Trendy

40 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-32 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

75 283 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 23.9.2016 Havlíčkova 2957/3a, 796 01 Prostějov

Historické adresy

27.2.2012 - 23.9.2016 Prostějov, Havlíčkova /3a, PSČ 79601
13.12.2006 - 27.2.2012 Prostějov, Havlíčkova 3a, PSČ 79601
16.1.2002 - 13.12.2006 Nezamyslice u Prostějova, 1.máje 156, PSČ 79826

26274477

DIČ

Není plátce DPH

20.2.2002 - 23.3.2016

CZ26274477

Datum vzniku

16. ledna 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. listopadu 2011

Datová schránka

bhwb26k

Historické názvy

16.1.2002 - 13.12.2006

PRIMA GROUP, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3688

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2006

31 086 000 Kč

Historické jmění

4.4.2003 - 17.7.2006

2 640 000 Kč

16.1.2002 - 4.4.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. prosince 2006 : Mimořádná valná hromada dne 04.12.2006 rozhodla o zrušení společnosti PRIMA GROUP, a..s s likvidací ke dni 04.12.2006 a jmenovala Ing. arch. Vladimíra Erbena , r.č. 510813/151, byt Mimořádná valná hromada dne 04.12.2006 rozhodla o zrušení společnosti PRIMA GROUP, a..s s likvidací ke dni 04.12.2006 a jmenovala Ing. arch. Vladimíra Erbena , r.č. 510813/151, byt...em Prostějov, Oskara Nedbala 18, PSČ: 796 01 a Ing. Jindřicha Sedláčka, r.č. 491226/121, bytem Němčice nad Hanou, Zahradní 88, PSČ: 798 27 likvidátory společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 10. Důvodem k upisování akcií nepeněžitými vklady dle předloženépísemné zprávy představenstva je skutečnost, že společnost PRIMAGROUP,a.s. bude nepeněžité vklady, specifikované ve ... znaleckémposudku hospodářsky využívat a rovněž efektivně a hospodárněspravovat. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 9. Ocenění nepeněžitého vkladu je specifikováno ve znaleckémposudku číslo 402/02 ze dne 22.8.2002 soudního znalce Ing. KarlaMachánka, CSc., bytem Brno, Šmídkova 5b, jmenovaného pro... tentoúčel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2002. Nanepeněžitý vklad bude vydáno celkem 640 kusů akcií o jmenovitéhodnotě každé akcie Kč 1.000,-, a to akcií kmenových v listinnépodobě na majitele. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 8. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří podnik představující vesmyslu § 5 ObchZ soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotnýchsložek podnikání, věci, práva a jiné majetkové hodnoty s... loužícíprovozování podniku, jak jsou popsány ve znaleckém posudku Ing.Karla Machánka, CSc. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 7. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví 60 dnů s tím, žetato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu nazápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšení základníh... okapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně.Upisováním akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií budevázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutíKrajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, žepředseda představenstva společnosti PRIMA GROUP, a.s. doručíosobně v den podání návrhu na zápis záměru zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně JiřímuPřikrylovi, Jaroslavu Přikrylovi, Věře Přikrylové a HaněPřikrylové návrh smlouvy o upsání akcií.Navrhovaná výše emisního kursu: Kč 1.000,-(jedentisíckorunčeských) za jednu akcii. Navrhovaný emisní kursje dán hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkemsoudního znalce Ing. Karla Machánka, CSc., která je rovnanavržené jmenovité hodnotě a počtu nově vydávaných akcií.Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě do 30-ti dnů, která začneběžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, splatit emisníkurs upsaných akcií v celkovém rozsahu Kč. 640.000,- tímzpůsobem, že ve stanovené lhůtě v sídle společnosti PRIMA GROUP,a.s. v Nezamyslicích u Prostějova, 1. máje 156 uzavřou sespolečností PRIMA GROUP, a.s. smlouvu o vkladu podniku. Současněpak v téže lhůtě v tomtéž místě splatí nepeněžitý vklad vrozsahu emisního kursu upsaných akcií v celkové částce Kč640.000,- tak, že předají společnosti PRIMA GROUP, a.s. -předsedovi představenstva Jiřímu Přikrylovi, r.č. 531229/307,bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 368 předmětnýnepeněžitý vklad - podnik, po jehož předání bude společnostíPRIMA GROUP, a.s. a osobami splácejícími vklad sepsán písemnýzápis ve smyslu § 60 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 6. Místem pro upisování nových akcií je kancelář předsedypředstavenstva PRIMA GROUP, a.s. v sídle společnosti vNezamyslicích u Prostějova, 1. máje 156.
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 5. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: zvýšenízákladního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním novýchakcií bez učinění veřejné nabídky akcií jejich nabídnutímstáva... jícím akcionářům Jiřímu Přikrylovi, r.č. 531229/307, bytemNezamyslice u Prostějova, Sportovní 368, Jaroslavu Přikrylovi,r.č. 560825/2397, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369 apředem určeným zájemcům Věře Přikrylové, r.č. 555222/2335, bytemNezamyslice u Prostějova, Sportovní 368 a Haně Přikrylové, r.č.605723/1202, bytem Nezamyslice u Prostějova, Sportovní 369,kteří společně vloží do základního kapitálu společnosti PRIMAGROUP, a.s. nepeněžitý vklad - podnik - specifikovaný veznaleckém posudku č. 402/02 ze dne 22.8.2002 soudního znalceIng. Karla Machánka, CSc., bytem Brno, Šmídkova 5b, PSČ 616 00,jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně zedne č.j. 50 Cm 94/2002.Každá z jmenovaných osob se bude na zvýšení základního kapitálupodílet ve výši odpovídající jejímu spoluvlastnickému podílu napředmětném nepeněžitém vkladu, který je ideální 1/4, tedy vrozsahu 25% z ceny vkládaného podniku zjištěné znaleckýmposudkem Ing. Karla Machánka, CSc. ve výši Kč 640.000,-, cožznamená, že Jiří Přikryl, Jaroslav Přikryl, Věra Přikrylová aHana Přikrylová se na zvýšení základního kapitálu budou každýpodílet částkou Kč 160.000,-.Upisovatelům bude po zápisu zvýšení základního kapitálu vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně vydáno každému 160nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ojmenovité hodnotě Kč 1.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 4. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií společnosti:počet akcií - 640 ksjmenovitá hodnota - Kč 1.000,- (jedentisíckorunčeských)/1 ksakciedruh akcií - km... enovéforma akcií - na majitelepodoba akcií - listinné zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 3. S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nepeněžitýmvkladem předem určených zájemců se nepřipouští upisování akciínad částku navrženého zvýšení základního kapitálu.
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu vespolečnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců jeposílení stability a konkurenceschopnosti společnosti, zájem nazíská... ní potřebných aktivit ke zkvalitnění podnikatelské činnostispolečnosti, k jejímu rozvoji a z toho plynoucí posílenídůvěryhodnosti firmy. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : 1. Základní kapitál společnosti PRIMA GROUP, a.s. se zvyšuje očástku 640.000,- Kč, slovy: šestsetčtyřicettisíckorunčeských ato z Kč 2.000.000,- slovy: dvamilionykorunčeských na Kč2... .640.000,-, slovy: dvamilionyšestsetčtyřicettisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2002 - 4. dubna 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti PRIMA GROUP,a.s., se sídlemNezamyslice u Prostějova, 1. máje 156, IČ 26274477, konaná dne30.09.2002, rozhodla v souladu s ustanovením § 202 a n... ásl.obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu upisovánímnových akcií bez učinění veřejné nabídky takto: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů