Základní údaje

Sídlo

od 10.3.2008 Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 347/12a, PSČ 18600

Historické adresy

30.4.2003 - 10.3.2008 Praha 9, Poděbradská 540/26, PSČ 19000
9.12.1999 - 30.4.2003 Praha 1, Na Florenci 29, PSČ 11171

26136619

DIČ

od 21.2.2000

CZ26136619

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. července 2017

Datová schránka

ydhciwi

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6275

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.5.2008

10 520 000 Kč

Historické jmění

9.12.1999 - 31.5.2008

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

3.12.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00, Praha - Horní Počernice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. března 2008 - 31. května 2008 : 1. základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje na částku 10.520.000,- Kč (slovy: deset mi... liónů pět set dvacet tisíc korun českých), následovně: zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 9.520.000,- Kč (slovy: devět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje s tím, žea) celkový počet upisovaných akcií činí 9.520 (slovy: devět tisíc pět set dvacet) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma: znějící na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem,b) vzdání se přednostního práva: přednostní právo jediného akcionáře, tj. pana Pavla Šenka, se neuplatní, neboť jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku:c) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. panem Pavlem Šenkem, r.č. 540106/0016, bydliště Praha 9, Kyje, Pelušková 1444, PSČ 198 00, na základě smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníků, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je 30 (třicet) kalendářních dnů: počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen, představenstvo společnosti, resp. jediný člen představenstva s pravomocí představenstva, je povinen jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 15(patnácti) pracovních dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, úpis nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, smlouva o upsání akcií bude uzavřena v novém sídle společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Prvního pluku 347/12a, PSČ 18600,d) emisní kurz nově upisovaných akcií: emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje,e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky, nebo části pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci-akcionáři- na splacení emisního kurzu: jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky jediným akcionářem panem Pavlem Šenkem společnosti REPROPRINT STUDIO, a.s., na základě smlouvy o půjčce datované dnem 7.12.2007, z potvrzení auditora, kterým je společnost BDO Prima CA s.r.o., auditorská společnost, se sídlem Brno, M.Steyskalové 14, 616 00, osvědčení KA ČR č. 305 a pan Ing. Jiří Kadlec, auditor, KA ČR osvědčení č. 1246, připojeného jako příloha číslo tři tohoto notářského zápisu, vyplývá, že pohledávka z titulu přijetí půjčky činila ke dni 31.12.2007 částku ve výši 9.520.000,- Kč (devět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých),f) připuštením možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu upsaných akcií, nebo její části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech jím upsaných akcií započtením, tímto započtením bude emisní kurz všech akcií upsaných jediným akcionářem zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcionáři, dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky,g) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu upisovaných akcií, je tento akcionář povinen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo, resp. jediný člen představenstva s pravomocí představenstva. zobrazit více skrýt více
posunout dolů