Trendy

29 538 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

35 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 598 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

7.3.2000 - 27.10.2016 Pardubice, Pražská 607, PSČ 53002

25935992

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

7. března 2000

Datová schránka

iezgqa9

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2035

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.1.2013

10 000 000 Kč

Historické jmění

13.2.2004 - 18.1.2013

5 755 000 Kč

22.8.2002 - 13.2.2004

3 755 000 Kč

2.5.2001 - 22.8.2002

3 000 000 Kč

7.3.2000 - 2.5.2001

3 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. prosince 2012 - 18. ledna 2013 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou TOTO CZ a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 5.755.000,-- Kč (slovy ... pět milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) o částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých).2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tj. bude činit 5.000,--Kč (slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Všech 849 (slovy osm set čtyřicet devět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se tímto jediný akcionář výslovně vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionáře, a to obchodní společnost s obchodní firmou Turf Praha a.s. se sídlem Praha 5 – Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 25157736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7800, která upíše všech těchto 849 (slovy osm set čtyřicet devět) akcií ve smlouvě o upsání akcí dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem, a to obchodní společností s obchodní firmou Turf Praha a.s., a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.3. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.4. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcí musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.5. Tento předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) nových akcií, které upíše, tj. částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 849 nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 107-3779960227/0100 vedený u banky Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2003 - 13. února 2004 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti.Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýš... en: 2 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno.Počet, druh, jmenovitá hodnota podoba a forma upisovaných akcií:20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno.Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akconáři společnosti, kterým je Jockey Club České republiky se sídlem Praha 5, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 41 18 65 32.Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02.Lhůta ve které lze akcie upsat:Nové akcie lze upsat ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva upisovateli označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností.Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit tak, že předá společnosti movitou věc, která je předmětem vkladu a uzavře se společností smlouvu o splacení vkladu.Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem věci ve vlastnictví Jockey Clubu České republiky, a to výpočetní technikou - systémem pro totalizátorové sázky Data Tote mobile system Series 6, přičemž ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo určeno znaleckým posudkem znalce ing. Miroslava Frýby ze dne 31.3.2003 č. 47/03/2003 částkou ve výši 2 026 589,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydáno 20 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění se považuje za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
  • 18. října 2001 - 22. srpna 2002 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 4. září2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti.Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZa.s. zvý... šen: 755 000,-- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu není připuštěno.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:151 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč v listinnépodobě znějící na jméno.Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování novýchakcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základníhokapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využitípřednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií.Všechny nové akcie v počtu 151 akcie na zvýšení základníhokapitálu o částku 750 000,-- Kč budou upsány na základě dohodyvšech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základníhokapitálu.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti TOTO CZa.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02.Lhůta, ve které lze akcie upsat:Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základníhokapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena ve lhůtě3 měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu tétolhůty bude akcionářům oznámen představenstvem na adresu jejichsídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.Emisní kurs všech nových akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou, tedy 5 000,-- Kč za jednu akcii.Akcionáři jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsanýchakcií do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem,a to na zvláštní účet akciové společnosti TOTO CZ a.s. uČeskoslovenské obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích, kterýza tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je upsáníakcií neúčinné.Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy 70 % emisního kursuupsaných akcií, jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do28. února 2002. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů