Základní údaje

Sídlo

od 5.5.2016 Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Historické adresy

4.5.2010 - 5.5.2016 Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200
6.2.2003 - 4.5.2010 Praha 2, Hálkova 1629/11, PSČ 12000
24.11.2001 - 6.2.2003 Praha 4, Modřanská 433/43, PSČ 14700
2.12.1999 - 24.11.2001 Praha 2, Svobodova 136/9, PSČ 12800

26134713

DIČ

Není plátce DPH

19.4.2000 - 22.7.2015

CZ26134713

Datum vzniku

2. prosince 1999

Datová schránka

xwcey8f

Historické názvy

19.2.2014 - 13.12.2017

PLGS a.s.

2.12.1999 - 19.2.2014

LogiPark, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6260

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.2001

1 000 000 Kč

Historické jmění

2.12.1999 - 24.11.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. prosince 2017 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1601/2017-7 ze dne 4.10.2017, které nabylo právní moci dnem 1.11.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 22. ledna 2010 : Usnesení valné hromady ze dne 5.1.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,-K Usnesení valné hromady ze dne 5.1.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,-K...č (slovy: jedenmilión korun českých) s tím, že:a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 8.000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých);b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 80 (osmdesáti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých);c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;e) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je kancelář společnosti LogiPark, a.s., v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322/5, v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00 hodin;f) akcionáři mohou vykonat své přednostní právo ve lhůtě 30 (třiceti) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady společnosti, a to do 15 (patnácti) dnů, ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upsání akcií musí nastat nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,g) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) připadá podíl ve výši čtyři pětiny na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;h) s využitím přednostního práva lze upisovat akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, s emisním kursem každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých);i) akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem:- může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických či fyzických osob,- určitým zájemcem může být akcionář společnosti,- zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva s tím, že emisní kurs každé akcie upsané bez využití přednostního práva je 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti LogiPark, a.s. v Praze 5, Kříženeckého náměstí 322/5, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je 30 (třicet) dnů a že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovatelům písemně na adresu jejich bydliště nebo sídla, a to do 15 (patnácti) dnů, ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, přičemž počátek běhu lhůty pro upsání akcií musí nastat nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, a bude-li představenstvem vybráno více určitých zájemců než jeden, představenstvo také určí kolik, který vybraný zájemce může upsat akcií;j) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky a to na účet číslo 208042904/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., jehož je majitelem společnost (dále je ?zvláštní účet u banky?) a to do 15 (patnácti) dnů od upsání akcií; ustanovení písm. k) a l) tím není dotčeno;k) se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Františka Žitného, bydlištěm Praha 4, Modřany, Pejevové 3124 vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnuté společnosti tímto akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.12.2005, a to pohledávky tohoto akcionáře ve výši 6.928.130,99Kč (slovy: šestmiliónůtdevětsetdvacetosmtisícjednostotřicet korun českých devadesátdevět haléřů) proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií s využitím jeho přednostního práva s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena společností a upisovatelem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; využije-li akcionář možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne,ve kterém jím byly akcie upsány; nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nebo nebude-li v době upisování vůči společnosti mít takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávka bude v takové době nižší, než výše emisního kursu jím upsaných akcií, je povinen takový upisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho zbývající nesplacenou část započtením pohledávky, do 15 (patnácti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet u banky;l) nebudou-li všechny akcie upsány s využitím přednostního práva akcionářů a bude-li shora uvedený František Žitný vybrán podle písmene i) shora, jako určitý zájemce nebo jeden z určitých zájemců, připouští se možnost započtení shora uvedené peněžité pohledávky akcionáře Františka Žitného, bydlištěm Praha 4, Modřany, Pejevové 3124, popřípadě, dojde-li k započtení podle písmene k) shora, možnost započtení této pohledávky ve výši její zbývající části, proti pohledávce společnosti vůči tomuto Františku Žitnému na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, v počtu určeném představenstvem, přičemž pro smlouvu o započtení platí obdobná pravidla jako pravidla uvedená v písmenu k) shora." zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. července 2004 - 15. července 2004 : U prokuristy Radovan Fiala se zapisuje den zániku funkce 29.4.2004.
  • 11. března 2004 - 15. července 2004 : Prokura:u osoby Ing. Jozef Máčalka, r.č. 491201/150 se zapisuje den vzniku funkce 2.7.2002, den zániku funkce 18.12.2003.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů