103 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-7 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

3 374 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

28.2.2012 - 6.3.2014 Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 14000
3.11.1999 - 28.2.2012 Praha 4, V luhu 16/1264

26126001

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2000 - 30.6.2010

CZ26126001

Datum vzniku

3. listopadu 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. března 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. března 2014

Historické názvy

3.6.2013 - 6.3.2014

MARKET LINE, a.s., v likvidaci

3.11.1999 - 3.6.2013

MARKET LINE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6211

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.5.2009 - 6.3.2014

2 300 000 Kč

29.12.2006 - 6.5.2009

115 000 000 Kč

28.4.2003 - 29.12.2006

42 000 000 Kč

8.8.2000 - 28.4.2003

2 000 000 Kč

3.11.1999 - 8.8.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

1.11.2007 - 1.11.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Budějovická 1667/64, 140 00, Praha - Krč

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 6. března 2014 - 6. března 2014 : Obchodní společnost MARKET LINE, a.s., v likvidaci, Praha 4, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, IČO: 261 26 001, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku v... edeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6211. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2008 - 6. května 2009 : a) Jediný Akcionář Společnosti snižuje základní kapitál Společnosti, a to o částku ve výši 112.700.000,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů sedm set tisíc korun českých), a to z částky... ve výši 115,000.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) na částku ve výši 2,300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých)b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena Akcionáři/akcionářům Společnosti.c) Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že v roce 2007 došlo k prodeji podniku Společnosti a tím k ukončení dosavadní podnikatelské činnosti a zároveň nebyly dosud nalezeny nové oblasti podnikatelské činnosti Společnosti.d) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to z částky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá na částku ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá.e) Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii/akciích s podpisem člena představenstva. Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva Akcionáři/akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení změny jmenovité hodnoty. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2006 - 22. prosince 2006 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto :a) zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 73,000.000,- Kč (slovy: sedmsdesát tři miliony k... orun českých) z částky ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých) na částku ve výši 115,000.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipuští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 73 (slovy: sedmdesáti tří) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá.c) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určeným zájemcem je:1. Mgr. Ladislav Král, RČ 690506/5365, bytem Olomouc, Kmochova 4 (dále jen "zájemce"), který upíše 73 kusů akcií.d) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 11. prosince 2006, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 8. prosince 2006.Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 11. prosince 2006.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: centrala@marketline.czSmlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku.Emisní kurz nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000, Kč (slovy: jeden milion korun českých).e) Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem bylo započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část pohledávky ve výši 73,000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 18. 9. 2006, kde postupitelem byla společnost FIRST CE ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7 949 Schan Liechtenstein na straně jedné a postupníkem Zájemce na straně druhé. Na základě této smlouvy postoupil postupitel na postupníka svou pohledávku, kterou měl za Společností, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. 10. 2004 a dodatků ze dne 21. 1. 2005 a 1. 11. 2005, kde postupitel byl věřitelem na straně jedné a Společnost dlužníkem na straně druhé a jejímž předmětem byl závazek věřitele poskytnout dlužnikovi úvěr v celkové výši 73,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony korun českých). Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky má tedy Zájemce za Společností pohledávku v celkové výši 73,000.000,- Kč (jistina) plus smluvní úrok ve výši 2,1 % p.a. Pohledávka byla splatná ke dni 5. 10. 2006.Dle vyjádření auditora Ing. Emila Zofalla, auditorské oprávnění ev. č. 458 ze dne 20. 11. 2006 byly veškeré tyto závazky ke dni 20. 11. 2006 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společnsotí a Zájemcem ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, které má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora.Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2005 - 28. června 2005 : Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 13 Nc 33119/2004-11 exekuceoprávněný Pavel Burdych, 01.06.1976, Pichlova 2168, 530 02 Pardubiceproti povinnému MARKET LINE, a.s., IČ: 26126... 001 V luhu 16/1264, 140 00 Praha 4pro 2.150,- Kč s přísl.,takto:I. Soud nařizuje podle vykonatelného platebního rozkazuObvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24.8.2004, sp.zn.61 Ro 2052/2004, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.150,- Kčs 2,5% úroky z provedení ročně od 7.8.2004 do zaplacení a pro 21,- Kč ( úrok z prodlení ve výši 2,5% ročně z částky 9.915,- od 7.8.2004 do 30.9.2004 )a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného.II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor:JUDr. Igor IvankoExekutorský úřad Praha 10se sídlem České družiny 18, 160 00 Praha 6 zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Všechny nové akcie budu upsány předem určenými zájemci v souladus ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsáníakcií, které nahradí listinu upisovatelů.Předem určen... ými zájemci jsou:1. Mgr. Ladislav Král, RČ 690506/5365, bytem Olomouc, Kmochova 4upíše 200 kusůů akcií zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v notářské kancelářinotářky Mgr. Olgy Spoustové , notářky v Praze na adrese Praha 2,Fügnerovo nám. 1808/3 a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem k... eskutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zplnomocněnízástupci, jdou přítomni na valné hromadě, oznamujepředstavenstvo společnosti předem určeným zájemcům, že prvnímdnem lhůty je den 3.12.2002, přičemž valná hromada pověřujepředstavenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valnéhromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudunejpozději dne 2.12.2002.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátkuběhu této lhůty, bude oběma předem určeným zájemcům oznámenazměna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně neboelektronickou poštou na adresu:a) Mgr. Ladislav Král:centrala@marketline.czb) FIRST CE ESTABLISHMENT zelenkova.petra@tiscali.cz zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Smlouvy o upsání akcií budu uzavřeny s rozvazovací podmínkou,kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobc... hodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 100.000,-Kč (slovy: sto tisíckorun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějícína jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : 1. pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Ladislava Krále:a) část pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne31.3.2001 uzavřené mezi Mgr. Ladislavem Králem jako věř... itelem aspolečností jako dlužníkem znějící na ačástku ve výši10 000000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. když ke dni25.11.2002 činí její výše částku 10 000 000,-Kč + smluvní úrokve výši 7% p.a. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2002. Valnáhromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce10 000 000,-Kč a to i před její splatností. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : b)část pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne12.5.2001 uzavřené mehi Mgr. Ladislavem Králem jako věřitelem aspolečností jako dlužníkem znějící na částku ve výši10 00... 0000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. když ke dni25.11.2002 činí její výše částku 10 000 000,-Kč + smluvní úrokve výši 7% p.a. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2002. Valnáhromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce10 000 000,-Kč a to i před její splatností. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : 2. pohledávky předem určeného zájemce FIRST CE ESTABLISHMENT:a) část pohledávky účinné ke dni 30.9.2002 uzavřené mezi předemurčeným zájemcem jako postupníkem a Mgr. Ladislavem Král... em jakopostupitelem, kdy dlužníkem je společnost MARKET LINE,a.s.znějící na částku ve výši 20,000.000,-Kč + smluvní prok ve výši7% p.a. když ke dni 25.11.2002 činí její výše částky20 000 000,-Kč + smluvní úrok ve výši 7% p.a. Pohledávka jesplatná ke dni 31.12.2002. Valná hromada souhlasí se započtenímtéto pohledávky v částce 20,000.000,-Kč a to i před jejísplatností. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Dle vyjádření auditora Ing. Ericha Zofalla, auditorské oprávnění000458 ze dne 18.11.2002 jsou veškeré tyto závatky v účetnictvíspolečnosti ke dni 31.10.2002 řádně vedeny a údaje vý... še uvedenéodpovídají skutečnému stavu.Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností MARKETLINE,a .s. a předem určenými zájemci panem Mgr. LadislavemKrálem a společností FIRST CE ESTABLISHMENT ve lhůtě jednohotýde de dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnemlhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouvy ozapočtení budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splaceníemisního kursu, kterou bude mít společnost MARKET LINE, a.s. zapředem určenými zájmci panem Mgr. Ladislavem Králem aspolečností FIRST CE ESTABLISHMENT z titulu uzavření Smluv oupsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají předemurčení zájemci za společností MARKET LINE, a.s. budou splacenyčástečně a to v rozsahu uvedeném shora. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Valná hromada vyslovila svůj souhlas, aby proti pohledávce nasplacení emisního kurzu, kterou bude mít společnost MARKET LINE,a.s. za předem určenými zájemci a to panem Mgr. Ladisla... vemKrálem, RČ 690506/5365, bytem Olomouc, Kmochova 4 a společnostíFIRST CE ESTABLISHMENT , se sídlem Bahnhofstrasse 7, 9494 SchaanLiechtenstein byly započteny části pohledávek, které mají předemurčení zájemci pan Mgr. Ladislav Král a společnost FIRST CEESTABLISHMENT za společností MARKET LINE, a.s. a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Dne 25.11.2002 rozhodla mimořádná valná hromada společnostiMARKET LINE, a.s. takto:Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostio částku ve výši 40,000.000,-Kč (... slovy: čtyřicet milionů korunčeských) z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy:dva miliony korunčeských)na částku ve výši 42,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet dva milionykorun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisovánínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 400 (slovy:čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slovy: sto tisíc ko... runčeských). zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 28. dubna 2003 : Všichni akcionáři se vzdali před hlasováním o zvýšení základníhokpaitálu přednostního práva na upisování akcií.
 • 3. listopadu 1999 - 6. ledna 2003 : omezení převoditelnosti dle stanov - předkupní právo naodkoupení akcií mají stávající akcionáři a to v poměru v jakémjednotliví akcionáři vlastní akcie společnosti
 • 14. března 2000 - 8. srpna 2000 : a,Základní jmění se zvyšuje dle § 203 Obchodního zákoníku o1000000,- Kč upsáním nových akcií bez možnosti upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.b, Bude upsáno 1... 0 kusů kmenových akcií v listinné podoběznějících na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné ojmenovité hodnotě 100000,-Kč každé akcie.c, Přednostní právo na upisování akcií ostatními akcionáři jevyloučeno vzhledem k faktu, že se upisují akcie nepeněžitýmivklady. Akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci-společnostiANGSLEY INVESTMENTS LIMITED se sídlem 20, Queen FredericaStreet,EL GRECO HOUSE, Flat 104,1506,Nicosia, Cyprus, kteráupíše akcie nepeněžitým vkladem - směnkami.d, Místo pro upisování akcií- sídlo společnosti Praha 4 V luhu16/1264, Nusle.e, Lhůta pro upisování akcií činí 2 měsíce, datum počátku jejíhoběhu je stanoven následujícím dnem po dni zápisu usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.f, Emisní kurs jedné akcie je 481434,- Kč.g, Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti,lhůta pro splacení vkladu do 2 měsíců ode dne následujícím podni upsání akcií.h, Předmět nepeněžitého vkladu tvoří směnky :První směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant:AnatolijKrym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274,trasát: Mgr.Ladislav Král r.č.690506/5356, Kmochova 4, 779 00 Olomouc,remitent: původně na vlastní řad,převedeno rubopisem na řadANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20,Queen Frederica StreetEl Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus.Místo a datum vystavení: Olomouc, 1.2.1998Místo a datum splatnosti:Olomouc, 31.12.1999Způsob splacení: v hotovosti proti směnce.Druhá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant:Anatolij Krym-Harvest, Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát:Mgr.Ladislav Král r.č.690506/5356, Kmochova 4, 779 00 ,Olomouc,remitent : původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řadANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20,Queen Federica Street ElGreco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus.Datum a místo vystavení: Olomouc, 1.3.1998Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.1.2000Způsob splacení: v hotovosti proti směnce.Třetí směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant:AnatolijKrym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát: Mgr.Ladislav Král r.č.690506/5356, Kmochova 4, 779 00, Olomouc,remitent:původně na vlastní řad,převedeno rubopisem na řadANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederica StreetEl Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus.Místo a datum vystavení : Olomouc 1.4.1998Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.3.2000Způsob splacení : v hotovosti proti směnce.Čtvrtá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč,trasant: AnatolijKrym-Harvest,Kišiněvská 3v/38, Černovci 274, trasát: Mgr.Ladislav Král r.č.690506/5356, Kmochova 4,779 00, Olomouc,remitent: původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řadANGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederika StreetEl Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus.Místo a datum vystavení : Olomouc, 1.5.1998Místo a datum splatnosti : Olomouc, 30.6.2000Způsob splacení: v hotovosti proti směnce.Pátá směnka o nominální hodnotě 1000000,- Kč, trasant: AnatolijKrym-Harvest,Kišiněvská 3v/38,Černovci 274, trasát: Mgr.Ladislav Král r.č. 690506/5356, Kmochova 4, 779 00, Olomouc,remitent: původně na vlastní řad, převedeno rubopisem na řadAHGSLEY INVESTMENT LIMITED se sídlem 20, Queen Frederica StreetEL Greco House, Flat 104, 1506, Nicosia Cyprus.Místo a datum vystavení: Olomouc, 1.11.1998Místo a datum splatnosti: Olomouc, 31.12.2000Způsob splacení: v hotovosti proti směnce.oceněné dvěma znaleckými posudky-znaleckým posudkem vypracovaným panem Ing. Michalem Fialkou,znalcem v oboru ekonomika,č.dekretu M-645/98 dne 10.12.1999 podčíslem položky znaleckého deníku 2/99-znaleckým posudkem vypracovaným panem Ing. MichalemViternou,soudním znalcem v oboru ekonomika ,odvětví ceny aodhady se zvláštní specializací cenných papírů, dne 3.2.2000 podčíslem znaleckého deníku 2/2000.Nepeněžitý vklad byl oceněn celkem na 4814340,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů