Základní údaje

Historické adresy

12.11.2002 - 23.8.2006 Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ 31600
13.3.2000 - 12.11.2002 Praha 1, Těšnov 1/1059

26163632

DIČ

Není plátce DPH

19.4.2000 - 23.8.2006

CZ26163632

Datum vzniku

13. března 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. srpna 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. srpna 2006

Historické názvy

29.3.2000 - 23.8.2006

ŠKODA HOLDING a.s.

13.3.2000 - 29.3.2000

Divide et impera a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6450

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.5.2000 - 23.8.2006

2 171 000 000 Kč

13.3.2000 - 30.5.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2006 - 23. srpna 2006 : Společnost ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň - město, PSČ: 316 00, IČ: 261 63 632, zanikla fúzí sloučením se společností HQU International, a.s., se síd... lem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, IČ: 265 02 399, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7473. zobrazit více skrýt více
  • 29. března 2000 - 30. května 2000 : Valná hromada společnosti Divide et impera a.s. rozhodla ozvýšení základního jmění takto: 1. Základní jmění společnosti Divide et impera a.s. se zvyšuje očástku nejméně ve výši 500... .000.000,-Kč ( slovy:pětsetmilionůkorun českých), nejvýše však o částku ve výši3.000.000.000,- Kč ( slovy: třimiliardykorun českých), takže pozvýšení základního jmění z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých) bude činit základní jměnínejméně 501.000.000,- Kč ( pětsetjedenmilionkorun českých) anejvýše 3.001.000.000,- Kč ( slovy: třimiliardyjedenmilionkorunčeských). O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo na základě výsledku upisováníakcií.Představenstvo je povinno rozhodnout o takové konečnéčástce zvýšení základního jmění,která se bude rovnat součtujmenovitých hodnot akcií účinně upsaných na základě tohotorozhodnutí. 2.Na zvýšení základního jmění budou upisovány nové kmenové akcieznějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě po5.000.000,- Kč ( slovy: pětmilionůkorun českých - dále jen"akcie"), přičemž lze upsat nejméně 100 kusů akcií a nejvýše 600kusů akcií.Emisní kurs akcií lze splácet pouze nepeněžitýmivklady. 3.Emisní kurs jedné akcie činí 7.938.000,- Kč ( slovy:sedmmilionůdevětsettřicetosmtisíckorun českých), a emisní ážiojedné akcie tak představuje 2.938.000,- Kč ( slovy:dvamilionydevětsettřicetosmtisíckorun českých). 4. Akcie v počtu 224 kusů může upsat pouze ŠKODA a.s., se sídlemTylova 57, Plzeň, IČ 00213101 jako předem určený zájemce,bude-li emisní kurs těchto akcií splacen vkladem části souboruochranných známek, a to slovní ochrané známky " ŠKODA", číslo111109, 111110, 111112, 111114, 152674, 176102, 192649, 199082,obrazové ochranné známky " okřídlený šíp" ,číslo 110859, 110860,111111, 111113, 152715, 176135, 192650 a kombinované ochrannéznámky " okřídlený šíp + ŠKODA", číslo 110999, 111115, 111382,152673, 153355, 176136, 192648, včetně jejich analogickýchzahraničních registrací, a v rozsahu přesně specifikovaném vposudcích znalců, kteří provedli jejich ocenění ( dále jen "Ochranné známky ŠKODA"). Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladuse stanoví na základě znaleckého posudku číslo 99/2000 ze dne16.3.2000 zpracovaného znalcem Ing. Pavlem Reichlem, který byljmenován rozhodnutím ministra spravedlnosti ČSR ze dne28.11.1984 ( čj.ZT 1929/84) a který stanovil hodnotu Ochrannýchznámek ŠKODA na 1.782.680.000,- Kč a na základě posudku znalcečíslo 113/2000 ze dne 17.3.2000 zpracovaného znalcem JUDr.Alešem Zábršem, který byl jmenován rozhodnutím ministraspravedlnosti ČSR ze dne 31.1.1989 (čj. ZT 2024/89),kterýstanovil hodnotu Ochranných známek ŠKODA na 1.817.480.000 Kč, ato na částku 1.782.680.000,- Kč. Rozdíl mezi emisním kursemupsaných akcií a výší ocenění nepeněžitého vkladu stanovenémvalnou hromadou ve výši 4.580.000,- Kč bude vrácen upisovatelido šedesáti dnů od zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku z důvodu, aby byl zachován stejný emisní kurs provšechny upisovatele. 5.Ostatní akcie budou upsány na základě veřejné výzvy kupisování akcií. K upsání akcií budou vyzvány všechny osoby,které budou ve lhůtě stanovené pro upisování akcií majitelivlastní směnky vystavené společností Divide et impera a.s. dne18. března 2000 na řad společnosti ŠKODA a.s., se sídlem Tylova57, Plzeň, splatné v Praze u Investiční a Poštovní banky, a.s.,Senovážné nám. 32, Praha 1, dne 18.března 2003 ( dále jen"Směnky") a znějící na směnečnou sumu 10.000.000,-Kč,50.000.000,-Kč nebo 100.000.000,- Kč. Jednou Směnkou nasměnečnou sumu 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) lze splatit emisní kurs jedné upisované akcie, jednousměnkou na směnečnou sumu 50.000.000,- Kč lze splatit emisníkurs pěti kusů upisovaných akcií a jednou směnkou na směnečnousumu 100.000.000,- Kč lze splatit emisní kurs deseti kusůupisovaných akcií. Akcie, jež budou spláceny směnkami, nesmíupisovat ŠKODA a.s. Výše ocenění Směnky na směnečnou sumu 10.000.000,-Kč se stanovína základě znaleckého posudku číslo 275 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Doc.Ing. Josefem Luňákem,CSc., který byljmenován znalcem rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne17.2.1992 (čj. ZT 2167/92) a rozhodnutím předsedy Městskéhosoudu v Praze ze dne 20.10.1997 (čj.Spr.1677/97) a ze dne8.2.1999 (čj.Spr. 210/99), na částku 7.938.000,-Kč (slovy:sedmmilionůdevětsettřicetosmtisíckorun českých) a na základěznaleckého posudku číslo 735-67/2000 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Ing. Pavlem Sychrou, který byl jmenovánznalcem rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně (čj.Spr.3900/98) ze dne 26.2.1999, na částku 7.938.000,- Kč ( slovy:sedmmilionůdevětsettřicetosmtisíckorun českých). Výše ocenění Směnky na směnečnou sumu 50.000.000,-Kč stanovenána základě znaleckého posudku číslo 275 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Doc. Ing. Josefem Luňákem,CSc., který byljmenován znalcem rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR zedne 17.2.1992 (čj. ZT 2167/92), a rozhodnutím předsedy Městskéhosoudu v Praze ze dne 20.10.1997 (čj.Spr. 1677/97) a zedne 8.2.1999 (čj.Spr.210/99), činí 39.690.000,-Kč (slovy:třicetdevětmilionůšestsetdevadesáttisíckorun českých) a nazákladě znaleckého posudku číslo 735-67/2000 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Ing.Pavlem Sychrou, který byl jmenovánznalcem rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně(čj.Spr.3900/98) ze dne 26.2.1999, činí 39.690.000,-Kč ( slovy:třicetdevětmilionůšestsetdevadesáttisíckorun českých). Výše ocenění Směnky na směnečnou sumu 100.000.000,- Kč stanovenána základě znaleckého posudku číslo 275 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Doc.Ing. Josefem Luňákem,CSc., který byljmenován znalcem rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne17.2.1992 (čj. ZT 2167/92) a rozhodnutím předsedy Městskéhosoudu v Praze ze dne 20.10.1997 (čj.Spr.1677/97) a ze dne8.2.1999 (čj.Spr. 210/99), činí 79.380.000,-Kč (slovy:sedmdesátdevětmilionůtřistaosmdesáttisíckorun českých) a nazákladě znaleckého posudku číslo 735-67/2000 ze dne 19.3.2000zpracovaného znalcem Ing.Pavlem Sychrou,který byl jmenovánznalcem rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně(čj.Spr.3900/98) ze dne 26.2.1999, činí 79.380.000,- Kč ( slovy:sedmdesátdevětmilionůtřistaosmdesáttisíckorun českých). 6.Lhůta pro upisování všech akcií společnosti činí 15 dnů. Datumpočátku běhu lhůty pro upsání akcií bude stanoveno na prvnípracovní den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového souduo zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Místem upsání akcií bude sídlospolečnosti ŠKODA a.s.,Tylova 57, Plzeň. Datum počátku běhulhůty bude oznámeno představenstvem předem určenému zájemci naadresu jeho sídla a ostatním zájemcům v deníku Hospodářskénoviny v rámci výzvy k upisování akcií, a to nejpozději prvníden upisování. 7.Emisní kurs akcií splácený převodem Ochranných známek ŠKODAbude splacen uzavřením smlouvy o převodu Ochranných známekŠKODA. Emisní kurs splácený převodem Ochranných známek ŠKODAmusí být splacen nejpozději do dvou pracovních dnů od upsáníakcií, a to v místě sídla společnosti ŠKODA a.s., Tylova 57,Plzeň.Případné odstoupení od smlouvy o převodu ochranné známkymá za následek neúčinnost upsání akcií, jejichž emisní kurs bylsplacen uzavřením této smlouvy, nedotýká se však účinnostiupsání ostatních akcií, pokud jmenovitá hodnota těchto ostatníchupsaných akcií činí nejméně 500.000.000,- Kč ( slovy:pětsetmilionůkorun českých). 8. Emisní kurs akcií splácený Směnkami bude splacen předánímpříslušné Směnky opatřené na rubu nevyplněným indosamentempodepsaným za ŠKODA a.s. do rukou osoby oprávněné jednat v tétosouvislosti jménem společnosti Divide et impera a.s. Vindosamentech může být uvedena doložka, jež zbavuje indosantaodpovědnosti za splacení Směnky.Emisní kurs splácený Směnkamimusí být splacen, tj. Směnky opatřeny indosamentem a předányspolečnosti Divide et impera a.s., do dvou pracovních dnů odupsání akcií v sídle společnosti ŠKODA a.s., Tylova 57, Plzeň. 9.Představenstvu společnosti se tímto ukládá, aby bez zbytečnéhoodkladu poté, co do obchodního rejstříku bude zapsáno zvýšenízákladního jmění dle rozhodnutí této mimořádné valné hromady,vyhotovilo úplné znění stanov společnosti reflektující stavzápisu v obchodním rejstříku a zajistilo uložení tohoto úplnéhoznění stanov do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů