Základní údaje

Historické adresy

19.7.2005 - 1.7.2006 Brno, Lidická 1869/28, PSČ 60200
18.2.2002 - 19.7.2005 Brno, Nám.28.dubna 48, čp.1, okres Brno-město, PSČ 63500
27.9.2000 - 18.2.2002 Brno, Nám.28.dubna 48, okres Brno-město, PSČ 63500

26224721

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2000 - 1.7.2006

CZ26224721

Datum vzniku

27. září 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2006

Historické názvy

27.9.2000 - 1.7.2006

InternetShops,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3413

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.8.2005 - 1.7.2006

20 427 000 Kč

21.2.2004 - 5.8.2005

14 627 000 Kč

17.12.2003 - 21.2.2004

7 627 000 Kč

18.2.2002 - 17.12.2003

7 627 000 Kč

11.7.2001 - 18.2.2002

7 055 000 Kč

27.9.2000 - 11.7.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2006 - 1. července 2006 : Na základě fúze sloučením společnost InternetShops, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, IČ: 26224721 byla jako zanikající společnost zrušena bez likvidace s přechode... m jmění na nástupnickou společnost Vltava Stores, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, IČ: 26949563. V rámci uvedeného sloučení zanikla také společnost CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno-Bystrc, Náměstí 28. dubna 48, č.p. 1, PSČ 635 00, IČ: 60703971. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2001 - 1. července 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2000.
 • 19. července 2005 - 5. srpna 2005 : 1. Valná hromada schválila dne 20.6.2005 zvýšení základního kapitálu společnosti InternetShops, a.s. o částku 5.800.000,- Kč (slovy: pět miliónů osm set tisíc korun českých) upsání... m nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění, z původní výše 14.627.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů šest set dvacet sedm tisíc korun českých) na částku 20.427.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 58 kusů (slovy: padesát osm) kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Určením emisního kursu, a to minimálně ve výši jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, se pověřuje představenstvo.2. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se oba akcionáři společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House 13-15, Victoria Road, Guernsey, St. Peter Port, Channel Islands, GY 13ZD ("GPL"). Místem pro upisování akcií je Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování činí 6 týdnů ode dne usnesení valné hromady. Upisovateli bude tato skutečnost oznámena členem představenstva bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady.4. Emisní kurs akcií bude splacen na účet společnosti č. 368095028/2400 u eBanky a.s. do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2003 - 21. února 2004 : Valná hromada společnosti InternetShops, a.s. na svém zasedání dne 26.9.2003 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti InternetS... hops, a.s. se z původní výše 7,627.000,-- Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 14,627.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) převod těchto akcií bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti.Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Náměstí 28. dubna 48, čp. 1.Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady.Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 7627:70 a u dosavaních akcií s vyšší jmenovitou hodnotou, pak v poměru od tohoto odvozeném s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pro tento případ splacení emisního kursu takto upsaných akcií je určen zvláštní účet společnosti u eBanky a.s. číslo 368095001/2400.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - společnosti Computer Press, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, a to 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, Náměstí 28. dubna 48, čp. 1. Lhůta pro jejich úpis činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele (určeného zájemce) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Jedná se o pohledávku společnosti Computer Press, a.s. vůči společnosti v celkové výši 7,061.984,72 Kč (slovy: sedm milionů šedesát jedna tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů) z titulu obchodního styku mezi těmito společnostmi a závazků mezi nimi vzniklými, kde se započte na emisní kurs částka ve výši 7,000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 7. Schvaluje se upisování následujícími nepeněžitými vklady, ato:- pan Ing. Ondřej Mihula, r.č. 680430/0140, bytem Brno,Jurkovičova 9, svým 50%, slovy: padesáti procentním, obchodn... ímpodílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlemBrno, Trávníky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usneseníMěstského soudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotovenýmznaleckým ústavem STAVEXIS , s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkempod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, na částku ve výši6,386.500,-- Kč, slovy: šest milionů tři sta osmdesát šest tisícpět set korun českých, a 228 kusů, slovy: dvě stě dvacet osm,kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které mubudou vydány za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje se hodnotatohoto nepeněžitého vkladu ve výši stanovené uvedeným znaleckýmposudkem, jeho hospodářská využitelnost pro společnost a to, žezbylá část z hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 2,168.500,-Kč, slovy: dva miliony jedno sto šedesát osm tisíc pět setkorun českých, nebude považována za emisní ážio, ale budepoužita na tvorbu rezervního fondu společnosti.- panu Ing. Petru Ševčíkovi, r.č. 680410/1469, bytem Otrokovice,Školní 1272, svým 25%, slovy: dvaceti pěti procentním, obchodnímpodílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlemBrno, Trnávky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usneseníMěstského soudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotovenýmznaleckým ústavem STAVEXIS, s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkempod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, na částku ve výši3,193.250,-- Kč, slovy: tři miliony jedno sto devadesát třitisíc dvě stě padesát korun českých, a 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno vejmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíckorun českých, které mu budou vydány za tento nepeněžitý vklad.Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši stanovéuvedeným znaleckým posudkem, jeho hodpodářská využitelnost prospolečnost a to, že zbylá část z hodnoty nepeněžitého vkladu vevýši 11.250,-- Kč, slovy: jedenáct tisíc dvě stě padesát korunčeských, nebude považována za emisní ážio, ale bude použita natvorbu rezervního fondu společnosti.- panu Ing. Martinu Novotnému, r.č. 680204/1598, bytem Ostrava,Srbská 21, svým 25%, slovy: dvaceti pěti procentním, obchodnímpodílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlemBrno, Trávníky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usneseníMěstského osudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotovenýmznaleckým ústavem STAVEXIS, s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkempod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, a částku ve výši3,193.250,-- Kč, slovy: tři miliony jedno sto devadesát třitisíc dvě stě padesát korun českých, a 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno vejmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korunčeských, které mu budou vydány za tento nepeněžitý vklad.Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výšistanovené uvedeným znaleckým posudkem, jeho hodpodářskávyužitelnost pro společnost, a to, že zbylá část zhodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 11.250,-- Kč, slovy:jedenáct tisíc dvě stě padesát korun českých, nebude považovánaza emisní ážio, ale bude použita na tvorbu rezervního fonduspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 5. Místem pro úpis těchto akcií je sídlo odštěpného závoduspolečnosti Computer Press, a.s. v Brně - Bystrci, na nám. 28.Dubna 48/1. Upisování těchto akcií jsou tito určení zájemcip... ovinni vykonat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesenío zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Těmtourčeným zájemcům bude počátek běhu této lhůty oznámendoporučeným dopisem na adresu jejich trvalého pobytu, k němužbude současně přiložen návrh smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurspro každého upisovatele je stejný a činí 18.500,- Kč, slovy:osmnáct tisíc pět set korun českých, za každou jednu upsanouakcií, s tím, že bude výhradně splacen dále uvedeným nepeněžitýmvkladem. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určitýmzájemcům, a to takto:- panu Ing. Ondřeji Mihulovi, r.č. 680430/0140, bytem Brno,Jurkovičova 9, a to 228 kusů, slovy: dvě stě ... dvacet osm, těchtoakcií,- panu Ing. Petru Ševčíkovi, r.č. 680410/1469, bytem Otrokovice,Školní 1272, a to 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva,těchto akcií,- panu Ing. Martinu Novotnému, r.č. 680204/1598, bytem Ostrava,Srbská 21, a to 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva, těchtoakcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 3. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akciívýlučně nepeněžitým vkladem neuplatní.
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 2. Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 1.Základní kapitál společnosti InternetShops, a.s. ve výši7,055.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát pět tisíc korunčeských, se zvyšuje o částku ve výši 572.000,- Kč, slovy: pětse... t sedmdesát dva tisíc korun českých, na nový základní kapitálve výši 7,627.000,- Kč, slovy: sedm milionů šestset dvacet sedmtisíc korun českých, upisováním celkem 572 kusy, slovy: pětsetsedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 2.11.2001 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozho... dl ozvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií takto: zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 18. února 2002 : 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo odštěpnéhozávodu společnosti Computer Press, a.s. v Brně - Bystrci, nanám. 28. Dubna 48/1. Upisovatelé jsou povinni splatit celý... emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu, a todohodou o vkladu - převodu obchodních podílů - nejpozději všakdo dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2001 - 11. července 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 31.10.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 25. ledna 2001 - 11. července 2001 : l. Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadnívýše 1.000.000,- Kč o částku 6.055.000,- Kč, na 7.055.000,- Kč,upisováním 60 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě100.000,- ... Kč, 5 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě10.000,- Kč a l kusu akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové v listinné podobě.2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští.3. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akciívýlučně nepeněžitým vkladem neuplatní.4. Všechny nově emitované akcie upíše dosavadní akcionář, a tospolečnost Computer Press, a.s., se sídlem Praha 4,Hornocholupická 22, IČO: 25652931.Upisování je upisovatel oprávněn vykonat ve lhůtě dvou týdnůode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnostiInternetShops, a.s.Emisní kurs akcie je totožný se jmenovitouhodnotou.5.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciíneprodleně po jejich úpisu, nejpozději do tří týdnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, v sídle společnosti InternetShops, a.s.6. Schvaluje se upisování nově emitovaných akcií spočívající:- v části majetku společnosti Computer Press, a.s.,tvořeném hmotným investičním majetkem a zbožím na skladě,specifikovaným a oceněným ve znaleckém posudkuvyhotoveném znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o., číslo posudku1292-168/00 na částku ve výši 2.009.000,- Kč, a soudnímznalcem Ing. Antonínem Faltýnkem, číslo posudku 14-2000 načástku ve výši 2.008.000,- Kč.Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši2.008.000,- Kč.- Celým 100 % obchodním podílem společnosti Computer Press,a.s., na společnosti MusicKatalog, spol. s r.o., se sídlem Brno,Nám. 28. dubna 48, IČO: 25523287, specifikovaným a oceněnýmve znaleckém posudku vyhotoveném znaleckým ústavem STAVEXISs.r.o., číslo posudku 1278-154/00 na částku ve výši4.047.OOO,- Kč, a soudním znalcem Ing. Antonínem Faltýnkem,číslo posudku 12-2000 na částku ve výši 4.217.000,- Kč.Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši4.047.ooo,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů