Trendy

17 232 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

426 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

50 787 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.2.2015 Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Historické adresy

27.12.2000 - 17.2.2015 Lipník nad Bečvou - část Lipník nad Bečvou I. - Město, Na Bečvě 1398, PSČ 75131

25871226

DIČ

od 1.4.2001

CZ25871226

Datum vzniku

27. prosince 2000

Datová schránka

hc2gmri

Historické názvy

17.2.2015 - 13.5.2015

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

19.11.2014 - 17.2.2015

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

27.12.2000 - 19.11.2014

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2433

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.7.2013

43 700 000 Kč

Historické jmění

8.11.2002 - 16.7.2013

48 100 000 Kč

13.6.2002 - 8.11.2002

32 600 000 Kč

27.12.2000 - 13.6.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Lipník n. Bečvou

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 7324040297 / 0100

Provozovny

od 3.2.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 751 22, Osek nad Bečvou 65

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. prosince 2000 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií je omezena, resp. podmíněna souhlasu valnéhromady.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. července 2014 - 17. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. července 2014 - 17. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. prosince 2000 - 25. července 2014 : Jediný akcionář:Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493
 • 4. června 2013 - 16. července 2013 : Jediný akcionář rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady, o němž byl dne 22.5.2013 pořízen notářský zápis, rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný ak... cionář po projednání schvaluje z důvodu vykázání účetní ztráty roční účetní závěrkou za hospodářské období roku 2012, když plnou výši dosažené ztráty nelze pokrýt zúčtováním proti nerozdělenému zisku z předchozích let, snížení základního kapitálu obchodní společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ: 25871226, se sídlem Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou (dále "společnost"), z dosavadní výše 48.100.000,- Kč o pevnou částku 4.400.000,- Kč (slovy čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských) na novou výši základního kapitálu 43.700.000,- Kč (slovy čtyřicettřimilionysedmsettisíc korun českých) vzetím akcií z oběhu. Toto rozhodnutí vychází ze znalosti aktuálního stavu hospodaření společnosti, z něhož je zřejmé, že snížením základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů, poněvadž jde o tzv. formální snížení základního kapitálu, jímž je kryta část účetní ztráty společnosti vykázané za hospodářský rok 2012. Snížení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu vezme z oběhu 44 (slovy čtyřicetčtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč. Ke vzetí z oběhu jsou určeny akcie pořadových čísel 438 až 481. Snížení základního kapitálu společnosti ve větším či menším rozsahu, než činí pevná částka 4.400.000,- Kč, a/nebo vzetím z oběhu jiných než takto určených akcií se nepřipouští. Vzetí akcií z oběhu bude realizováno bezúplatně. K tomu je představenstvo společnosti povinno: a) oznámit akcionáři společnosti toto rozhodnutí a doručit mu veřejný návrh smlouvy podle ust. § 183a odst. 3 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění do tří dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami v mezích platné zákonné úpravy pro svolání valné hromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude činit čtyři týdny ode dne jeho uveřejnění výše popsaným způsobem;b) zjistit po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu rozsah přijetí veřejného návrhu akcionářem společnosti a nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí závaznosti návrhu písemně potvrdit uzavření smlouvy akcionáři, který přijal veřejný návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu, způsobem v návrhu uvedeným; c) navrhnout bez zbytečného odkladu zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie určené ke vzetí z oběhu, tzn. akcie pořadových čísel 438 až 481, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy dojde k zápisu snížení (tj. nové výše) základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení akcií braných z oběhu jsou obchodní prostory společnosti na adrese zapsané jako její sídlo v obchodním rejstříku. Akcie vzaté z oběhu budou po zápisu snížení (tj. nové výše) základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : dohoda bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdržíspolečnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana, přičemžpodpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky -jejich výše a důvod a rovněž okamžik zániku vzájemnýchpohledávek
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : musí jít o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kteroulze uplatnit u soudu, dohoda o započtení musí být uzavřenapísemně do 30ti dnů po skončení lhůty pro upisování akcií, a... všakpřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení jsou stanovenanásledujícím způsobem:
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Pohledávka, která má být započtena proti pohledávce na splaceníemisního kurzu, je pohledávka věřitele Města Lipník nad Bečvou,IČ : 00301493 vůči dlužníkovi obchodní společnosti TEP... LO Lipníknad Bečvou, a.s. se sídlem Lipník nad Bečvou, část Lipník nadBečvou I - Město, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31, IČ : 25 87 12 26 vevýši 15,500.000,- Kč (slovy : patnáct milionů pět set tisíckorun českých) z titulu poskytnutí půjčky dle smlouvy o půjčcečíslo 25871226 ze dne 10.7.2001, a která byla poskytnutadlužníkovi na úhradu kupní ceny souboru movitých věcíkupovaných dlužníkem od příspěvkové organizace TEPLO Lipník nadBečvou. Splacení půjčky bylo sjednáno jednorázově v termínu do31.3.2002. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí sezapočtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávcena splacení celého emisního kurzu při zvyšování základníhokapi... tálu společnosti z důvodu kapitalizace pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradnězapočtením peněžité pohledávky jediného akcionáře protipohledávce na splacení emisního kurzu a v souladu s ustanovením§ 203 ... odstavec 2, písm. j) se nestanoví údaje citované vustanovení § 203 odstavec 2, písm. f) obchodního zákoníku vplatném znění. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Emisní kurz upisovaných akcií e rovná nominální hodnotě nověupisovaných akcií, která činí 100.000,- Kč u jedné kmenové akciev listinné podobě znějící na jméno.
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a totak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení Krajského soudu v Ostravě bude akcionář vyr... ozuměno počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučeným dopisem dorukou starosty Města Lipník nad Bečvou jako jediného akcionáře.Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty budeakcionáři Města Lipník nad Bečvou do rukou starosty doručennávrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platnémznění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku v platném znění.Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáctdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií amístem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti TEPLOLipník nad Bečvou a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městarozhodl, aby město Lipník nad Bečvou jako jediný předem určenýzájemce upsalo 155 kusů kmenových akcií v listinné podobě,... znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč,svým peněžitým vkladem ve výši 15,500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Zvýšení základního kapitálu o částku 15,500.000,- Kč se provedeupsáním 155 (jednostopadesátipěti) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy :Jednostot... isíckorunčeských) v listinné podobě a znějící na jméno.Převoditelnost těchto akcií je omezena, resp. podmíněnasouhlasem valné hromady, dle čl. 7 stanov společnosti. Všechnyakcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jedinýmakcionářem společnosti - Městem Lipník nad Bečvou, IČ 00301493. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Město Lipník nad Bečvou jako jediný akcionář v návaznosti najednání zastupitelstva města rozhodl ve smyslu ust. § 203 anásl. obchodního zákoníku, v souladu s ust. § 59 a § 60obchod... ního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním novýchakcií peněžním vkladem akciové společnosti TEPLO Lipník nadBečvou, se sídlem Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I.- Město, Na Bečvě čp. 1398, PSČ 751 31, IČ 25871226 o částku vevýši 15,500.000,- Kč, slovy : Patnáctmilionůpětsettisíckorunčeských, přičemž se nepřipouští upsání akcií nd částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 8. listopadu 2002 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městapověřil starostu města realizací právních úkonů souvisejících sezvýšením základního kapitálu akciové společnosti TEPLO L... ipníknad Bečvou a pověřil ho výkonem práv města jako jedinéhoakcionáře TEPLO Lipník nad Bečvou a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : b) jediný akcionář předá jiné majetkové hodnoty, kterými jsouteplovod Bratrská V3, teplovod Bratrská V2, teplovod BratrskáV5, teplovod Čechova V1, teplovod Bratrská V4, teplovod Če... chovaV6, teplovod 1 Zahradní, teplovod 2 Zahradní, teplovod ČechovaV0 pověřenému správci vkladu do 15ti dnů ode dne rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v sídlespolečnosti, který o převzetí těchto jiných majetkových hodnotvydá samostatné potrzení správce vkladu o splacení. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : a) jediný akcionář předá osobně pověřenému správci vkladupísemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku vplatném znění v sídle společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.před... zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Současně s prohlášením jediný akcionář předá správci vkladuveškeré nemovitosti, které jsou předmětem vkladu do 15ti dnůode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu v sídle společnosti zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem jediného akcionáře, a to takto:
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a totak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytíprávní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě bude akcionářvyro... zuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doporučenýmdopisem do rukou starosty Města Lipník nad Bečvou jako jedinéhoakcionáře. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůtybude akcionáři Města Lipník nad Bečvou do rukou starosty doručennávrh smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platnémznění s náležitostmi uvedenými v § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku v platném znění. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, sestanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanovísídlo společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.Emisní kurz upisovaných akcií se rovná nominální hodnotě nověupisovaných akcií, která činí 100.000,--Kč u jedné kmenové akciev listinné podobě znějící na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Všechny teplovody jsou z ocelového potrubí podzemního vedeníuložené ve žlabovém systému.
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Čechova V0teplovod Jiráskova-délka 190 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod 2 Zahradníteplovod DN 200-levá větev-délka 34 mteplovod DN 150-levá větev-délka 217 mteplovod DN 125-levá větev-délka 95 mteplovod DN 100-levá větev-délka 50 mteplovod DN ... 80-levá větev-délka 136 mteplovod DN 50-levá větev-délka 58 mteplovod 1991-levá větev-délka 127 m zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod 1 Zahradníteplovod DN 200-pravá větev-délka 34 mteplovod DN 150-pravá větev-délka 144 mteplovod DN 125-pravá větev-délka 24 mteplovod DN 100-pravá větev-délka 178 mteplovo... d DN 80-pravá větev-délka 308 m zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Čechova V6teplovod-1982-délka 22 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Bratrská V4teplovod DN 80-1980-pravá větev-délka 62 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Čechova V1teplovod 1979-délka 60 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Bratrská V5teplovod DN 50-1977-pravá větev-délka 24 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Bratrská V2teplovod DN 125-1968-pravá větev-délka 118 mteplovod DN 100-1968-pravá větev-délka 120 mteplovod DN 80-1968-pravá větev-délka 108 m
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : teplovod Bratrská V3teplovod DN 150-1970-levá větev-délka 140 mteplovod DN 100-1970-levá větev-délka 130 mteplovod DN 80-1970-levá větev-délka 128 mteplovod DN 50-1970-levá větev-d... élka 98 m zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : b) jiné majetkové hodnoty, kterými jsou stavby ve vlastnictvíMěsta Lipník nad Bečvou, které nejsou předmětem zápisu dokatastru nemovitostí, a to:
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:a)nemovitosti zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Lipník nad Bečvou,obec Lipník nad Bečvou- objekt občanské vybavenosti čp. 1410 nacházející se napoz... emku p.č. st. 1796 (pozemek jiného vlastníka)- objekt technické vybavenosti čp. 1422 nacházející se napozemku p.č. st. 1471/1 o výměře 739 m2 a pozemek p.č. st.1471/1 o výměře 739 m2- objekt občanské vybavenosti nacházející se na pozemku p.č.1471/2 o výměře 113 m2 a pozemek p.č. st. 1471/2 o výměře 113 m2- pozemek p.č. st. 1471/3 o výměře 508 m2- objekt technické vybavenosti nacházející se na pozemku p.č.st. 1471/4 o výměře 16 m2 a pozemek p.č. st. 1471/4 o výměře 16m2-ostatní stavební objekt nacházející se na pozemku p.č. st. 1479o výměře 96 m2 a pozemek p.č. st. 1479 o výměře 96 m2- ostatní stavební objekt nacházející se na pozemku p.č. st.1728 o výměře 147 m2 a pozemek p.č. st. 1728 o výměře 147 m2- objekt občanské vybavenosti čp. 1398 nacházející se na pozemkup.č. st. 2151 o výměře 1193 m2 a pozemek p.č. st. 2151 o výměře1193 m2- objekt technické vybavenosti nacházející se na pozemku p.č.st. 2362 o výměře 503 m2 a pozemek p.č. st. 2362 o výměře 503 m2-pozemek p.č. 353/3 jiná plocha o výměře 198 m2-pozemek p.č. 353/5 ostatní komunikace o výměře 1093 m2 zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Jediný akcionář v návaznosti na jednání zastupitelstva městarozhodl, aby Město Lipník nad Bečvou jako jediný předem určenýzájemce upsalo 316 kusů kmenových akcií v listinné podobě,... znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč,svým nepeněžitým vkladem ve výši 31,600.000,--Kč, což jesthodnota nemovitostí a jiných majetkových hodnot podle znaleckéhoposudku zpracovaného znalci ing. Janem Dvořákem a JosefemBártkem, kteří byli jmenováni usnesením Krajského soudu vOstravě č.j. 29 Cm 20/2001. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Zvýšení základního kapitálu o částku 31,600.000,-Kč se provedeupsáním 316 (třistašestnácti) kusů kmenových akcií o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy:Jednostotisíckor... unčeských) v listinné podobě a znějící na jméno.Převoditelnost těchto akcií je omezena, resp. podmíněnasouhlasem valné hromady, dle čl. 7 stanov společnosti. Všechnyakcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jedinýmakcionářem společnosti - Městem Lipník nad Bečvou, IČ 00301493. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Město Lipník nad Bečvou jako jediný akcionář v návaznosti najednání zastupitelstva města rozhodl ve smyslu ust. § 203 anásl. obchodního zákoníku, v souladu s ust. § 59 a § 60obchod... ního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upsáním novýchakcií dále specifikovaným nepeněžitým vkladem akciovéspolečnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník nadBečvou, část Lipník nad Bečvou I. - Město, Na Bečvě čp. 1398,PSČ 751 31, IČ 25871226 o částku ve výši 31,600.000,--Kč, slovy:Třicetjednamilionůšestsettisíckorunčeských, přičemž senepřipouští upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2002 - 13. června 2002 : Jediný akcionář pověřuje správce nepeněžitého vkladu jedinéhoakcionáře místopředsedu představenstva akciové společnosti TEPLOLipník nad Bečvou p. Petra Psotu, r.č. 69.01.13./5681, ... bytem vLipníku nad Bečvou, Mlýnecká 1214. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů