Základní údaje

Historické adresy

1.7.2000 - 1.1.2008 Praha 4, Na Strži 343/5, PSČ 14000
28.2.2000 - 1.7.2000 Praha 1, Jakubská 2/647, PSČ 11000

26158752

DIČ

Není plátce DPH

7.6.2000 - 1.1.2008

CZ26158752

Datum vzniku

28. února 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2008

Historické názvy

1.7.2000 - 1.1.2008

Nový úklid I, a.s.

28.2.2000 - 1.7.2000

RMTT consulting, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6407

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.6.2001 - 1.1.2008

6 500 000 Kč

26.5.2001 - 11.6.2001

1 000 000 Kč

28.2.2000 - 26.5.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2008 - 1. ledna 2008 : Obchodní společnost Nový úklid I, a.s. zanikla sloučením se společností ABF úklid, a.s., se sídlem Praha, Na Strži 343/5, PSČ: 140 00, IČ: 27882390, na níž přešlo jmění společnosti... Nový úklid I, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 12. března 2001 - 31. března 2004 : Jediný akcionář učinil v souladu s ustanovením § 203 obchodníhozákoníku dne 29.12.2000 rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl spla... cen ze30 % (slovy : třicet procent). Základní jmění se dle tohotorozhodnutí zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurzmá být splacen nepeněžitým vkladem.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti jeposílení kapitálu společnosti pro další investice.Základní jmění společnosti se zvyšuje na částku 6,500.000,--Kč(slovy : šest milionů pětset tisíc korun českých), tedy o částku5,500.000,-- (slovy : pět milionů pětset tisíc korun českých) zdosavadní výše 1,000.000,- Kč (slovy : jeden milion korunčeských) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacennepeněžitým vkladem - vkladem části pohledávky do základníhojmění společnosti Nový úklid I, a.s.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.Na navržené zvýšení základního jmění bude upsáno 55 ks(slovy:padesátpět kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy : jednosto tisíc korunčeských) v listinné podobě, které nebudou veřejněobchodovatelné.Akcie, upsané na zvýšení základního jmění, nebudou upsány svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu novýchakcií, ale všechny budou nabídnuty určitému zájemci, a tospolečnosti NU - Consulting, s.r.o., IČ : 63 66 90 81, se sídlemPraha 4, Na Strži 343/5, PSČ 140 00.Upisovatel nových akcií, upsaných na zvýšení základního jmění,společnost NU - Consulting, s.r.o. splatí emisní kurs těchtoakcií nepeněžitým vkladem - částí pohledávky tohoto upisovateleza společností Nový úklid I, a.s., kterou má upisovatel z titulusmlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi upisovatelem jakoprodávajícím a společností Nový úklid I, a.s. jako kupujícím vPraze dne 7.6.2000, do základního jmění společnosti.Všech 55 ks (slovy : padesátpět kusů) akcií bude upsáno v sídlespolečnosti Nový úklid I, a.s. v Praze 4, Na Strži 343/5, velhůtě 30 dnů od dne nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis rozhodnutí ozvýšení základního jmění společnosti Nový úklid I, a.s. doobchodního rejstříku.Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jmenovitouhodnotou těchto akcií.Vklad části pohledávky bude splacen ke dni účinnosti smlouvy opostoupení části pohledávky, která bude uzavřena mezi NU -Consulting, s.r.o.,jako postupitelem a společností Nový úklid I,a.s., jako postupníkem, nejpozději do 3 dnů po skončení lhůtypro upisování akcií. K témuž dni vkládaná část pohledávky a jíodpovídající dluh zanikají.Předmětem nepeněžitého vkladuje část pohledávky, kterouspolečnost NU - Consulting, s.r.o., IČ : 63669081, se sídlem :Praha 4, Na Strži 343/5, PSČ : 140 00, za společností Nový úklidI, a.s. a to z titulu smlouvy o prodeji podniku, uzavřené vesmyslu § 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku,ve znění pozdějších předpisů, mezi NU - Consulting, s.r.o. jakoprodávajícím a Nový úklid I, a.s. jako kupujícím, v Praze dne7.6.2000. Celková výše předmětné pohledávky přitom činila ke dni20.12.2000 celkem 5,860.610,13 Kč (slovy : pět milionůosmsetšedesát tisíc šestsetdeset korun českých třináct haléřů),přičemž část této pohledávky,jejímž vložením jako nepeněžitéhovkladu se splácí emisní kurz akcií upsaných na zvýšenízákladního jmění činí částku 5,500.000,-- Kč (slovy : pětmilionů pětset tisíc korun českých).V souladu s příslušnými ustanoveními zák.č.513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, byly dvěmanezávislými znalci vypracovány posudky o ocenění nepeněžitéhovkladu na zvýšení základního jmění-části pohledávky. Dleznaleckého posudku č.165-70/00, vypracovaného SRM - CONSULTPlzeň, s.r.o., znaleckým ústavem zapsaným 10.9.1997ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 151/97 - OOD v prvnímoddílu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboruekonomika, Klatovská 85, 320 00 Plzeň, se vkládaná částpohledávky oceňuje na částku 5,500.000,--Kč (slovy : pět milionůpětset tisíc korun českých). Dle znaleckého posudku č. 27/17/00,vypracovaným Ing. Eustachem Horou, CSc, znalcem jmenovanýmrozhodnutím předsedy krajského soudu v Plzni ze dne 14.7.199č.j. 1326/99 pro základní obor ekonomika, Na Františkově 7, 31214 Plzeň, se vkládaná část pohledávky oceňuje na částku5,500.000,--Kč (slovy : pět milionů pětset tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhodl o hodnotě předmětu nepeněžitého vkladu,která činí 5,000.000,-- Kč (slovy : pět milionů pětset tisíckorun českých), tj. částka odpovídající nominální hodnotěvkládané části pohledávky, s tím, že jako protiplnění na uvedenýnepeněžitý vklad bude vydáno 55 ks (slovy : padesátpět kusů)kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie100.000,--Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinnépodobě, které nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurz těchtoakcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, a tudíž odpovídáhodnotě nepeněžitého vkladu, jímž bude tento emisní kurz zobrazit více skrýt více
posunout dolů