Základní údaje

Historické adresy

27.9.2006 - 30.12.2009 Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000
13.3.2000 - 27.9.2006 Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 50011
3.9.1999 - 13.3.2000 Hradec Králové, Ant. Dvořáka 1117, PSČ 50002

25926519

DIČ

Není plátce DPH

25.10.1999 - 30.12.2009

CZ25926519

Datum vzniku

3. září 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. prosince 2009

Historické názvy

3.9.1999 - 30.12.2009

Perroni a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1967

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.10.2007 - 30.12.2009

450 000 000 Kč

27.9.2006 - 19.10.2007

450 000 000 Kč

16.2.2001 - 27.9.2006

50 000 000 Kč

25.10.2000 - 16.2.2001

50 000 000 Kč

3.9.1999 - 25.10.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2009 - 30. prosince 2009 : Společnost Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku.Společnost Perroni a... .s. zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností Keriani, a.s., IČ: 26932628, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10059, na kterou přešlo jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:a) Smlouvy o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č.... 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,b) ve Smouvách o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromadyc) peněžitá pohledávka upisovatele GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA bude započtena ve výši 58,000.000,- Kč (padesátosmilionůkorunčeských) proti pohledávce Perroni a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu a peněžitá pohledávka upisovatele KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA bude započtena ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) proti pohledávce Perroni a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálud) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu.e) Smlouva o započtení musí být mezi společností Perroni a.s. a konkrétním upisovatelem akcií uzavřena ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií tímto upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : valná hromada vyslovuje souhlas se započtením shora uvedené pohledávky společnosti GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA ve výši 58,000.000,- Kč (p... adesátosmmilionůkorunčeských) vůči Perroni a.s. shora uvedené peněžité pohledávky společnosti KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) vůči Perroni a.s. proti pohledávkám společnosti Perroni a.s. za shora uvedenými upisovateli - předem určenými zájemci na splacení emisního kursu shora uvedených akcií, resp. jmenovité hodnoty upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu existují pohledávky věřitelů vůči společnosti Perroni a.s.: pohledávka věřitele GLEACHER - TRADING, SER... VICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA na vrácení jistiny úvěru ve výši 58,000.000,- Kč (slovy: padesátosmmilionůkorunčeských) vyplývající se Smlouvy o úvěru ze dne 17.5.2006 uzavřené mezi věřitelem GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA a společnosti Perroni a.s., pohledávka věřitele KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA na vrácení jistiny úvěru ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 17.5.2006 uzavřené mezi věřitelem KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA a společností Perroni a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitými vklady tak, že každý z upisovatelů akcií je povinen splatit část jmenovité hodnoty jim upsaných akcií ve výši 30% (třicetprocent) v... e lhůtě 20 dnů od upsání akcií a zbývající část ve výši 70% (sedmdesátprocent) ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty akcií do výše 30% (třicetprocent) bude hrazena jednak započtením níže uvedených pohledávek a jednak ve zbývající výši peněžními prostředky, které budou složeny na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, č. účtu 805762010/2700 zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : emisní kurs popisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorun... českých) zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, předem určenými zájemci činí 20 dnů ode dne, kdy jim bude doručena výzva společnosti k upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o...  upsání akcií. Představenstvo společnosti výzvu k upisu akcií, která bude obsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předá předem určeným zájemcům nebo jejich zástupcům osobně nebo jim odešle doporučenou poštou na adresu jejich sídla, a to ve lhůtě do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je zasedací místnost v 3. patře domu na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00 zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE U... NIPESSOAL LDA se sídlem Av. Arriaga no. 77, Edificio Marina Forum, Sé, Funchal, Madeira, Portugal, reg. č. 511134142 (dále jen GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA) a KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Av. Arriaga no. 77, Edificio Marina Forum, Sé, Funchal, Madeira, Portugal, reg. č. 51134053 (dále jen KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA). Předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Perroni a.s., která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch. zákoníku. Předem určení zájemci upíší nové akcie takto: právnická osoba GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA upíše 200 kusů (dvěstě) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) a právnická osoba KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA upíše 200 kusů (dvěstě) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : valná hromada rozhodla, že přednostní právo všech akcionářů společnosti k upsání nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se vylučuje, a to z důvodu, že část emisního kur... su nových akcií bude hrazena započtením se závazky společnosti vůči věřitelům, kteří jsou zároveň ochotni v rámci zvýšení základního kapitálu poskytnout nemalé finanční prostředky. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkém 400 kusů (čtyřista) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkoru... nčeských), akcie nebudou kótované. Celková jmenovitá hodnota nových akcií tak činí 400,000.000,- Kč (čtyřistamilionůkorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2006 - 27. září 2006 : Valná hromada společnosti Perroni a.s. přijala dne 19.7.2006 usnesení následujícího obsahu:- valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových ak... cií předem určenými zájemci ze stávajících 50,000.000,- Kč (padesátmilionůkorunčeských) na 450,000.000,- Kč (čtyřistapadesátmilionůkorunčeských) o 400,000.000,- Kč (čtyřistamilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti a jejich dceřiných společností. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : Při úpisu musí upisovatel předložit doklad o úhradě příslušnéčástky na výše uvedený účet společnosti. Za doklad o úhradě sepovažuje při hotovostní platbě potvrzení banky o složeníp... říslušné částky na účet společnosti, při bezhotovostní platběpotvrzení banky o připsání příslušné částky na výše uvedený účetspolečnosti nebo písemné potvrzení společnosti o splacenístanovené části emisního kursu na shora uvedený účet.Při bezhotovostní platbě uvede upisovatel jako variabilní symbolsvé identifikační číslo 511 121 210. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : e) emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominálníhodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských)za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč(slo... vy: jednostotisíckorunčeských). Upisovatel je povinenpřed upisováním nových akcií splatit na účet společnosti, čísloúčtu 8010-1809257753/0300, vedený u ČSOB, a.s., 30 % emisníhokursu nových akcií, zbytek emisního kursu nových akcií jeupisovatel povinen splatit na tentýž účet společnosti ve lhůtějednoho (1) roku od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : d) lhůta pro upisování akcií s vyloučením přednostního práva:zájemce "LEIMBACH" může upisovat nové akcie ve lhůtě třiceti(30-ti) dnů, počínaje prvním pracovním dnem kalendářního tý... dnenásledujícího po týdnu, v němž nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Hradci Králové o zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Místem pro upisování akcií je: kancelář předsedypředstavenstva této společnosti - Hradec Králové,ul. Školská 96, vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00hodin. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : c) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci- obchodní společnosti s obchodním jménem LEIMBACH -CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Av. Arriaga, n. 77,Edifi... cio Marina Forum, 6 andar, sala 605, Sé, Funchal, Portugal,N.I.P.C.: 511 121 210 (dále jen "LEIMBACH"). Zájemce "LEIMBACH"může upisovat nové akcie pouze peněžitým vkladem zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : b) vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře na upisovánínových akcií, důvodem vyloučení přednostního práva na upisováníakcií je vstup strategického a kapitálově silného zahr... aničníhoakcionáře do společnosti zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : a) na zvýšení základního jmění bude upsáno 490 kusů kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě.
 • 13. března 2000 - 25. října 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Perroni a.s.při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. 1. 2000:Jediný akcionář této obchodní společnosti Ing. Radek Balounpři... výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základníhojmění společnosti Perroni a.s. o 49.000.000,- Kč (slovy:čtyřicetdevětmiliónůkorunčeských) ze stávajícího 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmiliónkorunčeských) na 50.000.000,- Kč (slovy:padesátmiliónůkorunčeských), nepřipouští se možnost upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění,bez omezení. Způsob provedení zvýšení základního jmění: zobrazit více skrýt více
posunout dolů