Základní údaje

Historické adresy

19.6.2002 - 18.6.2015 Praha 2, Bělehradská čp.478, PSČ 12000
27.12.1999 - 19.6.2002 Praha 2, Bělehradská 110, PSČ 12000
18.10.1999 - 27.12.1999 Praha 1, Senovážné nám. 3, PSČ 11000

26121166

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

18. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. června 2015

Datová schránka

n4qgmvv

Historické názvy

19.6.2002 - 18.6.2015

IPB Group Holding, a.s. v likvidaci

18.6.2015 - 18.6.2015

IPB Group Holding, a.s. v likvidaci

27.12.1999 - 19.6.2002

IPB Group Holding, a.s.

18.10.1999 - 27.12.1999

H-IPB, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6189

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.10.1999 - 18.6.2015

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. června 2015 - 18. června 2015 : Společnost IPB Group Holding, a.s. v likvidaci se sídlem Bělehradská čp. 478, 120 00 Praha 2, IČ: 26121166, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení l... ikvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 6. června 2007 - 18. června 2015 : Usnesením městského soudu v Praze ez dne 7.2.2007, č.j. 79 K 10/2006 - 689 byl správce konkursní podstaty zproštěn funkce. Usnesení nabylo právní moci dne 2.3.2007.
  • 31. července 2002 - 18. června 2015 : U vymazávané osoby likvidátor se zapisuje :den vzniku funkce: 1.1.2002den zániku funkce: 21.6.2002
  • 15. srpna 2000 - 30. listopadu 2000 : Jediný akcionář dne 25.4.2000 rozhodl o zvýšení základníhojmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících,takto:Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady:1. ... vzdává se svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšovánízákladního jmění společnosti, v souladu s podmínkami uvedenými vtomto rozhodnutí a v uvážení účelového určení společnosti jakopřipravované holdingové společnosti IPB,2. schvaluje(a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč stím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kčupsáním 13.000.000 Ks až 133.828.664 ks nových akcií, jejichžcharakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí,(b) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního právapředem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční aPoštovní banky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1, IČ:45316619 (dále jen "IPB"), kteří budou akcionáři IPB v denzveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisurozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, ve24.00 hodin., případně třetí osoby, na které výše definovaníakcionáři IPB postoupí právo na upsání akcií společnosti(resp.převedou právo na úpis) a kteří se prokáží níže uvedenýmzpůsobem a splní ostatní podmínky dále uvedené (dále jen "předemurčení zájemci")(c) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném vpříloze B tohoto rozhodnutí.3. pověřuje představenstvo společnosti:(a) dohledem nad průběhem upisování akcií, výkonem pravomocíuvedených v podmínkách upisování akcií, vyhodnocení úpisu,řešení sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií vsouladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímtorozhodnutím,(b) výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií,(c) činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jinéúkony nezbytné k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze,zejména k provedení zvýšení základního jmění, k zápisu zvýšenízákladního jmění v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmobchodním soudem v Praze, k registraci nové emise akcií veStředisku cenných papírů, k zajištění vypracování a zveřejněníProspektu cenného papíru, ve smyslu § 77 odst.6 zákona o cennýchpapírech,(d) zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o zápisu valnéhromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vedenémKrajským obchodním soudem v Praze v souladu s ustanovenímobchodního zákoníku a stanovami společnosti, případně jinýmvhodným způsobem.4. prohlašuje, že zváží veřejnou obchodovatelnost akcií a podlevýsledků úpisu a další činnosti společnosti a případně, rozhodneo veřejné obchodovatelnosti těchto akcií.Příloha A - základní charakteristika emisedruh cenného papíru: kmenová akcieemitent: IPB Group Holding, a.s.forma cenného papíru: na majitelejmenovitá hodnota akcie: 100,- Kčpodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírdůvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnostitak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivitspolečnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingovéstrukturypočet: 13.000.000 až 133.828.664 ksobchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné akcierozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi IPB Group Holding, a.s., ve smyslu stanovIPB Group Holding, a.s. a právního řádu České republikyforma splacení: peněžitáemisní kurs: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnotyPříloha B - způsob upisování akciíObecné podmínky upisováníÚpis akcií je pro předem určeného zájemce.Postoupení práva na úpis: Předem určeným zájemcem - akcionářIPB je oprávněn postoupit pohledávku na úpis akcií společnostina třetí osobu (resp.přenést právo na úpis) na třetí osobu.Postoupit pohledávku (resp.převést právo na úpis) lze pouze nazákladě písemné smlouvy. Podpisy převodce a nabyvatele musí býtúředně ověřeny. Smlouvu o postoupení pohledávky, resp.převodupráv na úpis lze uzavřít nejdříve první den následující pozveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodnímvěstníku. Právo postoupit pohledávku, resp.dále převést právo naúpis akcií společnosti má pouze předem určený zástupce -akcionář IPB.Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky,a.s.:Praha 1, náměstí Republiky 7Praha 1, Perlová 5České Budějovice, Hroznová 1Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12Karlovy Vary, Bělehradská 14Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20Liberec, tř.1.máje 26Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734Pardubice, tř.Míru 63Jihlava, Masarykovo nám.14Brno, Joštova ul.5Olomouc, Horní náměstí 6Ostrava, Nádražní 6Zlín, Dlouhá 136Upisovatelé - právnické osoby mohou upisovat i na pracovištiústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech ve lhůtěupisování kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod..Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní kurs upsaných akciítak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účeturčený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií(č.ú.160190878/5100, resp.účet uvedený v potvrzení o upsáníakcií) s datem připsání nejpozději třetí den po posledním dni,kdy bylo možné upsat akcie v rámci upisovací lhůty.Jako variabilní symbol uvede upisovatel číslo, které mu budepřiděleno při upsání.Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů seupisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnostia upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodníhorejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osobyobdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách,které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejímjménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem.Členové statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob seprokazují platným průkazem totožnosti.Upisovatel na něhož bylo právo upsat akcie společnostipostoupeno, resp. převedeno způsobem uvedeným výše se kroměshora uvedených dokumentů, které předkládá za převodce i zasebe, prokazuje dále (i) originálem nebo úředně ověřenou kopiísmlouvy o postoupení pohledávky na úpis, resp. smlouvy o převodupráva na úpis s úředně ověř.podpisy převodce a nabyvatele, (ii)originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů převodce ke dnizveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, 24.00hodin.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověř.podpisem upisovatele-fyzické osoby nebostatutárního orgánu (či jeho členů) upisovatele-právnické osobys tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedené dokumentyvyžadované od upisovatele.Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo doplněnaúředním překladem do českého jazyka) a musí být určena výhradně kzastupování upisovatele při úpisu akcií společnosti. Plná mocmusí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno)upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresutrvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikačníčíslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datumnarození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce.Všechny dokumenty vyžadované pro upisování akcií budou ponechányspolečnosti pro její potřeby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatel a/neborozsahu jeho nároku je rozhodující závěr přijatýpředstavenstvem, které bude vycházet z výpisu z účtu majitelecenných papírů předaného Střediskem cenných papírů IPB ke shora uvedenému datu.Pokud upisovatel nesplní uvedené podmínky a náležitosti, nebude mu úpis umožněn.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou nové akcie IPB Group Holding, a.s. po jejich úplném splacení a splněnípřípadných dalších podmínek stanovených zákonem připsány.V případě splanění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydán doklad, obsahující mimo jiné i početupsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacenemisní kurs. Vedle toho má upisovatel nárok na vydání potvrzení oúpisu akcií po splacení emisního kursu. Potvrzení bude vydáno nažádost každého upisovatele, nejdříve však ve lhůtě 10 pracovníchdnů ode dne dosažení úspěšného úpisu akcií.Vydání akcií: Upisovatelé mají nárok na vydání akcií, ve smysluobecně závazných právních předpisů.Bez zbytečného odkladu, po zvýšení základního jmění a jehosplacení, zabezpečí představenstvo společnosti připsání akcií naúčty jednotlivých akcionářů u Střediska cenných papírů.Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 5pracovních dnů a počíná třetí pracovní den po zveřejněníusnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku a jednom celostátnědistribuovaném deníku dle rozhodnutí představenstva.Představenstvo IPB Group Holding, a.s. zveřejní usnesení ozvýšení základní jmění společnosti bez zbytečného odkladu poprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu o rozhodnutí ozvýšení základního jmění.Maximální upisovací nárok: Předem určený zájemce - akcionář IPBje oprávněn upsat na jednu jím vlastněnou akcii IPB sejmenovitou hodnotou 100,- Kč jednu novou akcii společnosti sejmenovitou hodnotou 100,- Kč.Předem určený zájemce, na něhož byla postoupena pohledávka naúpis, resp. převedeno právo na úpis akcií společnosti jeoprávněn upsat maximálně množství akcií společnosti odpovídajícípohledávce na něho postoupené resp.právům na něho převedeným.Nároky tohoto typu upisovatelů budou uspokojeny podle časovépriority, tj. podle pořadí v jakém byly uplatněny. zobrazit více skrýt více
  • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : Jediný akcionář dne 29.12.1999 rozhodl o zvýšení základníhojmění společnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících,takto:Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady:1.... vzdává se svého práva na přednostní úpis akcií při zvyšovánízákladního jmění společnosti, v souladu s podmínkami uvedenými vtomto rozhodnutí a v uvážení účelového určení společnosti jakopřipravované holdingové společnosti IPB,2. schvaluje(a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč stím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kčupsáním 13.000.000 Kč až 133.828.664 ks nových akcií, jejichžcharakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí,(b) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném vpříloze B tohoto rozhodnutí.(c) ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro dohlednad procesem upisování ve složení:předseda: Ing. Alfréd Šebekčlenové: Ing.Alenka Huláková, Doc.JUDr. Eduard Němeček, CSc.,JUDr. Jaroslava Paulyová, Ing. Pavel Svatoš, CSc.3. pověřuje(a) komisi pro upisování akcií dohledem nad průběhem upisováníakcií, výkonem pravomocí uvedených v podmínkách upisování akcií,vyhodnocením jednotlivých upisovacích kol, řešením spornýchpřípadů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právnímipředpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím,(b) představenstvo společnosti:(i) výkonem pravomocí uvedeným v podmínkách k upisování akcií,(ii) činit způsobem uvedených ve stanovách veškeré právní a jinéúkony nezbytné k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, zejména k provedení zvýšení základníhojmění, k zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, kregistraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů kzajištění vypracování a zveřejnění Prospektu cenného papíru, vesmyslu § 77 odst.6 zákona o cenných papírech,(iii) zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vsouladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanovamispolečnosti, případně jiným vhodným způsobem.4. prohlašuje, že zváží veřejnou obchodovatelnost akcií a podlevýsledků úpisu a další činnosti společnosti případně pověřípředstavenstvo společnosti požádáním o udělení povolení veřejnéobchodovatelnosti akcií,Příloha A - základní charakteristika emisedruh cenného papíru: kmenová akcieemitent: IPB Group Holding, a.s.forma cenného papíru: na majitelejmenovitá hodnota akcie: 100,- Kčpodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírdůvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnostitak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivitspolečnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingovéstrukturypočet: 13.000.000 až 133.828.664 ksobchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné akcierozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi IPB Group Holding, a.s., ve smyslu stanovIPB Group Holding, a.s. a právního řádu České republikyforma splacení: peněžitáPříloha B - způsob upisování akciíObecné podmínky upisováníÚpis akcií bude probíhat ve třech kolech, pokud není dálestanoveno jinak. První kolo je určeno pro úpis akcií předemurčenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovníbanky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1 (dále jen"IPB"), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění (dále je rozhodnutí o zvýšení základního jmění)v Obchodním věstníku, ve 24,00 hodin.Druhé kolo bude provedeno na základě nabídky předem určenýmzájemcům-akcionářům IPB oprávněným k upisování v prvním kole stím, že se objednávky budou uspokojovat s časovou prioritou.Třetí kolo bude provedeno veřejnou nabídkou s časovou prioritouuspokojování upisovatelů (tj.podle pořadí úpisu) s tím, žeupisovatelem může být kterákoli právnická či fyzická osobasplňující případné požadavky vyplývající z obecně závaznýchprávních předpisů.Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky,a.s.:Praha 1, náměstí Republiky 7Praha 1, Perlová 5České Budějovice, Hroznová 1Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12Karlovy Vary, Bělehradská 14Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20Liberec, tř.1.máje 26Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734Pardubice, tř.Míru 63Jihlava, Masarykovo nám.14Brno, Joštova ul.5Olomouc, Horní náměstí 6Ostrava, Nádražní 6Zlín, Dlouhá 136Určení zájemci - právnické osoby mohou upisovat i na pracovištiústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech ve lhůtěupisování kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod..Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní ážio (pokud seakcie upisují s emisním ážiem) a alespoň 30 % jmenovité hodnotyjím upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána naúčet určený ke splácení emisního kurzu upsaných akcií(č.ú.160190878/5100, resp.účet uvedený v potvrzení o upsáníakcií) s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacílhůty pro každé kolo. Jako variabilní symbol uvede upisovatelčíslo, které mu bude přiděleno při upsání. Nesplacená částjmenovité hodnoty nově upsaných akcií musí být splacena v jednésplátce nejpozději do šesti měsíců od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře, při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění.Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů seupisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnostia upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodníhorejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osobyobdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách,které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejímjménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem.Členové statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob seprokazují platným průkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osobynebo statutárního orgánu (či jeho členů) upisovatele - právnickéosoby s tím, že dále musí předložit veškeré výše uvedenédokumenty vyžadované od upisovatele. Plná moc musí být vystavenav českém jazyce (nebo doplněna úředním předkladem do českéhojazyka ) a musí být určena výhradně k zastupování upisovatelepři úpisu akcií IPB Group Holding, a.s.. Plná moc musí obsahovatúplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno) upisovatele azmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresu trvaléhobydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikační číslo asídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datumnarození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce.Všechny dokumenty vyžadované pro upisování budou ponechányspolečnosti pro její potřeby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/neborozsahu jeho nároku je rozhodující názor komise pro upisování.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou novéakcie IPB Group Holding, a.s. po jejich úplném splacení asplnění případných dalších podmínek stanovených zákonem připsány.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydán doklad, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má býtsplacen emisní kurz. Vedle toho má upisovatel nárok na vydánípotvrzení o úpisu akcií po splacení emisního kurzu, resp.jehočásti vyžádané těmito podmínkami. Potvrzení bude vydáno nažádost každého upisovatele, nejdříve však ve lhůtě 10 pracovníchdnů ode dne dosažení úspěšného úpisu akcií.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout.Vydání zatimních listů/akcií: Upisovatelé mají nárokna vydánízatimních listů, ve smyslu obecně závazných právních předpisů.Bez zbytečného odkladu, po zvýšení základního jmění a jehosplacení, zabezpečí představenstvo společnosti připsání akcií naúčty jednotlivých akcionářů u Střediska cenných papírů.I. koloLhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet 2.2.2000 s tím, že pokud do uvedeného data nedojdek zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku a zveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základní jměnív Obchodním věstníku, případně i jiným vhodným způsobem, začnelhůta běžet 3. pracovní den po zveřejnění usnesení o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku a jednom celostátnědistribuovaném deníku, dle rozhodnutí představenstva.Představenstvo IPB Group Holding, a.s. zveřejní usnesení ozvýšení základního jmění společnosti bez zbytečného odkladunejpozději však ve lhůtě 21 dnů ode dne právní moci usneseníKrajského obchodního soudu o rozhodnutí o zvýšení základníhojmění.Maximální upisovací nárok: Upisovatel je oprávněn upsat na jednujím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100,- Kč jednunovou akci IPB Group Holding, a.s., se jmenovitou hodnotou100,- Kč.Emisní kurz: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valnéhromady IPB ze dne 16.11.1999.II. koloRozsah úpisu: Předmětem upisování ve druhém kole jsou akcie,které nebyly v prvním kole upsány, a akcie, jejichž úpis bylneplatný či neúčinný. Představenstvo zveřejní na pobočkách,které budou provádět upisování akcií ve druhém kole, ve lhůtě21 dnů od skončení prvního kola, výzvu k upisování ve druhémkole, ve které uvede objem akcií pro druhé kolo.V případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splacenyakcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, můžepředstavenstvo po vyhodnocení prvního kola rozhodnout o ukončeníupisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tompřípadě se druhé a třetí kolo nebude konat s tím, žepředstavenstvo bude povinno zveřejnit v Obchodním věstníkunejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování v prvním kolevýsledky zvýšení základního jmění.Lhůta k upisování: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnůa počíná běžet třetí pracovní den ode dne zveřejnění výzvypředstavenstva IPB Group Holding, a.s. k upisování akcií vedruhém kole na příslušných pobočkách.Maximální upisovací nárok: Jednotliví upisovatelé jsou oprávněniupsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budouuspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak,jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána posledníakcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatelepřekračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jehopožadavek krácen.Emisní kurz: 100,- Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valnéhromady IPB ze dne 16.11.1999.III. koloRozsah úpisu: předmětem upisování ve třetím kole jsou akcie,které nebyly v druhém kole upsány, a akcie, jejichž úpis bylneplatný či neúčinný.Představenstvo zveřejní na pobočkách, které budou provádětupisování akcií ve třetím kole, ve lhůtě 21 dnů od skončenídruhého kola, výzvu k upisování akcií ve třetím kole, ve kteréuvede přesný objem akcií pro třetí kolo.V případě, že v rámci prvního a druhého kola budou upsány asplaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč,může představenstvo po vyhodnocení druhého kola rozhodnout oukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základníhojmění. V tom případě se třetí kolo nebude konat s tím, žepředstavenstvo bude povinno zveřejnit v Obchodním věstníkunejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování ve druhém kolevýsledky zvýšení základního jmění.Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet třetí pracovní den ode dne zveřejnění výzvypředstavenstva IPB Group Holding, a.s. k upisování akcií vetřetím kole na příslušných pobočkách.Maximální upisovací nárok: Jednotlivý upisovatelé jsouoprávněniupsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budouuspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak,jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána posledníakcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatelepřekračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jehopožadavek krácen.Emisní kurz: 150,- Kč, s ohledem na posílení likvidityspolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 1999 - 20. ledna 2000 : Jediný akcionář dne 8.12.1999 rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti a o dalších skutečnostech s tím souvisejících,takto:Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady:1. ... se s ohledem na důležitý zájem společnosti, kterým jevytvoření holdingové struktury skupiny IPB (viz dále), vzdávásvého práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základníhojmění společnosti, které bude provedeno v souladu s nížeuvedenými podmínkami2. schvaluje(a) zvýšení základního jmění společnosti o 1.300.000.000,- Kč stím, že se připouští upisování až do výše 13.382.866.400,- Kčupsáním 13.000.000 až 133.828.664 ks nových akcií, jejichžcharakteristika je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí,(b) způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném vpříloze B tohoto rozhodnutí.(c) ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro řízení adohled nad procesem upisování ve složení:předseda: Doc.JUDr.Eduard Němeček, CSc.místopředseda: JUDr.Jaroslava Paulyováčlenové: Ing.Alfréd Šebek, Ing.Alenka Huláková, Ing.PavelSvatoš, CSc.3. pověřuje(a) komisi pro upisování akcií výkonem pravomocí uvedených vpodmínkách upisování akcií, vyhodnocením jednotlivýchupisovacích kol, řešením sporných případů a výkladem podmínekupisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovamispolečnosti a tímto rozhodnutím,(b) představenstvo společnosti:(i) výkonem pravomocí uvedeným v podmínkách k upisování akcií,(ii) činit způsobem uvedených ve stanovách veškeré právní a jinéúkony nezbytné k zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, zápisu zvýšenízákladního jmění v obchodním rejstříku, registraci nové emiseakcií ve Středisku cenných papírů a přijetí nových akcií kobchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., případně jinémveřejném trhu,(iii) zveřejnit v obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku vsouladu s ustanoveními obchodního zákoníku.Příloha A - základní charakteristika emisedruh cenného papíru: kmenové akcieemitent: H-IPB, a.s.forma cenného papíru: na majitelejmenovitá hodnota akcie: 100,- Kčpodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírdůvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálu společnostitak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivitspolečnosti a její ziskovosti, a umožnění vytvoření holdingovéstrukturypočet: 13.000.000 až 133.828.664 ksobchodovatelnost: veřejně obchodovatelné akcierozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi H-IPB, a.s., se smyslu stanov H-IPB, a.s. aprávního řádu České republikyforma splacení: peněžitáPříloha B - způsob upisování akciíObecné podmínky upisováníÚpis akcií bude probíhat ve třech kolech, pokud není dálestanoveno jinak. První kolo je určeno pro úpis akcií předemurčenými zájemci, kterými jsou akcionáři Investiční a Poštovníbanky, a.s., se sídlem Senovážné nám.32, Praha 1 (dále jen"IPB"), kteří budou akcionáři IPB v den zveřejnění usnesení ozvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, ve 24,00 hodin.Druhé kolo bude provedeno na základě nabídky předem určenýmzájemcům-akcionářům IPB oprávněným k upisování v prvním kole stím, že se objednávky budou uspokojovat s časovou prioritou.Třetí kolo bude provedeno veřejnou nabídkou s časovou prioritouuspokojování upisovatelů (tj.podle pořadí úpisu) s tím, žeupisovatelem může být kterákoli právnická či fyzická osobasplňující případné požadavky vyplývající z obecně závaznýchprávních předpisů.Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky,a.s.:Praha 1, náměstí Republiky 7Praha 1, Perlová 5České Budějovice, Hroznová 1Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12Karlovy Vary, Bělehradská 14Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20Liberec, tř.1.máje 26Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734Pardubice, tř.Míru 63Jihlava, Masarykovo nám.14Brno, Joštova ul.5Olomouc, Horní náměstí 6Ostrava, Nádražní 6Zlín, Dlouhá 136Určení zájemci - právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ústředí IPB, odbor 5-2, II. patro, Perlová 5, Praha 1.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech vkterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod..Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit emisní ážio a alespoň 30 %jmenovité hodnoty jím upsaných akcií takovým způsobem, abyúhrada byla připsána na účet H-IPB, a.s. určený ke spláceníemisního kurzu upsaných akcií (č.ú.160190878/5100, resp.účetuvedený v potvrzení o upsání akcií) s účetním datem nejpozdějiposledního dne upisovací lhůty. Nesplacená část jmenovitéhodnoty nově upsaných akcií musí být splacena do 1 roku ode dnepřijetí rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti.Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů seupisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnostia upisovatel - právnická osoba platným výpisem z obchodníhorejstříku ne starším 3 měsíců (u zahraniční právnické osobyobdobnými doklady o (i) existenci právnické osoby, (ii) osobách,které jejím jménem jednají, a (iii) způsobu jednání jejímjménem, a to v českém jazyce, nebo s úředně ověřeným překladem.Členové statutárních orgánů se prokazují platným průkazemtotožnosti.Upisovatel musí při úpisu předložit originál nebo ověřenou kopiivýpisu z účtu majitele cenných papírů vystaveného Střediskemcenných papírů České republiky, které bude prokazovat početakcií IPB vlastněných upisovatelem ke dni zveřejnění usnesení ozvýšení základního jmění v Obchodním věstníku.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osobynebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby s tím, žedále musí předložit veškeré výše uvedené dokumenty vyžadované odupisovatele. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (neboopatřena úředně ověřeným předkladem) a musí být určena výhradněk zastupování upisovatele při úpisu akcií H-IPB, a.s.. Plná mocmusí obsahovat úplné a nezkrácené jméno (obchodní jméno)upisovatele a zmocněnce, rodné číslo (datum narození) a adresutrvalého bydliště upisovatele - fyzické osoby, identifikačníčíslo a sídlo upisovatele - právnické osoby, rodné číslo (datumnarození) a adresu trvalého bydliště zmocněnce.Všechny dokumenty vyžadované pro upisování budou ponechányspolečnosti pro její potřeby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/neborozsahu jeho nároku je rozhodující názor komise pro upisování.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, na který budou novéakcie H-IPB, as. po jejich úplném splacení a splnění případnýchdalších podmínek stanovených zákonem připsány.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akcií a číslo bankovního účtu, na nějž má býtsplacen emisní kurz.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout.I. koloLhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet 28.prosince 1999 s tím, že pokud do uvedeného datanedojde k zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a zveřejnění usnesení v Obchodním věstníkua, případně, v dalších periodicích, začne lhůta běžet 1. den pozveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodnímvěstníku, nejpozději však 25. den po zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo H-IPB,a.s. zveřejní usnesení o zvýšení základního jmění společnostinejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho zápisu do obchodníhorejstříku.Maximální upisovací nárok: Upisovatel je oprávněn upsat na jednujím vlastněnou akcii IPB se jmenovitou hodnotou 100,- Kč jednunovou akci H-IPB, a.s., se jmenovitou hodnotou 100,- KčEmisní kurz: 100,- Kč je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valnéhromady IPB ze dne 16.11.1999.II. koloRozsah úpisu: Předmětem upisování ve druhém kole jsou akcie,které nebyly v prvním kole upsány, a akcie, jejichž úpis bylkomisí pro upisování prohlášen za neúčinný.Datum zahájení druhého kola určí představenstvo s tím, že druhékolo začne nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení prvníhoupisovacího kola.Přesný objem akcií pro druhé kolo upisování bude uveřejněnkomisí pro upisování na pobočkách, které budou provádětupisování akcií ve druhém kole, nejpozději v den zahájeníupisování akcií ve druhém kole.V případě, že v rámci prvního kola budou upsány a splaceny akcieve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč, můžepředstavenstvo po vyhodnocení prvního kola rozhodnout o ukončeníupisování a tím i o konečné výši zvýšení základního jmění. V tompřípadě se druhé a třetí kolo nebude konat s tím, žepředstavenstvo bude povinno zveřejnit nespozději do 21 dnů odedne ukončení upisování v prvním kole výsledky zvýšení základníhojmění.Lhůta k upisování: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnůa počíná běžet v den uvedený ve výzvě představenstva H-IPB, a.s.k upisování akcií ve druhém kole s tím, že bude zveřejněnazpůsobem stanoveným pro svolání valné hromady.Maximální upisovací nárok: Jednotliví upisovatelé jsou oprávněniupsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budouuspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak,jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána posledníakcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatelepřekračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jehopožadavek krácen.Emisní kurz: 100,- Kč je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty scílem zvýhodnit akcionáře IPB v souladu s rozhodnutím valnéhromady IPB ze dne 16.11.1999.III. koloRozsah úpisu: předmětem upisování ve třetím kole jsou akcie,které nebyly v druhém kole upsány, a akcie, jejichž úpis bylkomisí pro upisování prohlášen za neúčinný.Komise pro upisování předá představenstvu zprávu o výsledcíchupisování ve druhém kole nejpozději do 14ti dnů ode dne ukončeníupisování ve druhém kole.Přesný objem akcií pro třetí kolo upisování bude zveřejněnpředstavenstvem ve výzvě k upisování akcií ve třetím kole. Výzvak upisování akcií ve třetím kole bude zveřejněna nejméně 7 dnůpřede dnem zahájení upisování a nejpozději 60 dnů ode dneukončení upisování ve druhém kole.V případě, že v rámci prvního a druhého kola budou upsány asplaceny akcie ve jmenovité hodnotě nejméně 1.300.000.000,- Kč,může představenstvo po vyhodnocení druhého kola rozhodnout oukončení upisování a tím i o konečné výši zvýšení základníhojmění. V tom případě se třetí kolo nebude konat. Představenstvozveřejní nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení upisování vedruhém kole výsledky zvýšení základního jmění.Lhůta k upsání: Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dnů apočíná běžet v den uvedený ve výzvě představenstva H-IPB, a.s. kupisování akcií ve třetím kole s tím, že bude zveřejněnazpůsobem stanoveným pro svolání valné hromady.Maximální upisovací nárok: Jednotlivý upisovatelé jsou oprávněniupsat libovolné množství akcií s tím, že jejich nároky budouuspokojeny podle časové priority, tj. podle pořadí postupně tak,jak budou upisovat a to až do chvíle, kdy bude upsána posledníakcie. Platí dále, že pokud bude požadavek upisovatelepřekračovat množství akcií, které je možné upsat, bude jehopožadavek krácen.Emisní kurz: 150,- Kč, s ohledem na posílení likvidityspolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů