Základní údaje

Historické adresy

6.5.2008 - 3.3.2010 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000
1.11.2007 - 6.5.2008 Praha 4, Dobronická 1257, PSČ 14825
10.8.2007 - 1.11.2007 Třebíč, Zámek 7, PSČ 67401
7.4.2003 - 10.8.2007 Oslavany, Zámek č.p. 1, PSČ 66412
6.6.2001 - 7.4.2003 Třebíč, Zámek 7, PSČ 67401

26251019

DIČ

Není plátce DPH

11.6.2001 - 20.11.2009

CZ26251019

Datum vzniku

6. června 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. března 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. března 2010

Historické názvy

6.6.2001 - 3.3.2010

G & C Pacific, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3607

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.3.2006 - 3.3.2010

99 250 000 Kč

10.3.2004 - 11.3.2006

54 250 000 Kč

6.6.2001 - 10.3.2004

19 250 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 3. března 2010 - 3. března 2010 : Vymazává se společnost G & C Pacific, a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ 262 51 019 ke dni 19.1.2010 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: oznámení Co... mpanies House č.j.: FOR/MISC/CBM/06701826/GM ze dne 22.2.2010 o nabytí účinnosti přeshraniční fúze mezi G & C Pacifik Niue Limited, G & C Pacifik, a.s. a BGC Developers, a.s., podle čl. 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26.10.2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností. zobrazit více skrýt více
  • 19. srpna 2004 - 29. ledna 2005 : Základní kapitál společnosti G & C Pacific, a.s. se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč, slovy čtyřicet pět milionů korun českých, z dosavadních 54.250.000,- Kč na 99.250.000,- Kč, up... sáním 90 ks nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři společnosti G & C Pacific, a.s., v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií společnosti G & C Pacific, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o 45.000.000,- Kč. Všechny tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti G & C Pacific, Ltd., se sídlem No 2 Commercial Square, P.O.Box # 72, Alofi, Niue. Předem určený zájemce v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Místem pro upsání akcií je společná notářská kancelář JUDr. Danuše Motáčkové a JUDr. Evy Čiernikové, Brno, Panská 12/14. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovié hodnotě, činí tedy 500.000,- Kč na jednu akcii. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti G & C Pacific, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií:- pohledávky společnosti G & C Pacific, Ltd., se sídlem No 2 Commercial Centre Square, P.O.Box # 72, Alofi, Niue vůči společnosti G & C Pacific, a.s. ve výši 45.000.000,- Kč, uznané v Dohodě o uznání závazku a započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu ze dne 17.11.2003, uzavřené mezi společností G & C Pacific, Ltd. a společností G & C Pacific, a.s., vzniklé tím, že společnost G & C Pacific, Ltd. zaplatila za společnost G & C Pacific, a.s. dle Syndikátní smlouvy ze dne 17.2.2003 ve znění dodatku ze dne 12.10.2003 její závazky za společností NOVA METAL CZ, s.r.o. ve výši 30.000.000,- Kč a za společností CEMSTAV, s.r.o. ve výši 15.000.000,- Kč, tyto platby byly provedeny obligacemi, jejichž stejnopisy jsou nedílnou součástí uvedené Dohody, vyslovuje se tedy souhlas se započtením výše uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti G & C Pacific, a.s. proti pohledávce společnosti G & C Pacific, Ltd. na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, v důsledku čehož může společnost G & C Pacific, Ltd. může upsat 90 nových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč.Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 2 obchodního zákoníku ve shora uvedeném smyslu nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2003 - 10. března 2004 : Valná hromada společnosti G & C Pacific, a.s., na níž sezúčastnili všichni její akcionáři, a to společnost G & CPacific, Ltd., se sídlem No. 2, Commercial Centre Square, P.O.Box # ... 72, Alofi, Niue, Ing. Jiří Tomek, 540715/1882, trvalebytem Biskoupky 33, Oslavany, PSČ 664 12, a JUDr. KateřinaTomková, r.č. 566126/1441, trvale bytem Brno, Lesnická 52, PSČ613 00, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti G & CPacific, a.s., upsáním nových akcií takto:Základní kapitál společnosti G & C Pacific, a.s., se zvyšuje očástku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých)z dosavadních 19.250.000,- Kč na 54.250.000,- Kč, a to upsáním70 ks nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz je roven jejichjmenovité hodnotě, činí tedy 500.000,- Kč za jednu akcii.Akcionáři se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitáluvzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií. Tytoakcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to: společnostiANDORRA ASSOCIATES Ltd., se sídlem Lawford House, Albert Palace,London, N3 1QA England, a společnosti G & C Pacific, Ltd. sesídlem No 2, Commercial Centre Square, P.O. Box # 72, Alofi,Niue. Předem určení zájemci v souladu s ustanovením § 204 odst.5 obchodního zákoníku upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mítpísemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta proupsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo zapsání akcií, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje zaoznámení počátku běhu uvedené lhůty. Místem pro upsání akcií jespolečná notářská kancelář JUDr. Danuše Motáčkové a JUDr. EvyČiernikové, Brno, Panská 12/14. Připouští se možnost započtenínásledujících peněžitých pohledávek vůči společnosti G & CPacific, a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu nověupisovaných akcií:- pohledávky společnosti ANDORRA ASSOCIATES Ltd., se sídlemLawford House, Albert Palace, London, N3 1QA England, (adresa vdobě uzavření smlouvy Athene House, The Brodway, Mill Hill,London, NWL 3 TB, England) vůči společnosti G & C Pacific, a.s.,z titulu smlouvy o půjčce ze dne 12.10.2001 uzavřené mezismluvními stranami společností G & C Pacific, a.s., se sídlemTřebíč, Zámek 7, PSČ 674 01, IČ: 26251019, jako dlužníkem aspolečností ANDORRA ASSOCIATES Ltd, jako věřitelem, kterouvěřitel poskytl dlužníkovi částku 20.000.000,- Kč ve splátkách vnejmenší možné výši po 100.000,- Kč, přičemž částka byla čerpánado 31.12.2002 a dlužník je povinen vrátit věřiteli dlužnoučástku do 31.12.2005,- pohledávky společnosti G & C Pacific, Ltd., se sídlem No 2,Commercial Centre Square, P.O. Box # 72, Alofi, Niue, vůčispolečnosti G & C Pacific, a.s., z titulu smlouvy o půjčce zedne 9.6.2001 uzavřené mezi smluvními stranami společnosti G & C,Pacific, a.s., se sídlem Třebíč, Zámek 7, PSČ 674 01, IČ:26251019, jako dlužníkem, a společností G & C Pacific, Ltd., jakověřitelem,kterou věřitel poskytl dlužníkovi částku 15.000.000,-Kč ve splátkách v nejmenší možné výši po 100.000,- Kč, přičemžčástka byla čerpána do 31.12.2001 a dlužník je povinen vrátitvěřiteli dlužnou částku do 31.12.2004.Vyslovuje se tedy souhlas se započtením výše uvedenýchpeněžitých pohledávek vůči společnosti G & C Pacific, a.s., nasplacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, v důsledku čehožmůže společnost ANDORRA ASSOCIATES Ltd. upsat 40 nových akcií vnominální hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, a společnost G & CPacific, Ltd. může upsat 30 nových akcií v nominální hodnotějedné akcie 500.000,- Kč.Představenstvo uzavře s věřiteli smlouvu o započtení ve smysluustanovení § 203 odst. 2 písm.j) a § 204 odst. Odst. 2obchodního zákoníku ve shora uvedeném smyslu nejpozději předpodáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů