Základní údaje

Historické adresy

15.1.2002 - 31.5.2006 Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
14.9.2000 - 15.1.2002 Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020
24.10.1994 - 14.9.2000 Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6
21.1.1991 - 24.10.1994 Ostrava

00002593

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.5.2006

CZ00002593

Datum vzniku

21. ledna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. května 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. května 2006

Historické názvy

22.8.2005 - 31.5.2006

OKD, a. s.

15.1.2002 - 22.8.2005

OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

25.3.1996 - 15.1.2002

OKD, a. s.

21.1.1991 - 25.3.1996

Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 122

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.3.1997 - 31.5.2006

24 300 000 000 Kč

2.1.1995 - 5.3.1997

27 800 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. května 2006 - 31. května 2006 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační... číslo: 000 02 593.Právní důvod výmazu:OKD, a.s. zanikla rozdělením na základě projektu rozdělení a smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006, přičemž část jmění přešla na OKD, Mining, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ:728 30, IČ: 26863154 a zároveň vznikly následující nástupnické společnosti RPG Trading, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 089, RPG Transport, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 101, RPG Gas, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 277 69 119, RPG RE Residential, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ:277 69 127, RPG RE Commercial, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 135 a RPG RE Land, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ: 701 97, IČ: 277 69 143, na které přešla zbývající část jmění zaniklé OKD, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2005 - 31. května 2006 : Došlo ke sloučení společnosti OKD, a.s. se společnostmi ČMD, a.s. se sídlem Stonava čp. 1077, okres Karviná, PSČ 735 34, IČ: 46356215, zapsaná ve vložce 2679, oddílu B. obchodního ... rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129, zapsaná ve vložce 3508, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, OKD, Podnikatelská, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 25855816, zapsaná ve vložce 2321, oddílu B. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a na nástupnickou společnost OKD, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění všech zanikajících společností ČMD, a.s., K.O.P., a.s. a OKD, Podnikatelská, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21.11.2005. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2005. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2005 - 31. května 2006 : Mimořádná valná hromada OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 728 30, IČ: 00002593, zapsané v obchodním ... rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, konaná v sídle společnosti dne 25. července 2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost KARBON INVEST, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217, IČO: 25691431 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 23.838.099 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc devadesáti devíti kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,0992 %, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 23.838.232 ks (slovy: dvaceti tří miliónů osmi set třiceti osmi tisíc dvou set třiceti dvou kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,0997 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.010,- Kč (slovy: jeden tisíc deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AB3152/05 vypracovaným společností NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 11000, IČO 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 1.010,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 1.008,80 Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KARBON INVEST, a.s. 98,0997 % hlasů všech akcionářů společnosti OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2004 - 31. května 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2003 v sídle společnosti rozhodla o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího - OKD, a.s., člen ... koncernu KARBON INVEST, a.s., a to vnitřní organizační složky - jednotky nezapsané v obchodním rejstříku Důl Barbora se sídlem Karviná-Doly, č.p. 198, PSČ 735 02, kupujícímu - DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. května 2006 : Dodatkem č. 26 ze dne 17. 12. 2002 k rozhodnutí č. 1představenstva OKD, a. s. ze dne 14.1.1991 se ruší ke dni 31.12. 2002 odštěpné závody OKD, a. s. Důl Odra, odštěpný závod sesídl... em Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41, OKD, a. s. DůlDarkov, odštěpný závod se sídlem Karviná - Doly, č. p. 2179, PSČ735 02, OKD, a. s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod se sídlemKarviná-Doly, ulice Čs. armády č. p. 1, PSČ 735 02, OKD, a. s.Důl Lazy, odštěpný závod se sídlem Orlová - Lazy, č. p. 605, PSČ735 12, OKD, a. s. Důl Paskov, odštěpný závod se sídlem Staříčč. p. 528, PSČ 739 43, OKD, a. s. Báňská obchodní společnost,odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovonám. 5, PSČ 729 95, OKD, a. s. Energetika, odštěpný závod sesídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 30, OKD,a. s. Automatizace řízení, odštěpný závod se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41, OKD, a. s. Správamajetku, odštěpný závod se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Gregorova 3/2582, PSČ 701 00, OKD, a. s. Zásobování, odštěpnýzávod se sídlem Ostrava 1, Gregorova 3, PSČ 701 00, OKD, a. s.IMGE, odštěpný závod se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí č. 2,PSČ 702 00, OKD, a. s. Hornické muzeum, odštěpný závod se sídlemOstrava-Petřkovice, Pod Landekem č. 64 a veškerý majetek vevýkonu vlastnického práva, veškerá práva, pohledávky a závazkynáležející k tomuto majetku, s nímž hospodařily zrušené odštěpnézávody, podle stavu ke dni 31. 12. 2002 se svěřují věcněpříslušným nástupnickým vnitřním organizačním složkám - jednotkámnezapsaným do obchodního rejstříku, zřízeným na základě Směrniceč. 1/2003 představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBONINVEST, a. s. ze dne 17. 12. 2002. Ředitelé vnitřníchorganizačních složek a případně jiné osoby jsou oprávnění činitza OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., jakozmocnitele, právní úkony výlučně na základě plné moci v rozsahujim uděleného zmocnění. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 31. května 2006 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, a.s. konané dne14.12.2001 o prodeji části podniku OKD, a.s. se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30.IČ 00002... 593 - organizační složky podniku OKD, a.s. Důl Odra,odštěpný závod se sídlem Petřvald, Závodní ul. 1755, PSČ 735 41kupujícímu DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem,Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739 zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 1999 - 31. května 2006 : Ke dni 2.4.1999 se vymazává z obchodního rejstříku odštěpnýzávod OKD, a.s. Důlní mechanizace, se sídlem Ostrava 1,Gregorova 3, PSČ 701 00 s tím, že veškerá práva a závazky, výkonpr... áva vlastnictví k majetku zrušeného odštěpného závodu OKD,a.s. Důlní mechanizace přechází dnem 28.2.1999 na OKD, a.s.Zásobování, odštěpný závod. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1996 - 31. května 2006 : Sloučení ke dni 31.12.1996:OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie, akciováspolečnost se sídlem Ostrava, Smetanovo náměstí 2 PSČ 702 00sOKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská O... strava, Prokešovo náměstí6 PSČ 728 30,a to na základě rozhodnutí řádné valné hromady OKD, a.s. ze dne7.6.1996 a rozhodnutí mimořádné valné hromady OKD, Inženýringměřictví, geologie a ekologie, akciová společnost ze dne7.6.1996, s tím, že OKD, a.s. převzala veškeré obchodní jmění,práva a závazky OKD, Inženýring měřictví, geologie a ekologie,akciová společnost a stává se jejím univerzálním právnímnástupcem. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1996 - 31. května 2006 : Mimořádná valná hromada OKD, a.s. ze dne 22.12.1995 schválila kedni 31.3.1996 sloučení s OKD, Bytservis, akciová společnost, sesídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ČSA 25 s tím, že ke ... dnisloučení přebírá OKD, a.s. veškeré obchodní jmění, práva azávazky zrušené společnosti OKD, Bytservis, akciová společnost.Odštěpný závod OKD, a.s. Správa majetku, odštěpný závod sesídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Čs. armády 25 byl zřízen nazákladě dodatku č. 13 ze dne 21.2.1996 k rozhodnutípředstavenstva OKD, a.s. ze dne 14.1.1991 ke dni 1.4.1996. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1995 - 31. května 2006 : I. Sloučení ke dni 31.12.1995 OKD, Automatizace řízení, akciováspolečnost, Ostrava se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Gregorova 3 s OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Pr... okešovo náměstí 6, a to na základě usnesení mimořádné Valnéhromady OKD, a.s., konané dne 22.12.1995 a usnesení mimořádnéValné hromady OKD, Automatizace řízení, akciová společnost,Ostrava, konané dne 22.12.1995 s tím, že OKD, a.s. převzalaveškeré obchodní jmění, práva a závazky OKD, Automatizaceřízení, akciová společnost Ostrava, se sídlem Ostrava-MoravskáOstrava, Gregorova 3. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1995 - 31. května 2006 : Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. DůlDoubrava, odštěpný závod se sídlem Doubrav... a zanikl sloučením kedni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Čs. armáda, odštěpný závod sesídlem Karviná, PSČ 735 02. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1995 - 31. května 2006 : Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl 9.květen, odštěpný závod se sídlem Stonav... a, pošta Horní Sucházanikl sloučením ke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Darkov,odštěpný závod se sídlem pošta Karviná 6, PSČ 735 06. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1995 - 31. května 2006 : Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. Důl Dukla,odštěpný závod se sídlem Havířov Su... chá zanikl sloučením ke dni1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlemOrlová-Lazy, PSČ 735 12. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1995 - 31. května 2006 : Právní důvod výmazu:Dodatkem č. 9 ze dne 30.6.1995 k rozhodnutí č. 1 představenstvaOKD, a.s. ze dne 14.1.1991 odštěpný závod OKD, a.s. DůlFrantišek, odštěpný závod se sídlem Horní ... Suchá zanikl sloučenímke dni 1.7.1995 s OKD, a.s. Důl Lazy, odštěpný závod se sídlemOrlová-Lazy, PSČ 735 12. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1994 - 31. května 2006 : Dodatkem č. 7 ze dne 23.12.1993 č. 1 představenstva ze dne14.1.1991 byl z dosavadních vnitřních organizačních jednotek(OKD, a.s. Důl František se sídlem Horní Suchá, OKD, a.s. Důl ... 9.květen se sídlem pošta Horní Suchá, Stonava, OKD, a.s. DůlDarkov se sídlem pošta Karviná 6, OKD, a.s. Důl Čs. armáda sesídlem Karviná, OKD, a.s. Důl Doubrava se sídlem Doubrava, OKD,a.s. Důl Lazy se sídlem Orlová - Lazy, OKD a.s. Důl Dukla sesídlem Havířov-Suchá, OKD, a.s. Důl Julius Fučík se sídlemPetřvald, OKD, a.s. Důl Odra se sídlem Ostrava, OKD, a.s. DůlPaskov se sídlem Paskov, OKD, a.s. Báňská obchodní společnost sesídlem Ostrava 1, 30. dubna 35, OKD, a.s. Důlní mechanizace sesídlem Ostrava 1, Českobratrská 2) ke dni 1.1.1994 zřízenyodštěpné závody.Rozhodnutím představenstva č. 18 ze dne 15.12.1993 byla dnem31.12.1993 zrušena vnitřní organizační jednotka OKD, a.s. DůlStaříč s tím, že veškerý majetek, práva, závazky a povinnostizrušené VOJ byly převedeny na VOJ, a.s. Důl Paskov se sídlem vPaskově. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1994 - 31. května 2006 : Dne 1.1.1994 byla v souladu s ust. par. 476 a násl. obchodníhozákoníku uzavřena mezi OKD, a.s. Ostrava se sídlem Ostrava 1,Prokešovo nám. 6 a FITE, akciová společnost se sídlem Ost... rava -Mar. Hory, Výstavní 8, smlouva o prodeji vnitřní organizačníjednotky Báňská vývojová základna se sídlem v Ostravě - Mar.Horách, Výstavní 8. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1994 - 31. května 2006 : V obchodním rejstříku, oddílu B, vložka 122 se zapisujerozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.3.1994, kterýmvalná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky30 922 ... 000 000,-Kč na částku 27 800 000 000,-Kč a to vzetím zoběhu 3 122 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 milión Kčkaždá. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 1) Rozhodnutím představenstva č. 10 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Revírní báňská záchra... nnástanice a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 6.1.1994 pod sp.zn. B 766. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 7) Rozhodnutím představenstva č. 16 ze dne 10.12.1993 byly zVOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Rekultivace, a.s. ke dnijejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zař... ízení,pěstitelské celky, jiný hmotný inv. majetek, nedokončené hmotnéinvestice, poskytnuté zálohy na HIM, ostatní jmění - všespecifikováno v účetních sestavách. Akciová společnost byla doobchodního rejstříku zapsána ke dni 18.1.1994 pod sp. zn. B 777. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 6) Rozhodnutím představenstva č. 15 ze dne 10.12.1993 bylmajetek, práva a závazek, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Automatizace řízenía... kciová společnost Ostrava. Akciová společnost byla doobchodního rejstříku zapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 773. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 5) Rozhodnutím představenstva č. 14 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Ostravsko-karvinskéko... ksovny, a.s. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn. B 740. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 4) Rozhodnutím představenstva č. 13 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Inženýring měřičství,... geologická ekologie a.s. Akciová společnost byla do obchodníhorejstříku zapsána ke dni 28.1.1994 pod sp. zn. B 775. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 3) Rozhodnutím představenstva č. 12 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Doprava, a.s. Akciová... společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994pod sp. zn. B 767. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 2) Rozhodnutím představenstva č. 11 ze dne 8.12.1993 bylmajetek, práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ vložen kedni vzniku do akciové společnosti OKD, Pila - Salma, a.s.Akc... iová společnost byla do obchodního rejstříku zapsána ke dni27.1.1994 pod sp. zn. B 782. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 9) Rozhodnutím představenstva č. 1 ze dne 25.1.1993 adodatkem č. 1 k tomuto rozhodnutí ze dne 10.12.1993 byl majetek,práva a závazky, s kterými hospodařila VOJ, s výjimkou závaz... ků zhornické činnosti z minulých let a závazků z hornické činnosti zminulých let a závazků souvisejících s útlumem těžby uhelnýchzásob, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu vrozsahu usnesení vlády ČR č. 691 ze dne 9.12.1992, vložen ke dnivzniku do akciové společnosti - VOKD, a.s.Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vklademzakladatele spočívajícím v majetkové podstatě VOJ a ostatnímajetek bude převeden na společnost ke dni vzniku a.s. včetněpřevodu na závazků ve stejném rozsahu. Akciová společnost bylado obchodního rejstříku zapsána ke dni 1.1.1994 pod sp. zn.B 595. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 1994 - 31. května 2006 : ad 8) Rozhodnutím představenstva č. 17 ze dne 10.12.1993 byly zVOJ vloženy do akciové společnosti OKD, Bytservis, a.s. ke dnijejího vzniku: pozemky, budovy a stavby, stroje a zaříz... ení, jinýhmotný inv. majetek, nedokončené hmotné investice, poskytnutézálohy na HIM, ostatní jmění - vše specifikováno v účetníchsestavách. Akciová společnost byla do obchodního rejstříkuzapsána ke dni 20.1.1994 pod sp. zn. B 785. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1991 - 31. května 2006 : Způsob založení: Akciová společnost byla zřízena rozhodnutím č.208/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 29.12.1990, č.j.1804/401.
 • 21. ledna 1991 - 31. května 2006 : D e n v z n i k u: 21. ledna 1991.
 • 22. srpna 2005 - 28. prosince 2005 : Akcie znějící na majitele jsou kmenové vydány v zaknihované podobě
 • 22. dubna 1998 - 28. prosince 2005 : Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě.
 • 5. března 1997 - 28. prosince 2005 : Akcie: všechny akcie jsou akciemi kmenovými.
 • 5. března 1997 - 22. srpna 2005 : Akcie znějící na majitele jsou vydány v zaknihované podobě ajsou veřejně obchodovatelné.
 • 5. března 1997 - 22. dubna 1998 : Akcie znějící na jméno jsou vydány v zaknihované podobě a jsoupřevoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
 • 26. listopadu 1996 - 5. března 1997 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 7.6.1996 bylorozhodnuto o snížení základního jmění společnosti na částku24.300.000.000,-Kč, a to vzetím akcií z oběhu.
 • 21. ledna 1991 - 25. března 1996 : Název společnosti - zkratka:a) Ostravsko-karvinské doly, a.s.b) OKD, a.s.
 • 21. ledna 1991 - 2. ledna 1995 : Základní kapitál činí: 30 922 mil. Kčs. Jediným akcionářem jestát zastoupený zakladatelem. Akcie společnosti do dobypřistoupení alespoň jednoho akcionáře se nevydávají.
posunout dolů