Základní údaje

Historické adresy

10.2.2009 - 10.5.2013 České Budějovice, F.A. Gerstnera 21/3, PSČ 37001
14.2.2000 - 10.2.2009 Březnice, Sadová 517, PSČ 26272

26154889

DIČ

Není plátce DPH

14.2.2000 - 16.4.2013

CZ26154889

Datum vzniku

14. února 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. května 2013

Historické názvy

24.5.2006 - 10.5.2013

BIERHANZL GROUP, a.s.

14.2.2000 - 24.5.2006

Bierhanzl Group, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6380

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.3.2003 - 10.5.2013

53 700 000 Kč

9.10.2002 - 24.3.2003

10 000 000 Kč

29.7.2002 - 9.10.2002

6 000 000 Kč

13.6.2001 - 29.7.2002

1 000 000 Kč

14.2.2000 - 13.6.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. května 2013 - 10. května 2013 : Na základě návrhu společnosti podaného poté, co byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.1.2013, č.j. KSCB 28 INS 959/2009-B-166 zrušen konkurs na majetek dluž... níka - společnosti BIERHANZL GROUP, a.s. po splnění rozvrhového usnesení, se z obchodního rejstříku vymazává společnost BIERHANZL GROUP, a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 21/3, PSČ 370 01, IČ 261 54 889 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 3. února 2003 - 24. března 2003 : Mimořádná Valná hromada konaná dne 20.12.2002 přijala totousnesení:Valná hromada společnosti Bierhanzl Group, a.s. rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti Bierhanzl Grou... p, a.s.takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 10,000.000,-Kč(slovy desetmiliónůkorun českých), který byl zcela splacen, sezvýší o částku 43,700.000,- Kč (slovy čtyřicettřimiliónysedmsettisíckorun českých) na celkovou výši základního kapitálu53,700.000,- Kč (slovy padesáttřimiliónysedmsettisíckorunčeských) a to upsáním 4.370 (slovy čtyřitisícetřistasedmdesát)kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých)každé akcie.2. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy desettisíckorun českých) je 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých).3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští.4. Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, neboť bude emisní kurs všech nových akcií splacennepeněžitými vklady předem určenými, níže uvedenými, zájemcismlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.5. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne odzveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze vObchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnůod prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližšípracovní den. V této lhůtě mohou předem určení zájemci uzavřítsmlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.6.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu budeupisovatelům- předem určeným zájemcům představenstvem oznámenbez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným naadresu jejich bydliště nebo sídla.Přílohou tohoto dopisu budenávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti BierhanzlGroup, a.s.,kancelář předsedy představenstva v pracovních dnechod 9.00 hod do 15.00 hod.8. Celý emisní kurs 3.100 kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovydesettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem pana Bořka Bierhanzla, r.č. 710911/1141, bytem Březnice,Martinice 17, PSČ 262 72 jehož předmětem jsou:a) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 5018 prokatastrální území Příbram, a to průmyslový objekt na pozemkučíslo parcelní 3098/6 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslovýobjekt na pozemku číslo parcelní 3098/9 zastavěná plocha anádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 3101/11zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní3101/12 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba na pozemku čísloparcelní 3101/13 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky číslaparcelní 3098/6 zastavěná plocha a nádvoří, 3098/9 zastavěnáplocha a nádvoří, 3101/11 zastavěná plocha a nádvoří, 3101/12zastavěná plocha a nádvoří, 3101/13 zastavěná plocha a nádvoří,3097/2 statní plocha, 3097/6 ostatní plocha, 3098/3 ostatníplocha,3101/5 ostatní plocha,3101/6 ostatní plocha, 3101/7ostatní plocha a 3102/7 ostatní plocha v katastrálním územíPříbram, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika -ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem PříbramVII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsanéhopod pořadovým číslem 1964 - 134/02 znaleckého deníku, jmenovanýmza tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku 25,000.000,- Kč,b) podílová polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictvíčíslo 1457 pro katastrální území Březnice, a to objekt bydleníčíslo popisné 306 na pozemku číslo parcelní 306 zastavěná plochaa nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 308 na pozemku čísloparcelní 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslopopisné 517 na pozemku číslo parcelní 304/4 zastavěná plocha anádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní 304/5 zastavěná plochaa nádvoří, průmyslový objekt na pozemcích čísla parcelní 304/6 a304/9 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemkučíslo parcelní 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslovýobjekt na pozemku číslo parcelní 305/2 zastavěná plocha anádvoří, zemědělská stavba na pozemku číslo parcelní 307zastavěná plocha a nádvoří a pozemky čísla parcelní 304/1ostatní plocha, 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, 304/5zastavěná plocha a nádvoří, 304/6 zastavěná plocha a nádvoří,304/7 zastavěná plocha a nádvoří, 305/1 zastavěná plocha anádvoří, 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, 306 zastavěná plochaa nádvoří, 307 zastavěná plocha a nádvoří, 309 zahrada, 310zastavěná plocha a nádvoří a 311 zahrada a pozemek vezjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr číslokatastrálním 1828 vše v katasrálním území Březnice, oceněnéznaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhadynemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružníč.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovýmčíslem 2019-189/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelemusnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j.NC4077/2002-9, na částku 6,000.000,- Kč.9. Celý emisní kurs 600 kusů nových akcií, znějících na jméno, vlistinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovydesettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem pana Davida Bierhanzla, r.č. 750309/0606, bytemBřeznice, Martinice 17, PSČ 262 72, jehož předmětem jsou:- podílová polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictvíčíslo 1457 pro katasrální území Březnice, a to objekt bydleníčíslo popisné 306 na pozemku číslo parcelní 306 zastavěná plochaa nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 308 na pozemku čísloparcelní 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslopopisné 517 na pozemku číslo parcelní 304/4 zastavěná plocha anádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní 304/5 zastavěná plochaa nádvoří, průmyslový objekt na pozemcích čísla parcelní 304/6 a304/9 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemkučíslo parcelní 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslovýobjekt na pozemku číslo parcelní 305/2 zastavěná plocha anádvoří, zemědělská stavba na pozemku číslo parcelní 307zastavěná plocha a nádvoří a pozemky čísla parcelní 304/1ostatní plocha, 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, 304/5zastavěná plocha a nádvoří, 304/6 zastavěná plocha a nádvoří,304/7 zastavěná plocha a nádvoří, 305/1 zastavěná plocha anádvoří, 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, 306 zastavěná plochaa nádvoří, 307 zastavěná plocha a nádvoří, 309 zahrada, 310zasatvěná plocha a nádvoří a 311 zahrada a pozemek vezjednodušené evidenci- parcela původ pozemkový katastr číslokatasrální 1828 vše v katasrálním území Březnice, oceněnéznaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhadynemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružníč.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovýmčíslem 2019 - 189/02 znaleckého deníku,jmenovaným za tím účelemusnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC4077/2002 -9, na částku 6,000.000,- Kč.10. Celý emisní kurs 180 kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovydesettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem pana Františka Cihelky, r.č. 501208/072, bytem Obořištěč.p. 122, PSČ 262 12, jehož předmětem jsou:- nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1525 prokatastrální území Dobříš, a to objekt jiné stavby na pozemkučíslo parcelní st. 567/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemkyčísla parcelní st. 567/1 zastavěná plocha a nádvoří a st. 567/2zastavěná plocha a nádvoří a pozemek ve zjednodušené evidenci-parcelu původ Pozemkový katastr číslo katastrální 1116/3 vše vkatastrálním území a obci Dobříš, oceněné znaleckým posudkemznalce z oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí Ing. RudolfaŠtěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2021 - 191A/02znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajskéhosoudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku1,800.000,- Kč.11. Celý emisní kurs 490 kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovydesetisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitýmvkladem společnosti INOSTAV, spol. s r.o., se sídlem Dobříš, ul.Plukovníka Petroviče 225, PSČ 263 01, identifikační číslo 47 0524 81, jehož předmětem jsou:a) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2812 prokatasrální území Dobříš, a to objekt jiné stavby na pozemkučíslo parcelní st. 2207 zastavěná plocha a nádvoří a pozemkyčísla parcelní st. 2207 zastavěná plocha a nádvoří, 1116/8ostatní plocha, 1116/18 ostatní plocha a 2532/8 ostatní plochavše v katastrálním území Dobříš, oceněné znaleckým posudkemznalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing.Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 26101 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2021-191/02znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajskéhosoudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku2,400.000,- Kč,b)nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1538 prokatastrální území Rožmitál pod Třemšínem, a to jiná stavba napozemcích čísla parcelní st. 1586 a st. 1612, objekt bydleníčíslo popisné 105 na pozemku číslo parcelní st. 596/1 zastavěnáplocha a nádvoří, zemědělská stavba číslo popisné 106 na pozemkučíslo parcelní st. 689 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky číslaparcelní st. 596/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 1612zastavěná plocha a nádvoří, 1176/3 vodní plocha, 1176/4 vodníplocha, 2429 ostatní plocha, 2430/3 zahrada a 2430/4 zahrada,vše v katastrálním území a obci Rožmitál pod Třemšínem, oceněnéznaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika- ceny a odhadynemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružníč.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovýmčíslem 2020-190/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelemusnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC4077/2002-9, na částku 2,500.000,-Kč.12. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsanýchnových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odtstavec 5 obchodního zákoníku a topředáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisemvkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základníhokapitálu společnosti Bierhanzl Group, a.s a předáním protokolů opředání těchto nemovitostí společnosti Bierhanzl Group, a.s. stím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlospolečnosti Bierhanzl Group, a.s., kancelář předsedypředstavenstva v pracovních dnech od 9.00 hod do 15.00 hod.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručitupisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 2002 - 9. října 2002 : Řádná valná hromada společnosti přijala dne 27.6.2002 usnesení ozvýšení základního kapitálu tohoto znění:Valná hromada společnosti Bierhanzl Group, a.s. rozhoduje o tom,že zvyšuje ... základní kapitál společnosti Bierhanzl Group, a.s.takto:I.Stávající základní kapitál společnosti va výši 1,000.000,-Kč(slovy jeden milión korun českých),který byl zcela splacen,sezvýší o částku 9,000.000,-Kč (slovy devět miliónů korun českých)na celkovou výši základního kapitálu 10,000.000,-Kč (slovy desetmiliónů korun českých) takto:1)O částku 5,000.000,-Kč z části čistého zisku společnosti zarok 2001 uvedeného v řádné účetní závěrce v pasivech společnostive vlastním jmění, položka A.V.Hospodářský výsledek běžnéhoúčetního období,řádek c 078 s tím,že bude vydáno 500 kusů novýchakcií,znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsouspojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie),o jmenovité hodnotě10.000,-Kč každé akcie.2)Peněžitým vkladem o částku 4,000.000,-Kč(slovy čtyři miliónykorun českých),a to upsáním 400 (slovy čtyřset) kusů novýchakcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsouspojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých) každé akcie.II.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští.III.Pro zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku4,000.000,-Kč(slovy čtyři milióny korun českých) se stanoví tytodalší podmínky:A.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,-Kč(slovy desettisíc korun českých).B.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, aledohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.C.Akcie budou upsány uzavřením dohody dle § 205 obchodníhozákoníku, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akciídoručena do sídla společnosti.D.Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne odzveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze vObchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnůod prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu nasobotu,neděli nebo svátek,je posledním dnem lhůty úpisunejbližší pracovní den.E.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu budeakcionářům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladupísemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejichbydliště.Přílohou tohoto dopisu bude návrh dohody o započtenípeněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu.F.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti BierhanzlGroup, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnechod 9.00 hod. do 15.00 hod.G.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávekupisovatelů proti pohledávkám této společnosti na splaceníemisního kursu všech 400 nových akcií o jmenovité hodnotě10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých)takto:Bořka Bierhanzla ve výši 1,280.000,-Kč(slovy jeden milióndvěstěosmdesáttisíc korun českých),vzniklé z titulu neuhrazenéfaktury číslo 500320 ze dne 29.3.2000 za zboží dodané sdružením"Bierhanzl a Bierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice", sesídlem Strakonice,Pod Hradem 5, IČ 42 72 69 99 společnostiBierhanzl Group, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne28.2.2000, dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne31.1.2002,kterým byla ukončena činnost sdružení pana BořkaBierhanzla.Davida Bierhanzla ve výši 1,280.000,-Kč(slovy jeden milióndvěstěosmdesáttisíc korun českých) (slovy jeden milióndvěstěosmdesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu neuhrazenéfaktury číslo 500320 ze dne 29.3.2000 za zboží dodané sdružením"Bierhanzl a Bierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice",se sídlemStrakonice,Pod Hradem 5,IČ 42 72 69 99 společnosti BierhanzlGroup, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.2.2000,dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.1.2002, kterýmbyla ukončena činnost sdružení a byla postoupena část pohledávekvůči společnosti Bierhanzl Group, a.s. na člena sdružení panaDavida Bierhanzla.Františka Cihelky va výši 800.000,-Kč(slovy osmsetisíc korunčeských), vzniklé z titulu neuhrazené kupní ceny za movitýmajetek, který prodala jeho manželka paní Miroslava Cihelkováspolečnosti Bierhanzl Group, a.s. kupní smlouvou uzavřenou dne30.12.2000 a smlouvy o zúžení společného jmění manželů Františkaa Miroslavy Cihelkových, sepsané notářským zápisem dne 5.3.2002pod NZ 102/2002 JUDr.Ivana Houdka, notáře v Příbrami.Ing. Libora Čecha va výši 640.000,-Kč(slovy šestsetčtyřicettisíckorun českých), vzniklé z titulu neuhrazené faktury číslo 500320ze dne 29.3.2000 za zboží dpdané sdružením "Bierhanzl aBierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice",se sídlemStrakonice,Pod Hradem 5,IČ 42 72 69 99 společnosti BierhanzlGroup, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne28.2.2000,dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne31.1.2002, kterým byla ukončena činnost sdružení a bylapostoupena část pohledávek vůči společnosti Bierhanzl Group,a.s. na člena sdružení pana ing. Libora Čecha.Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacenemisní kurz příslušného počtu akcií.H.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsanýchnových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu ozapočtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu F tohotorozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření dohody dle§ 205 obchodního zákoníku.Dohody o započtení budou mimo jinéobsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku,počet,jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií,jejichžemisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře.Podpisy nadohodě musí být úředně ověřeny.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručitupisovatelům návrh dohody o započtení peněžité pohledávkyupisovatelů vůči společnosti proti pohledávce ne splaceníemisního kursu." zobrazit více skrýt více
posunout dolů