinen splatit:- 50% emisního kursu upsaných akcií v den úpisu akcií,- zbytek emisního kursu do 3 měsíců ode dne úpisu akcií,vše na účet společnosti vedený Komerč... ní bankou, a.s. pobočkaOstrava č.účtu 27-2499530287/0100. zobrazit více skrýt více
posunout dolů