Trendy

180 188 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 360 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

390 113 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.3.2016 Čílova 304/9, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Historické adresy

5.4.2011 - 30.3.2016 Praha 6, Čílova 304/9, PSČ 16200
10.2.2000 - 5.4.2011 Praha 6, Čílova 304/9

26154200

DIČ

od 5.6.2000

CZ26154200

Datum vzniku

10. února 2000

Datová schránka

88wr7hi

Historické názvy

10.2.2000 - 25.7.2013

REGATA ČECHY, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6376

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.7.2013

105 200 000 Kč

Historické jmění

13.3.2001 - 25.7.2013

101 200 000 Kč

11.9.2000 - 13.3.2001

1 200 000 Kč

10.2.2000 - 11.9.2000

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 18.4.2013

175800130 / 0300

... více účtů (celkem 15) najdete zde

Provozovny

od 7.3.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 542 21, Pec pod Sněžkou 141

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. června 2013 - 25. července 2013 : Valná hromada přijala dne 25. 6. 2013 následující usnesení:Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu jsou budoucí předpokládané obchodní aktivity společnosti a posílení kapi... tálové účasti společnosti.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 101.200.000,- Kč o částku 4.000.000,- Kč na částku 105.200.000,- Kč.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 105.200.000,- Kč se nepřipouští.Bude upisováno celkem 4 ks kmenových listinných akcií společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá.Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tak činit 1.000.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií bude činí 4.000.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle tohoto rozhodnutí. Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti a tím zvýšit důvěryhodnost společnosti.Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou akcionář Ilja Šedivý, nar. 30. 7. 1959, bytem Praha 6 - Střešovice, U Podchodu 1/828, PSČ: 162 00 (dále jen "Zájemce 1") a akcionář Viktor Šedivý, nar. 24. 3. 1964, bytem Praha 6 - Střešovice, U Podchodu 1/828, PSČ: 162 00 (dále jen "Zájemce 2").Zájemce 1 bude upisovat dvě akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s §204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o úpisu"). Lhůta pro upisování akcií bude činit dva měsíce a její počátek bude určitému zájemci oznámen v písemné formě. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu.Zájemce 2 bude upisovat dvě akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s §204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o úpisu"). Lhůta pro upisování akcií bude činit dva měsíce a její počátek bude určitému zájemci oznámen v písemné formě. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu.Místem upisování akcií je sídlo společnosti.Valná hromada společnosti současně ve smyslu §187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Zájemce 1 vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 13. 5. 2013 na částku 2.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč.Valná hromada společnosti současně ve smyslu §187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Zájemce 2 vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 13. 5. 2013 na částku 2.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Zájemcem 1, Zájemcem 2 a společností uzavřena písemnou formou, a to osobně nebo v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení, jejíž návrh vypracuje představenstvo společnosti, musí být přesně definována pohledávka Zájemce 1 a Zájemce 2, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila valná hromada svůj souhlas. Účinností smlouvy o započtení pohledávka Zájemce 1 a Zájemce 2 v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost Zájemce 1 a Zájemce 2 splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 15. února 2001 - 13. března 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o částku 100.000.000,-Kč, slovy:jednostomilionůkorunčeských, s tím, že upisování akcií naduvedeno... u částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním 9 kusů nových kmenových listinných akciíspolečnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie10.000.000,-Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských a 10 kusů novýchkmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčes-kých. Emisní kurs těchto nových akcií bude roven jejichjmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem, částípodniku zájemce, společnosti REGATA a.s., se sídlem v Praze 6, Usilnice 949, identifikační číslo: 64948421, zapsané v obchodnímrejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle B,číslo vložky 3634, odpovídající samostatné organizační složce č.I. vymezené organizačním opatřením představenstva společnostiREGATA a.s., schváleným valnou hromadou společnosti REGATA a.s.konanou dne 22.6.2000 jež tvoří:- obchodní pavilon CENTRUM, tvořící soubor nemovitostísestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 2459 napozemku č. parc. 2848/394, pozemku č. parc. 2848/394 o výměře4,173 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanskávybav., zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č.2918 pro obec Praha, katastrální území Záběhlice a pozemku č.parc. 2848/395 o výměře 1.800 m2, charakterizovaného jakoostatní plocha, staveniště, zapsaného na LV č. 3151 prokatastrální území Záběhlice, včetně vybavení obchodního pavilonuCENTRUM movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetněveškerých existujících právních vztahů, zahrnující souborzávazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavatelijednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchtoprávních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivýchnebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávnívztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodnímpavilonu CENTRUM- obchodní pavilon PETŘINY, tvořící soubor nemovitostísestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 304 na pozemkuč. parc. 473/121 a pozemku č. parc. 473/121 o výměře 540 m2charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav.,zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 540 proobec Praha, katastrální území Veleslavín, včetně vybaveníobchodního pavilonu PETŘINY movitými věcmi ve vlastnictvíspolečnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů,zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluvuzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky,vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména zanájemci jenotlivých nebytových prostor v tomto obchodnímpavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místovýkonu práce je v obchodním pavilonu PETŘINY- obchodní pavilon LUKA, tvořící soubor nemovitostísestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p. 1986 napozemku č. parc. 2160/126, pozemku č. parc. 2160/126 o výměře3.275 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanskávybav. a pozemku č. parc. 2160/125 o výměře 1.156 m2,charakterizovaného jako ostatní plocha, jiná plocha, zapsaný uKatastrálního úřadu Praha - město na LV č. 1670 pro obec Praha ,katastrální území Stodůlky, včetně vybavení obchodního pavilonuLUKA movitými věcmi ve vlastnictví společnosti včetně veškerýchexistujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejménaz nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivýchmédií, a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů,pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor vtomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců,jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu LUKA- obchodní pavilon TEMPO, tvořící soubor nemovitostí sestávajícíse z budovy občanské vybavenosti č.p. 1418 na pozemku č.parc.2869/174 a pozemku č. parc. 2869/174 o výměře 855 m2charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav.,zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 1356 proobec Praha, katastrální zemí Krč, včetně vybavení obchodníhopavilonu TEMPO movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetněveškerých existujících právních vztahů, zahrnující souborzávazků zejména z nájemních smluv, smluv uzavřených s dodavatelijednotlivých médií, a další závazky, vyplývající z těchtoprávních vztahů, pohledávek zejména za nájemci jednotlivýchnebytových prostor v tomto obchodním pavilonu, pracovněprávnívztahy zaměstnanců, jejichž místo výkonu práce je v obchodnímpavilonu TEMPO- obchodní pavilon VISLA, tvořící soubor nemovitostí sestávajícíse z budovy občanské vybavenosti č.p. 514 na pozemku č. parc.840/124, pozemku č. parc. 840/124 o výměře 4.881 m2charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav., apozemku č. parc. 840/178 o výměře 127 m2 charakterizovaného jakoostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný u Katastrálníhoúřadu Praha - město na LV č. 567 pro obec Praha, katastrálníúzemí Bohnice, včetně vybavení obchodního pavilonu VISLAmovitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně veškerýchexistujících právních vztahů, zahrnující soubor závazků zejména znájemních smluv, smluv uzavřených s dodavateli jednotlivýchmédií a další závazky, vyplývající z těchto právních vztahů,pohledávek zejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor vtomto obchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců,jejichž místo výkonu práce je v obchodním pavilonu VISLA- obchodní pavilon LÁDVÍ, tvořící soubor nemovitostí sestávajícíse z objektu nákupního střediska č.p. 1660 na pozemku č. parc.2364/139, zapsaný u Katastrálního úřadu Praha - město na LV č.1264 pro obec Praha, katastrální území Kobylisy, včetně vybaveníobchodního pavilonu LÁDVÍ movitými věcmi ve vlastnictvíspolečnosti, včetně veškerých existujících právních vztahů,zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv, smluvuzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a další závazky,vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejména zanájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodnímpavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místovýkonu práce je v obchodním pavilonu LÁDVÍ- nemovitost občanské vybavenosti DOKSY, tvořící soubornemovitostí sestávající se z budovy občanské vybavenosti č.p.121 na pozemku č. parc. 2370, pozemku č. parc. 2370 o výměře 187m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanská vybav.,pozemku č. parc. 2371/2 o výměře 863 m2, charakterizovanéhojako ostatní plocha, zeleň v zástavbě a pozemku č. parc. 2371/3o výměře 683 m2, charakterizovaného jako ostatní plocha, zeleň vzástavbě, zapsaný u Katastrálního úřadu v České Lípě na LV č.1928 pro okres Česká Lípa, obec Doksy, katastrální území Doksy uMáchova jezera, včetně vybavení budovy DOKSY movitými věcmi vevlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právníchvztahů, zahrnujících soubor závazků zejména z nájemních smluv,smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a dalšízávazky vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávek zejménaza nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomto obchodnímpavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichž místovýkonu práce je navázáno na budovu DOKSY- závodu Hotel HORIZONT tvořící soubor nemovitostí sestávajícíse z budovy hotelu HORIZONT, stavby občanské vybavenosti čp. 141na pozemku č. parc. st. 407, pozemku č. parc. st. 407 o výměře2.168 m2 charakterizovaného jako zastavěná plocha, občanskávybav., ubytovny GARNI, objektu bydlení č.p. 295 na pozemku č.parc. st. 444, pozemku č. parc. st. 444 o výměře 288 m2,charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení,ubytovny Součkova vila, objektu bydlení č.p. 262 na pozemku č.parc. st. 370, pozemku č. parc. st. 370 o výměře 238 m2,charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení,ubytovny Josefova výšina, objektu bydlení č.p. 168 na pozemku č.parc. st. 29, pozemku č. parc. st. 29 o výměře 382 m2,charakterizovaného jako zastavěná plocha, objekt bydlení,ostatního stavebního objektu na pozemku č. parc. st. 438,pozemku č. parc. st. 438 o výměře 184 m2, charakterizovanéhojako zastavěná plocha, ost. stav. objekt, pozemku č. parc.st. 446 o výměře 21 m2, charakterizovaného jako zastavěná plochabez stavby, pozemku č. parc. 40/3 o výměře 210 m2,charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/1 o výměře1.607 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/4 ovýměře 281 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc.46/7 o výměře 1.082 m2, charakterizovaného jako louka, pozemkuč. parc. 46/8 o výměře 1.180 m2, charakterizovaného jako louka,pozemku č. parc. 46/9 o výměře 861 m2, charakterizovaného jakolouka, pozemku č. parc. 46/14 o výměře 800 m2,charakterizovaného jako ostatní plocha, ostatní komunikace,pozemku č. parc. 46/15 o výměře 65 m2, charakterizovaného jakoostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 46/16 o výměře1.834 m2, charakterizovaného jako louka, pozemku č. parc. 46/17o výměře 3.964 m2, charakterizovaného jako statní plocha,ostatní komunikace, pozemku č. parc. 119/4 o výměře 1.127 m2,charakterizovaného jako ostatní plocha, jiná plocha a pozemku č.parc. 121/9 o výměře 425 m2, charakterizovaného jako louka,zapsaný u Katastrálního úřadu v Trutnově na LV č. 807 pro okresTrutnov, obec Pec pod Sněžkou, katastrální území Pec podSněžkou, včetně vybavení budovy Hotel HORIZONT movitými věcmi vevlastnictví společnosti, včetně veškerých existujících právníchvztahů, zahrnující soubor závazků zejména z nájemních smluv,smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých médií, a dalšízávazky, vyplývající z těchto právních vztahů, pohledávekzejména za nájemci jednotlivých nebytových prostor v tomtoobchodním pavilonu, pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jejichžmísto výkonu práce je navázáno na soubor Hotelu HORIZONT- soubor veškerých movitých věcí sloužící k zajištění chodu aprovozu výše uvedené, tímto vymezené části podniku č. I.Předmět vkladu je oceněn znaleckým posudkem Ing. Jana Soukupa,znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializacíoceňování podniků č. posudku 01-01/2000 ze dne 02.12.2000 načástku 104.800.000,-Kč, slovy: jednostočtyřimilionyosmsettisíc-korunčeských a znalce Dr. Zuzany Benešové, znalce z oboruekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podnikůč. posudku 205-33/2000 ze dne 03.12.2000 na částku103.600.000,-Kč slovy: jednostotřimilionyšestsettisíckorunčes-kých.Úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě tří měsíců počínajednem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku a to v sídle společnosti a nepeněžitývklad musí být splacen ve lhůtě tří měsíců počínaje dnem zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a to v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů