Trendy

16 160 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

749 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

24 291 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2005 Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 30100

26383519

DIČ

od 28.2.2005

CZ26383519

Datová schránka

3czeczv

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 1141

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.9.2012

2 400 000 Kč

Historické jmění

26.2.2007 - 6.9.2012

240 000 000 Kč

8.2.2006 - 26.2.2007

100 000 000 Kč

1.1.2005 - 8.2.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ8103000000000195486222

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.3.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Americká 2796/54, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí

... více provozoven (celkem 65) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. března 2012 - 6. září 2012 : Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek:I. Rozsah snížení základního kapitálu; základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. se snižu... je o částku ve výši 237.600.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 240.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet miliónů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.400.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta tisíc korun českých); II. Důvod snížení základního kapitálu; důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Czech a.s.; III. Způsob provedení snížení základního kapitálu;Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto:u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); u všech dvaceti tří kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou; IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti; V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku;VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 237.600.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení; tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě. zobrazit více skrýt více
  • 23. ledna 2007 - 26. února 2007 : Rozhodnutí jediného společnosti ze dne 17.01.2007 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem, a to pro posílení finan... ční situace společnosti formou jejího oddlužení, upisováním akcií z částky 100 000 000,-- Kč (sto milionů korun českých) o částku 140 000 000,-- Kč (sto čtyřicet milionů korun českých) na částku 240 000 000,-- Kč (dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení objemu závazků společnosti bez nutnost použít k jejich likvidaci disponibilních zdrojů.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 (stočtyřicet) kusů kmenových akcií vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilión korun českých) na jednu akcii. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií.Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií.Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je: obchodní společnost Worldwide International Trading and Consulting LLC, se sídlem, (adresou registrovaného sídla): 8875 Hidden River Pkwy, Ste. 300, Tampa, FL 33637, Spojené státy Americké (USA) (dál jen určený zájemce).Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Hannah Czech a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Hannah Czech a.s. v Plzni, Americká 2796/54, PSČ 301 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.Připouští se, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti Worldwide International Trading and Consulting LLC vůči společnosti Hannah Czech a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 140 000 000,-- Kč (sto čtyřicet milionů korun českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1.3.2006 (prvního března roku dva tisíce šest).Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce.Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Luboše Marka, ze dne 12.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad".Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem:K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Hannah Czech a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti Worldwide International Trading and Consulting LLC do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 2005 - 8. února 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.12.2005:Pro posílení stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. z dosavadní výše 2 0... 00 000,- Kč (dvamilióny korun českých) o 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých), na celkovou částku 100 000 000,- Kč (stomiliónů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře s využitím jeho přednostního práva k úpisu, to je společnosti Hannah Trading a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Americká 2795/54, s určením, že upisování akcií nad částku98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) se nepřipouští.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) bude kryt emisí nových akcií se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva, tj.:-98 (devadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilión korun českých)Emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodování na veřejných trzích.U stávajících akcií společnosti nedojde k žádné změně.Proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově emitovaných akcií v celkové výši 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) se připouští započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti Hannah Czech a.s., a to pohledávky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností Hannah Trading a.s. a Hannah Czech a.s. ze dne 01.03.2005, výše pohledávky činí 136 881 618, 63 Kč. Řádné zaúčtování této pohledávky v účetnictví společnosti bylo potvrzeno stanoviskem nezávislého auditora Ing. Luboše Marka ze dne 14.11.2005.Na toto zvýšení základního kapitálu je společnost Hannah Trading a.s. povinna upsat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Hannah Czech a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Hannah Trading a.s. do 15 (patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí jediného akcionáře, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti Hannah Czech a.s., a to Plzeň, Americká 2796/54 v pracovní dny od 08.00 hod. do 15.00 hod.K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností Hannah Trading a.s. a společností HannaH Czech a.s. je stanovena lhůta 90 (devadesát) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky jedinému akcionáři do 15 (patnácti) dnů ode dne upsání akcií.Představenstvo společnosti oznámí upisovateli, to je jedinému akcionáři, společnosti Hannah Trading a.s. doporučeným dopisem nebo jiným prokazatelným způsobem nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření smlouvy o úpisu akcií a o započtení pohledávky. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů