Trendy

808 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 161 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

9 887 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 13.9.2014 Štěpánská 629/59, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

19.12.2013 - 13.9.2014 č.p. 111, 503 15 Myštěves
22.10.2001 - 19.12.2013 Myštěves 111, PSČ 50315

25960245

DIČ

od 12.1.2004

CZ25960245

Datum vzniku

22. října 2001

Datová schránka

wc7eipb

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2206

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.8.2010

8 900 000 Kč

Historické jmění

13.5.2002 - 5.8.2010

14 550 000 Kč

22.10.2001 - 13.5.2002

13 400 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2133150001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. září 2014 : Počet členů správní rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2009 - 5. srpna 2010 : Valná hromada společnosti, konaná dne 24.září 2009 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti:1 Důvodem snížení základního kapitálu je:1.1 Naložení s vlastními akci... emi v majetku společnosti v souladu s ustanovením § 161b obchodního zákoníku1.2 Úhrada ztráty z minulých let.2 Rozsah snížení2.1 Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 14,550.000,-- Kč (čtrnáct milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 5,650.000,-- Kč (pět milionů šest set padesát tisíc korun českých) na částku 8,900.000,-- Kč (osm milionů devět set tisíc korun českých), přičemž o částku 660.000,-- Kč (šest set šedesát tisíc korun českých) se základní kapitál snižuje z důvodu naložení s vlastními akciemi společnosti a o částku 4,990.000,-- Kč (čtyři miliony devět set devadesát tisíc korun českých) se základní kapitál společnosti snižuje z důvodu úhrady ztráty z minulých let.3 Způsob snížení3.1 Snížení základního kapitálu z důvodu naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti bude provedeno zrušením 66 (šedesáti šesti) kusů vlastních akcií (kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) pořadová čísla 811 až 876 vydaných v listinné podobě; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí.3.2 Snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty z minulých let bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.3.3 Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen "veřejný návrh smlouvy") vypracuje představenstvo společnosti a uveřejní jej způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3.4 Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat zejména:3.4.1 firmu a sídlo navrhovatele3.4.2 podstatné náležitosti smlouvy včetně údaje, že jde o bezplatné vzetí akcií z oběhu3.4.3 dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy3.4.4 důvody, proč je veřejný návrh smlouvy činěn3.4.5 další podmínky uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu, včetně způsobu jeho přijetí, okamžiku uzavření smlouvy a možnosti odstoupení od takto uzavřené smlouvy4 Předložení listinných akcií4.1 Akcionář, který přijme veřejný návrh smlouvy je povinen předložit listinné akcie společnosti, jichž se přijetí veřejného návrhu smlouvy týká, do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.2 Předožené akcie společnosti zničí. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : resp. dnem, následujícím po dni, který bude uveden ve smlouvě oupsání akcií jako den, kterým smlouva o upsání akcií nabýváúčinnosti, pokud smlouva o upsání akcií bude uzavřena post... upemdle předposledního odstavce čl. E tohoto usnesení, tedy budeuzavřena přede dnem, ve kterém bude toto usnesení zapsáno doobchodního resjtříku, avšak s rozvazovací podmínkou, jíž jeprávní moc rozhodnudtí o zamítnutí návrhu na zápis tohotousnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : která počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém budeuzavřena smlouva o upsání akcií /§ 104 odst. 5 obch. zák./ - tov případě, že smlouva o upsání akcií bude uzavřena na zákl... aděnávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který společnostdoručí až bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -G-Upisovatel /zájemce uvedený v čl. D tohoto usnesení/ je povinensplatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnostivedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Hradec Králové, v K... opečku75, číslo účtu 1016004502/5500, a to ve lhůtě 30 dnů, zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -F-Emisní kurs nových akcií, které budou nabídnuty k upsání zájemciuvedenému v čl. D tohoto usnesení je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněnélhůtě 30 /třiceti/ dnů zájemce, tedy společnost SOCIETÁ ITALIANAPER LE IMPRESE ALL ESTERO - SIMEST S.P.A. se sídlem ŘÍM... , CORSOVITTORIO EMANUELE II, 323, PSČ 00186, daňový kód a číslo zápisu04102891001, doručí do sídla společnosti akceptovaný návrhsmlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě oupsání akcií musí být úředně ověřen. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve,než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do... obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude uzavřena srozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : Lhůta, ve které lze akcie upsat:Akcie lze upsat ve lhůtě 30 /třiceti/ dnů, počínaje dnemnásledujícím po dni, ve kterém bude zájemci, tedy společnostiSOCIETÁ ITALIANA PER LE IMPRESE... ALL ESTERO - SIMEST S.P.A. sesídlem ŘÍM, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323, PSČ 00186, daňovýkód a číslo zápisu 04102891001, doručen návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahustanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -E-Místo, kde lze akcie upsat:Sídlo společnosti Industry Daniele, a.s., tj. Myštěves 111, PSČ503 15.
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -D-Nové akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 4.700.000,-Kč, slovy: čtyři miliony sedm set tisíc korun českých, to vpočtu všech 470 (čtyři sta sedmdesát) kusů budou k upsán... ínabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SOCIETÁ ITALIANAPER LE IMPRESE ALL ESTERO - SIMEST S.P.A. se sídlem ŘÍM, CORSOVITTORIO EMANUELE II, 323, PSČ 00186, daňový kód a číslo zápisu04102891001, zapsané v Obchodní, průmyslové, řemeslnické azemědělské komoře v Římě - obchodní rejstřík, řádná sekce, čísloekonomicko - správního rejstříku 730445. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -C-Všichni akcionáři se přednostního práva /§ 204a obch. zák./ naupisování akcií před hlasováním o nárhu usnesení na zvýšenízákladního kapitálu vzdali.
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : 470 (čtyři sta sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).Podoba akcií: listinné akcieForma akcií: akcie na jméno.
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -B-Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : -A-Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 4.700.000,- Kč,slovy: čtyři miliony sedm set tisíc korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákl... adního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 1. října 2009 : Ostatní skutečnosti:Valná hromada konaná dne 18. března 2002 přijala toto usnesenío zvýšení základního kapitálu společnosti:
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Vklad bude považován za splacený pokud v této lhůtě uzavřezájemce, tedy akcionář společnost DANIELE S.n.C. di ROBERTODANIELE & C. se sídlem Itálie, Santhiá (VC) viale della Vittori... a38, PSČ 13048, IČO 01704360021, se společností jednak smlouvu opředání vkladu a dále předá společnosti dokumentaci zachycujícíknow-how, přičemž o předání dokumentace musí být pořízen zápisza účasti společnosti a zájemce, tedy akcionáře společnostiDANIELE S.n.C. di ROBERTO DANIELE & C. se sídlem Itálie, Santhiá(VC) viale della Vittoria 38 PSČ 13048, IČO 01704360021. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Nepeněžitý vklad je zájemce, tedy akcionář společnost DANIELES.n.C. di ROBERTO DANIELE & C. se sídlem Itálie, Santhiá (VC)viale della Vittoria 38, PSČ 13048, IČO 01704360021 povine... nsplatit ve lhůtě 30/třiceti/ dnů, počínaje dnem následujícím podni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : G.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 115 (sto patnáct) kusůkmenových akcií, znějících na jméno, v listině podobě, každá ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem č. 473-03-2001ze dne 31. prosince 2001, znalců Česká znalecká, s. r. o., sesídlem Hradec Králové, U soudu 288 a Ing. Václava Prok... opa,Předměřice nad Labem, Školská 396 oceněn částkou 1.154.000,-Kč, slovy: jeden milion sto padesát čtyři tisíc korun českých zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : - jednak z technické dokumentace k budoucímu výrobnímusortimentu- a dále z uceleného systému řízení podniku, který slouží kzajištění jeho co nejefektivnějšího provozu.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Nehmotný majetek /know-how/ ve vlastnictví společnosti DANIELES.n.C. di Roberto DANIELE & C. se sídlem Itálie, Santhiá (VC)viale della Vittoria 38, PSČ 13048, IČO 01704360021, kter... ý sestavá zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : F.Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění:
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : E.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněnélhůtě 30/třiceti/ dnů zájemce, tedy akcionář společnost DANIELES.n.C. di ROBERTO DANIELE & C. se sídlem Itálie, Santhiá... (VC)viale della Vittoria 38, PSČ 13048, IČO 01704360021, doručí dosídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií musíbýt úředně ověřen. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsaní akcií dříve,než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Lhůta ve které lze akcie upsat:Akcie lze upsat ve lhůtě 30/třiceti/ dnů, počínaje dnemnásledujícím po dni, ve kterém bude zájemci, tedy akcionářispolečnosti DANIELE S.n.C. di ROBER... TO DANIELE & C. se sídlemItálie, Santhiá (VC) viale della Viktoria 38, PSČ 13048, IČO01704360021, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsaní akcií snaležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Sídlo společnosti Industry Daniele, a. s., tj. Myštěves 111, PSČ50315.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Místo, kde lze akcie upsat:
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : D.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Akcie na zvýšení základního kapitálu, a to v plném počtu, tedyvšech 115 kusů, budou k upsání nabídnuty určitému zájemci, a toakcionáři společnosti DANIELE S.n.C. di ROBERTO DANIELE... & C. sesídlem Itálie, Santhiá (VC) viale della Vittoria 38, PSČ 13048,IČO 01704360021. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:115 (sto patnáct) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).Podoba akcií: list... inné akcieForma akcií: akcie na jméno C. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : B.
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: 1.150.000,- Kč,slovy: jeden milion sto padesát tisíc korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákla... dního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2002 - 13. května 2002 : Valná hromada konaná dne 22. ledna 2002 přijala toto usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti: A.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů