Základní údaje

Sídlo

od 19.11.2015 Leitnerova 682/9, Staré Brno, 602 00 Brno

Historické adresy

19.12.2011 - 19.11.2015 Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 60200
4.3.2002 - 19.12.2011 Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 60200
18.7.2001 - 4.3.2002 Brno, Štefánikova 110/41, PSČ 61200

26255189

DIČ

od 27.8.2001

CZ26255189

Datová schránka

at9fp8k

Historické názvy

18.7.2001 - 1.9.2006

POD JASANY, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 40414

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.1.2012

50 000 000 Kč

Historické jmění

11.6.2008 - 30.1.2012

32 000 000 Kč

10.1.2007 - 11.6.2008

32 000 000 Kč

1.9.2006 - 10.1.2007

7 000 000 Kč

20.2.2004 - 1.9.2006

12 000 000 Kč

4.3.2002 - 20.2.2004

2 000 000 Kč

18.7.2001 - 4.3.2002

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 7488730227 / 0100

Provozovny

od 26.10.2015

HOTEL DOMOVINA
  • Adresy:
    • 543 51, Špindlerův Mlýn 186

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2011 - 30. ledna 2012 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,-Kč (osmnáct milionů korun českých) z částky 32.000.000,-Kč na částku 50.000.000,-Kč takto:- na zvýšení základního kapit... álu bude vydáno a upsáno 18000 ks nových kmenových akcií společnosti,a to na akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti,- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie,- akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií,- akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři Ing. Bronislavu Šimkovi, nar. 14.10.1964, bytem Špindlerův Mlýn, Okružní 213,- schválení započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 částku 20.000.000,-Kč,- místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2(dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou Ing. Bronislavu Šimkovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předloží Ing. Bronislavu Šimkovi návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Po podpisu smlouvy o úpisu akcií bude předložen společností Ing. Bronislavu Šimkovi návrh dohody o započtení pohledávky společnosti z titulu nesplacení emisního kursu upsaných akcií oproti pohledávce pana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 ve výši 20.000.000,-Kč,- emisní kurs upsaných akcií musí být splacena a dohoda o započtení uzavřena do jednoho měsíce ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 6. prosince 2006 - 10. ledna 2007 : Jediný akcionář společnosti POD JASANY a.s. se sídlem Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00, IČ 262255189, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vl... ožce 4717, pan Ing. Bronislav Šimek, r.č. 641014/1199, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 213, přijal dne 23.11.2006 následující rozhodnutí:- schvaluje zvýšení základního kapitálu následovně:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 25.000.000,-- (dvacetpětmilionůkorunčeských) z částky Kč 7.000.000,-- (sedmmilionůkorunčeských) na částku Kč 32.000.000,-- (třicetdvamilionykorunčeských)- upsáním 2500 (dvou tisíc pěti set) kusů nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) s omezenou převoditelností spočívající v tom, že akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) je stanoven ve výši Kč 20.000,-- (dvacettisíckorunčeských) za jednu akcii.Jediný akcionář společnosti pan Ing. Bronislav Šimek se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že 1500 (jeden tisíc pět set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,--(desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem panu Ing. Bronislavu Šimkovi, r.č. 641014/1199, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 213 a 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu panu Janu Flemrovi, r.č. 591021/0944, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 201, a to nepeněžitým vkladem sestávajícím z nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k.ú. Špindlerův Mlýn - rodinného domu čp. 201 (bydlení) na p.č. st. 224, p.č. st. 224 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 a p.č. 15/5 ostatní plocha o výměře 1022 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oceněných znaleckým posudkem číslo 210/1669/2006 ze dne 30.10.2006 (třicátého října roku dva tisíce šest) soudního znalce pana Ing. Vladimíra Pazoura, Jablonec nad Jizerou, 512 43 Stromkovice čp. 40, ustanoveného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2006 (devátého října roku dva tisíce šest) vydaným pod čj. 50 Nc 6377/2006-9 na částku Kč 21.000.000,-- (dvacet jeden milión korun českých). Jediný akcionář schvaluje tento nepeněžitý vklad a prohlašuje, že je hospodářsky využitelný pro společnost, tzn. vložení nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti. Celková hodnota nepeněžitého vkladu byla schválena částkou Kč 20.000.000,-- (dvacet miliónů korun českých).- Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem přijetí tohoto rozhodnutí a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou panu Ing. Bronislavu Šimkovi a panu Janu Flemrovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve je k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku a současně předloží společnost oběma osobám návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovaní podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to u nepeněžitého vkladu předáním prohlášení o vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti. U peněžitého vkladu se stanovuje lhůta pro splacení emisního kurzu tak, že 30% (třicet procent) emisního kurzu musí být splaceno do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Současně se vyslovuje souhlas se započtením pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka vůči společnosti POD JASANY a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 10.3.2002 (desátého března roku dva tisíce dva) oproti emisnímu kurzu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu pana Ing. Bronislava Šimka v písemné formě a může být uzavřena v průběhu lhůty pro splacení akcií po částech. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Emisní kurs akcií musí být splacen na účet číslo 35 - 7766600247/0100 vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti. Tento účet je zřízen pro účely splácení peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením banka neumožní klientovi disponovat s peněžními prostředky uloženými na tomto účtu před pravomocným zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka umožní klientovi disponovat peněžními prostředky na účtu a účet se stane standardním běžným účtem až po předložení výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího zápis zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů