Základní údaje

Historické adresy

18.12.2002 - 30.4.2008 Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 11000
6.5.2002 - 18.12.2002 Praha 1, Opatovická 1661, PSČ 11000
3.4.2000 - 6.5.2002 Praha 1, Opatovická 2, PSČ 11000

26168154

DIČ

Není plátce DPH

28.6.2002 - 30.4.2008

CZ26168154

Datum vzniku

3. dubna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2008

Historické názvy

10.6.2002 - 30.4.2008

Gestin Holding, a.s.

3.4.2000 - 10.6.2002

JSCO Management, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6486

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.12.2007 - 30.4.2008

12 000 000 Kč

14.2.2005 - 28.12.2007

2 000 000 Kč

3.4.2000 - 14.2.2005

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. dubna 2008 - 30. dubna 2008 : Společnost byla zrušena bez likvidace, a to na základě fúze splynutím se společností BRE/Hospitality Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, IČ: 275 94 106, zap... sanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11069. Nástupnická společnost má obchodní firmu Gestin Holding, a.s. a sídlo Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2007 - 30. dubna 2008 : Dne 7. září 2007 přijala valná hromada společnosti následující usnesení: "Valná hromada tímto přijímá rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti ... Gestin Holding, a.s. (tj. 1 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč č. 999 001 - 1 000 000) na osobu hlavního akcionáře, kterým je společnost BRE/Hospitality Czech, a.s. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, IČ: 275 94 106, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11069. Skutečnost, že společnost BRE/Hospitality Czech, a.s. je hlavním akcionářem, vyplývá z aktuálního seznamu akcionářů společnosti Gestin Holding, a.s. Výše protiplnění je určena v souladu s § 183j odst. 6 obchodního zákoníku a činí 447,- Kč za jednu akcii. Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 10 dnů ode dne vzniku práva na zaplacení protiplnění dle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 28. června 2002 - 30. dubna 2008 : Na společnost přešlo v důsledku sloučení jako na nástupnickouspolečnost jmění společnosti GESTIN a.s., se sídlem Praha 1, NaPoříčí 10, IČ 00147788.
  • 3. dubna 2000 - 30. dubna 2008 : Akciová společnost byla založena jednorázově bez výzvy kupisování akcií, zakladatelskou listinou ze dne 3.3.2000 arozhodnutím zakladatele dle ust. § 172 odst. 2 a odst. 3obchodního... zákoníku učiněným dne 21.3.2000. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2007 - 28. prosince 2007 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gestin Holding, a.s., z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionů ko-run českýc... h) na částku 12,000.000,-Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ-ního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kurzu 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 45,-Kč (slovy: čtyřicetpět korun českých), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 44,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři koruny české). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 10000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kursu 45,-Kč (slovy: čtyřicetpět korun českých), z čehož emisní ážio činí 44,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři koruny české).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Gestin Holding, a.s., a to spo-lečnost BRE/Hospitality Czech, a.s., IČ: 27594106, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra-ze v oddílu B, vložka 11069, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku bě-hu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Gestin Holding, a.s. jedi-nému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do jednoho (1) dne poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu spo-lečnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací pod-mínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedi-ného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Gestin Holding, a.s. dojde v sídle společnosti Gestin Holding, a.s.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcio-nářem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti BRE/Hospitality Czech, a.s., v celkové výši 450,000.000,-Kč (slovy: čtyři- stapadesátmilionů korun českých) za společností Gestin Holding, a.s., vzniklé z titulu úvěrové smlouvy uzavřené dne 28. prosince 2000 mezi společností Gestin Holding, a.s. a společností Hotel Financieringsmaatschappij B.V., společností s ručením ome-zeným, založenou podle práva Nizozemského království, se sídlem v Amsterdamu a obchodní adresou Prinsengracht 315-331, 1016 GZ Amsterdam, Nizozemské krá-lovství, IČ: 34130920, na základě níž měla společnost Hotel Financieringsmaatscha-ppij B.V. za společností Gestin Holding, a.s. pohledávku v celkové výši 685,900.000,-Kč (slovy: šestsetosmdesátpětmilionůdevětsettisíc korun českých). Na základě této smlouvy o úvěru byla uzavřena dne 17. prosince 2007 dohoda o postoupení pohle-dávky (Assignment Agreement) mezi společností BRE/Hospitality Czech, a.s., spo-lečností Gestin Holding, a.s. a společností Hotel Financieringsmaatschappij B.V., kterou společnost Hotel Financieringsmaatschappij B.V. postoupila část své pohle-dávky ve výši 450,000.000,-Kč (slovy: čtyřistapadesátmilionů korun českých) bez pří-slušenství na společnost BRE/Hospitality Czech, a.s.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povin-no vypracovat představenstvo společnosti Gestin Holding, a.s. a doručit mu ho nej-později do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2005 - 14. února 2005 : Dne 16. prosince 2004 přijala valná hromada společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1 Společná ustanovení: Základní kapitál společnosti se zv... yšuje o 1 000 000,- Kč (jeden milión korun českých), vydáním 1 000 000 (jednoho miliónu) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurs každé nové akcie činí 96,10,- Kč (devadesát čest korun deset haléřů); 95,10,- Kč (devadesát pět korun českých deset haléřů) je emisní ážio. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Nové akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva. Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku.2 Upisování předem určeným zájemcem: Všechny akcie upisované v rámci navrhovaného zvýšení budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemské království. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, v pracovní dny v době 09.00 do 18.00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty, a to k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Tomáši Doležilovi, advokáta se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19 Parha 1. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty pro úpis do 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od rozhodnutí valné hromady. K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3 Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: peněžité pohledávky akcionáře Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemské království, ve výši 96.100.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů sto tisíc korun českých), vzniklé na základě smlouvy o postoupení části pohledávky uzavřené mezi Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemí a společností Hotel Financieringsmaatschappij B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016 GZ Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo: 34130923, proti pohledávce společnosti za společností Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemské království, v celkové výši 96.100.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů sto tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu 1.000.000 upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Tato peněžitá pohledávka Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemské království, v celkové výši 96.100.000,- Kč vůči společnosti je dle "Zprávy auditora" vypracované dne 15. prosince 2004 auditorem BDO CS s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 5, PSČ 140 00, IČ: 45314381, evidována ke dni 15. prosince 2004 v účetnictví společnosti jako závazek vůči společnosti Hospitality Investments Prague B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016GZ Amsterdam, Nizozemské království. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií doručit návrh dohody o započtení pohledávek k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Tomáše Doležila, advokáta se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody o započtení se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů a začne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů