Základní údaje

Historické adresy

2.10.2001 - 19.9.2007 Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
1.10.1999 - 2.10.2001 Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021

26116731

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. dubna 2007

Historické názvy

30.1.2007 - 19.9.2007

Finanční holding a.s. v likvidaci

1.10.1999 - 30.1.2007

ČP finanční holding a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6155

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.12.2006 - 19.9.2007

99 999 972 Kč

20.3.2002 - 6.12.2006

180 000 000 Kč

30.10.2001 - 20.3.2002

150 000 000 Kč

1.10.1999 - 30.10.2001

150 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. září 2007 - 19. září 2007 : Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
  • 30. ledna 2007 - 19. září 2007 : Rozhodnutím jediného akcionáře v rámci působnosti valné hromady byla společnost s účinností k 1.1.2007 zrušena s likvidací a k témuž dni byl jmenován likvidátor. Dnem vstupu společ... nosti do likvidace je 1.1.2007. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 2006 - 6. prosince 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávají výše 180 000 000 Kč o částku 80 000 028 Kč na novou výš... i základního kapitálu, která bude činit 99 999 972 Kč. Podmínky tohoto snížení základního kapitálu Společnosti stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním ustanovení § 211 a násl. Obchodního zákoníku následujícím způsobem: Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 180 000 000 Kč o 80 000 028 Kč na novou výši 99 999 972 Kč. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé jedné kmenové akcie Společnosti, znějící na majitele, vydané v listinné podobě, bude snížena z původní výše o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč na novou výši 2 777 777 Kč.a) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že stávající výše základního kapitálu je vzhledem k rozsahu podnikatelských aktivit Společnosti nepřiměřeně a neúměrně vysoká.b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, která činí celkem 80 000 028 Kč, což představuje 2 222 223 Kč na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, bude v celém rozsahu použita k vyplacení osobě, která předloží původní akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií Společnosti.Taková částka bude vyplacena, a to do 1 měsíce po dni, kdy oprávněný akcionář předložil své akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, na bankovní účet takového oprávněného akcionáře, který za tím účelem Společnosti určí. Výplata peněžních prostředků ze snížení základního kapitálu oprávněnému akcionáři je však v souladu se zněním ustanovení § 216 odst. 4 Obchodního zákoníku možná až po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zajištění nebo uspokojení pohledávek věřitelů Společnosti.c) Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou původních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to tak, že každá jedna kmenová akcie Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě5 000 000 Kč, bude nahrazena jednou kmenovou akcií Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 777 777 Kč. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oprávněného akcionáře, aby je předložil ve lhůtě 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti s nižší jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2001 - 20. března 2002 : Jediný akcionář dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu Spo-lečnosti ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jedno stopadesát miliónů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy:... třicetmiliónů korun českých) na částku 180.000.000,- Kč (slovy: jednosto osmdesát miliónů korun českých), a to formou úpisu 6 (slovy:šesti) nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Spo-ečnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšenízákladního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář vsouladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto:a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 6 (slovy: šesti) kusů kmenových akcií Společnosti,znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč(slovy: pět miliónů korun českých), v listinné podobě s tím,že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) Emisní kurs každé z upisovaných akcií Společnosti činí25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých),přičemž z této částky emisního kursu akcií tvoří jmenovitáhodnota každé z upisovaných akcií částku 5.000.000,- Kč (slovy:pět miliónů korun českých) a emisní ážio každé z upisovanýchakcií částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korunčeských).Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vklademupisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs upi-sovaných akcií Společnosti, budou spláceny na účet Společnostivedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu:100260504/5000.c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Spo-lečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, je-jichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společ-nosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jedinýakcionář Společnosti. Úpis nových akcií, jejichž úpisem se rea-lizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude provedenprostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat velhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akciípočíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akciídoručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnostije oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým budezapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upi-sování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla vPraze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovatnejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zá-koníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursuupsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnůode dne nabytí její účinnosti.d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě oúpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře,je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením§ 167 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů