Trendy

5 978 808 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

255 115 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

3 039 158 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

3.7.2002 - 30.6.2014 Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 73970
3.1.2001 - 3.7.2002 Třinec - Staré Město, Frýdecká 224, PSČ 73970

25872940

DIČ

Není plátce DPH

27.2.2002 - 30.6.2014

CZ25872940

Datum vzniku

3. ledna 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2014

Historické názvy

3.7.2002 - 30.6.2014

Sochorová válcovna TŽ, a.s.

18.6.2001 - 3.7.2002

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - sochorová válcovna, a.s. , příslušná ke koncernu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

3.1.2001 - 18.6.2001

TRIFER, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2437

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.11.2003 - 30.6.2014

401 000 000 Kč

18.9.2002 - 19.11.2003

401 000 000 Kč

27.3.2002 - 18.9.2002

1 000 000 Kč

3.1.2001 - 27.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třinec

Historické provozovny

1.7.2002 - 30.6.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 272 03, Kladno - Kročehlavy

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 - 30. června 2014 : Vymazává se ke dni zápisu do obchodního rejstříku fúze zanikající obchodní společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČO... 258 72 940, do nástupnické obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646. Právní důvod výmazu: Obchodní společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., zanikla fúzí sloučením do obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jakožto nástupnické společnosti, na základě projektu fúze ze dne 15.04.2014 a celé její jmění přešlo na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : h) Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % emisníhokursu jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání(uzavření smlouvy o upsání akcií). Nebude-li tato část emisního... kursu upsaných akcií v této lhůtě splacena započtením peněžitépohledávky či peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti(uzavřením dohody o započtení), je upisovatel povinen taktonesplacenou část emisního kursu jím upsaných akcií v téže lhůtěsplatit v penězích na zvláštní účet otevřený za tím účelemspolečnosti na její jméno u banky HSCB Bank plc-pobočka Praha sesídlem Praha 1, V Celnici 10, č.u. 001-006246-031, clearingovéčíslo 0624603109/8150. Zbývající část emisního kursu upsanýchakcií je upisovatel povinen po zápisu zvýšení základníhokapitálu podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříkusplatit v penězích do jednoho roku od zápisu této jeho výše doobchodního rejstříku na účet společnosti vedený u banky Komerčníbanka, č.ú. 274652570277/0100. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : g) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedenépeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávcespolečnosti na splácení emisního kursu jimi upsaných akcií.Předmětem... započtení mohou být tyto pohledávky:i) Pohledávky věřitele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlemTřinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ: 18050646vůči společnosti v celkové výši 51.936.079,-Kč. Jedná se onásledující pohledávky:a) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši11.477.859,-Kč, která vznikla na základě Smlouvy o postoupenípráv dle § 524 a násl. obč. zák., o převzetí závazků podle ust.§ 531 odst. 1 obč. zák. a vypořádání souvisejících vzájemnýchpráv a závazků uzavřené mezi věřitelem a společností dne19.03.2002.b) pohledávka věřitele za zaplacení úplaty za postoupení částipohledávky za služníkem JUDr. Jiřinou Lužovou, správcemkonkursní podstaty úpadce Konstrukční oceli POLDI s.r.o., IČ:47535474, ve výši 28.050.000,-Kč, která vznikla na základěSmlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností avěřitelem dne 19.03.2002.c) pohledávka věřitele na zaplacení úplaty za postoupení částipohledávky za dlužníkem JUDr. Tomášem Pelikánem, správcemkonkursní podstaty úpadce POLDI OCEL, s.r.o. , IČ: 49551264, vevýši 12.408.220,-Kč, která vznikla na základě Smlouvy opostoupení pohledávky uzavřené mezi společností a věřitelem dne19.03.2002.Připouští se možnost započtení pouze do výše 51.936.079,-Kč(slovy: Padesátjedenmilióndevětsettřicetšesttisícsedmdesátdevětkorun českých).ii) Pohledávka věřitele R.F.G., a.s. se sídlem Brno, Kšírova116, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 63079658 vůči společnosti ve výši132.500.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku navrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne7.2.2001 a jejího dodatku ze dne 15.03.2002. Připouští semožnost započtení do výše 132.500.000,-Kč.iii) Pohledávka věřitele NUSPPA, a.s. se sídlem Praha 2, Odborů4, PSČ 120 00, IČ: 25740644 vůči společnosti ve výši132.500.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku navrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne7.2.2001 a jejího dodatku ze dne 15.03.2002. Připouští semožnost započtení do výše 132.500.000,-Kč.Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akciíbude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracujepředstavenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný zaspolečnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisuakcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsoupovinni v níže uvedené 30 denní lhůtě návrh dohody podepsat ajeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohoděmusí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovatelimusí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavřou se společností v písemné formě. Podpisy nasmlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnostiv... ypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej každému předemurčenému zájemci ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od právní mocirozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolenzápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií sestanoví v délce třiceti (30) dnů do doručení jejího návrhupředem určenému zájemci. Každý z předem určených zájemců jeoprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v kanceláři notáře JUDr.Vladislava Sikory, notáře v Českém Těšíně, se sídlem kancelářeČeský Těšín, Štefánikova 21/20, vždy v pracovní dny o 9.00 hod.do 16.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovitéhodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nověupisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč,... emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě100.000,-Kč činí 100.000,-Kč a emisní kurs jedné nově upisovanéakcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícímpoměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"):i) R.F.G., a.s. se sídlem Brno, Kšírova 116, č.p. 492, PSČ 6... 1900, IČ: 63079658- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč- 4 ks akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč- 164 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč stím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí164.410.000,-Kčii) NUSPPA, a.s. se sídlem Praha 2, Odborů 4, PSČ 120 00, IČ:25740644- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč- 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč- 164 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč stím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí164.410.000,-Kčiii) TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec-Staré Město,Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ: 18050646- 8 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč- 71 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč stím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí71.180.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : c) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosti vzdalpřednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcieupisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodníhozák... oníku. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budouupisovat tyto akcie:i) 10 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kči... i) 9 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kčiii) 399 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-KčS nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako sakciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku400.000.000,-Kč (slovy: Čtyřistamiliónů korun českých), tj. zčástky 1.000.000,-Kč (slovy: Jedenmilión korun českých) načástku 401... .000.000,-Kč (slovy: Čtyřistajedenmilión korunčeských) upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2002 - 18. září 2002 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 22.05.2002 ozvýšení základního kapitálu společnosti:
posunout dolů